Bildarkiv

Brukskontoret från 1952

Bure Aktiebolagets kontor, nuvarande Bure Arkiv, är från 1952 och ritat av Birger Dahlbergs arkitektbyrå från Skellefteå. Flera av de tidstypiska detaljer är bevarade orörda. Läs mer.

Bure Sågverksintressenter

Ett protokoll i Bure Arkiv, Bolagstämma med intressenter i Bureå och Bäckfors Sågverk den 6:te februari 1854, ger en bild av Johan Marklunds tid som disponet vid Bureå och Bäckforssågar: Förutom modern, änkefrun Magdalena Marklund (d.1860) genom sin son inspektoren Carl Fr. Marklund och demoiselle M. Lodin (*1777-1859) syster till brukspatronen Sundbaums hustru Anna, näms bl.a. bergmästaren G. F. Ekenstam, kammarrättsrådet och riddaren P. Lundmark och änkefrun E. M. Sjöstedt, ombud till omyndiga släktningar till framlidne brukspatron Sundbaum samt J.G. Sunbaum som ombud för sina bröder D. W. Sundbaum och G. Fr. Sundbaum som närvarande vid bolagsstämman. När änkefrun Marklund avlider 1860 ärver Johan moderns aktier och blir därmed bolagets största delägare.

Vid Bure Aktibolagets bildande 1873 är aktieägarna tolv, bröder Johan och  Fale Marklund äger mer än hälften aktier. När patron Johan Marklund avlider den 7 februari 1898  fördelas stärbhusets aktier mellan Marklunds mågar: J.G.A. Sandberg, som blir verkställande direktör, G. Bergenstjerna,  J.H. Planthaber och Joh. Rylander.  År 1907 säljer änkefrun Ida Sandberg Bureaktier till Sävenäs AB, J.H. Planthaber blir företagets VD och K.E. Friman från Piteå anställs som platschef. År 1909 säljer Johan Marklunds arvingar sina aktier till konsult C.H. Hermelin och direktör Charles Ekström, som inträder som delägare i Bure Aktiebolag. Året därpå blir Charles Ekström från Stockholm företagets VD. Grosshandlarna Hans och Peter Krag från Oslo inträder som huvudägare för Bure Aktiebolag 1912, M. Giesholt blir VD och Lars Landmark skogschef. Läs om Bure AB:s historia.

Bure Aktiebolag 1920-

Vid Bure Aktibolagets nybildande 1920 är bolagsbildare: skogschefen Lars Landmark med 38,4% av aktier, skogsförvaltaren Erik Landmark från Burträsk med 16%, överingenjören Fredrik Sverdrup från Örviken med 18%, disponenten Johannes Brännström med 6%, kamreraren Arthur Öquist med 1,4%, skogsförvaltaren Knut Nes från Örviken med 6%, grosshandlaren Hans P. Krag med 14% och herr Engelbrekt Landmark från Valders med 0,6% av aktier. Vid detta tillfälle utses Fredrik Sverdrup till styrelsens ordförande och Lars Landmark till vice ordförande och skogschef.  Bolagets bokhållare Johan Brännström blir disponent och ansvarig chef.

Innan Mo och Domsjö AB övertar samtliga aktier 1965 i Bure AB och företaget fusioneras med moderbolaget 1976,  har följande varit styrelseledamöter i Bure AB: Konsul Fredrik Sverdrup från Stockholm som ordförande fr.o.m 1920 och som ledamot, när vice ordförande direktör Lars Landmark blir ordförande, som han är till sin död 1961. Skogsförvaltare Erik Landmark från Burträsk 1920-60, disponent Johan Brännström fr.o.m 1920 till sin död 1941, disponent Simon Boman från Stockholm 1933-53, disponent John Sundberg från Köpmanholmen 1947-57, direktör K.G. Andersson 1951-65, civilingenjör Georg Sverdrup 1953-59, överingenjör Simon Carlsson 1958-65 och fil.dr. Ragnar Söderquist från Vällingby fr.o.m. 1559. Vidare har följande varit suppleanter: Kamer Arthur Öquist, civilingenjör Georg Sverdrup, civilekonom Bengt Åvall, kapten Anders Brännström från Umeå, civilingenjör Lennart Simonsson från Stockholm och tandläkare Åke Kruse från Stockholm.

Under denna tid var Johan Brännström disponent 1920-41 och ansvarig chef 1920-36, Lars Landmark skogschef 1920-49 och verkställande direktör 1936-49, medan Martin Söderlind var disponent 1945-49 och Simon Carlsson överingenjör och chef för trädsliperiet 1958-69. Läs vidare om Bure AB:s historia