Arkivförteckning

A01 Bure Sågverksintressenter (1794-1873)

Protokoll den 6 februari 1854

Protokoll den 6 februari 1854

Vattensågen i Bureå anlades med början 1794. Landshövdingens tillstånd lämnades 25 augusti 1794. Det fastställdes 22 mars 1796 av Kommerskollegium. Ägarna var från början Olov Tjärnström, Umeå, som ägde hemmanet Bureå 8 och Gustav Fredrick Kramm; redan 1795 övertog Johan Vikner, Härnösand, den del som tidigare ägts av G F Kramm. Ägarförändringarna fortsatte senare, den kan följas närmare i ”Sammanställning över viktiga händelser vid Bure industrier”. År 1806 erhöll sågverkets ägare privilegium för anläggande av ett järnverk. Krig och skövling kom att grusa dessa planer. Den 2 september 1842 brann sågen, herrgården och flera andra byggnader. Året efter kunde driften återupptas i en nybyggd såg. År 1873 bildades Bure Aktiebolag som övertog anläggningar och fastigheter.
signum

A02 Bure Aktiebolag (1873-1920)

Aktiebrev från 1891

Aktiebrev från 1891

Aktiebrev från 1873

Aktiebrev från 1873

Företaget bildades för att överta driften vid sågen i Bureå. Åren 1874-1875 byggdes en ny ångsåg vid Snödskäret i Bureälvens utlopp. Fram till 1907-1909 ägdes företaget av Johan Marklunds arvingar. Via konsul C H Herrlin och direktör Charless Ekström, Hans och Peder Krag m fl övergick aktierna till Forss AB genom Sävenäs nya AB. År 1920 ändrades Bure Aktiebolags namn till Sal-Aktiebolaget. De senare likvideras och egendomen utskiftas på ägarna. Forss AB övertog 2/3 av skogsinnehavet. signum

A03 Bure Aktiebolag (1920- )

Bure aktiebolags protokollsbok

Bure aktiebolags protokollsbok

År 1920 bildades ett nytt bolag med namn Bure Aktiebolag. Det övertog sågen och ca 31 00 tunnland skogsmark. År 1926 fattade man beslut om att uppföra ett träsliperi. Det togs i bruk 1928. Under sin verksamhetstid drabbades företaget av flera svåra bränder. Hyvleri och lådfabrik brann 28 mars 1933 och 2 mars 1941, brädgården 6 juni 1936, lilla torken 25 september 1941, sågverket 1 februari 1949, virkestorken 31 december 1954. Efter sågens brand 1949 uppfördes ett nytt verk. Det var klart att tas i bruk 1951. Sågningen upphörde 17 mars 1972. Mo och Domsjö AB övertog samtliga aktier i företaget genom avtal 25 november 1965. Genom fusion med moderbolaget 1 januari 1976 upphörde Bure Aktiebolag (1920-). Ett nytt tredje bolag med samma namn bildades för att skydda namnet. signum

A04 Mo och Domsjö AB, Bure Träsliperi

Efter Mo och Domsjö AB:s förvärv av Bure Aktiebolag och fusion 1976 drevs verksamheten i Bureå i något varierande organisatorisk form och med varierande namn.  Gränsdragningen mellan detta arkiv och det föregående Bure Aktiebolag (1920-) är inte möjligt att upprätthålla med fullkomlig säkerhet.  Tillverkningen vid träsliperiet upphörde 18 juni 1992. signum

A05 Bure Aktiebolag, Skogsförvaltningen

A06 Bure-Scharin Skogsförvaltnings AB

A07 Gabriel Sundbaum (*1759 – +1834)

Gabriel Sundbaum köpte 1799 en tredjedel av Bureå sågverk från inspektor Anders Svedberg. Sundbaum flyttade till Bureå från Härnösand, där han tidigare bland annat drivit bryggeri. Han tog över den dagliga ledningen av sågverket. År 1805 förvärvade Sundbaum ännu en tredjedel av sågen från Carl Fredrik Nordenfalk. Gabriel Sundbaum avled i juni 1834 och begravdes vid Skellefteå landsförsamlingens kyrka. Han efterträdes av sin svägerska mamsell Lodin. signum

A08 Jöns Marklund (* 1777 – +1848)

Brukspatron Jöns Marklund *1777 +1848

Jöns Marklund

Jöns Marklund anställdes som bokhållare vid sågverket i Bureå i början av 1800-talet. År 1823 köpte han andelar i sågverket av Johan Vikner. Från 1841 till 1848, då han avled, var han sågverkets chef. signum

A09 Patron Johan Marklund (*1824 – +1898)

Johan Marklund *1824 +1898

Patron Johan Marklund

Johan Marklund började arbeta på sågverket i Bureå år 1846. Två år senare, när hans far Jöns Marklund avled blev Johan chef. Från 1860, då han ärvde sin moder, blev han bolagets störste delägare. Johan Marklund avled 1898. signum

A10 Johan Brännström (*1879 – +1941)

Johan Brännström

Johan Brännström anställdes 1901 som bokhållare vid Bure Aktiebolag. Senare bar han titeln kontorschef. Från 1920 var titeln disponent. Vid ombildandet av företaget 1920 ingick han med kapital i företaget. Johan Brännström var engagerad i kommunalpolitik och samhällsfrågor. Han avled 1941. signum

A11 Bure Aktiebolagets Handelsbod

Under en följd av år drev företaget en handelsbod. Den hade egen bokföring och var en av företagets många verksamhetsgrenar. Av praktiska orsaker har vi beslutat låta den lilla mängden handlingar bilda ett eget arkiv. signum

A12 Bure Älvs Flottningsförening

Bure älvs flottningsförening bildades 1882. Verksamhetsområde var Bureälven. Den rinner igenom sjön Bodträsket och Bjursjön, genom Bureå och utmynnar i Burefjärden i anknytning till Skellefteåbukten.

Området var indelat i distrikt som ökat i antal under perioden kring år 1900. Förvaltningen av flottningsföreningens angelägenheter sköttes av den årligen tillsatta styrelsen som bestod av tre personer. Den utsågs av föreningens delägare d v s de företag eller privatpersoner som lämnade flottgods för transport med älven. Styrelsens ordförande kom ofta från ledningen inom Bure Aktiebolag. Denne utsåg flottschef, dvs syssloman tillika räkenskapsförare och kassaförvaltare. För kontroll av verksamheten utsåg man också skiljemän och revisorer.

I lagen reglerades föreningarnas verksamhet av de kungliga flottningsstadgorna, som bl a från 1880 ställde krav på märkning av allt virke som flottades. Först under 1890-talet reglerades själva formen för flottningsföreningar. Materialet i arkivet består främst av räkneskapsmaterial. Föreningen lämnar sina sista spår genom räkenskaper från 1920. signum

A13  Bure Älvs Förlagsbolag

Företaget bildades 1889 av Bure Aktiebolag (65%) och firma Markstedt & Söner (35%). Materialet är bristfälligt bevarat varför några mer ingående utläggningar om dess verksamhet inte går att göra. Vi antar dock att man köpte upp timmer längs Bureälvens vattensystem. Företaget synes ha upphöst 1896. signum

A14  Bure Timmeruppköpsförening

Syftet med föreningen synes varit att samordna timmeranskaffning längs Bureälvens vattensystem. Några andra handlingar än räkneskaper har inte återfunnits. signum

A15  Bäckfors Såg

Sågen, som var vattendriven, har haft någon form av ägarband till Renbergsvattnets såg. I övrigt återstår dess historia att skildra. signum

A16  Föreningen Bureå Apoteksbyggnad

Föreningen bildades under mars 1933 för att ordna lokaler för det apotek som skulle inrättas på orten. Fastigheten Bureå 2:80 inköptes och man uppförde en byggnad med lokaler för apoteket och bostad för apotekaren C O Lindh. Apoteksbyggnaden stod klar år 1934. Fastigheten såldes 1938 till fastighetsaktiebolaget Medica varefter föreningen upplöstes. De sista noteringarna i räkneskaperna är från 1940. signum

A17  K Gustaf Johansson, Finland

Johansson verkade som virkesuppköpare för Bure Aktiebolag. Han synes ha varit aktiv i norra Österbotten. signum

A18  Renbergsvattnets såg

Renbergsvattnets såg, Burträsk, anlades efter tillstånd år 1798. År 1833 ägdes sågen till tre fjärdedelar av Jöns Marklund och till en fjärdedel av Gabrel Sundbaum. Sågen och dammen byggdes om 1857-1858. Efter ombyggnaden ägdes sågen till tre fjärdedelar av änkefru Magdalena Marklund och en fjärdedel av madmosell Magdalena (Malin) Lodin. Sågen stannade i familjens ägo till 1870-talet.

Tillverkningen var av ringa omfattning från början av 1870-talet. Sågen såldes till Bure Aktiebolag efter beslut på stämma 27 mars 1877. Likviden erlades i form av 32 B-aktier i Bure Aktiebolag. Den kommersiella sågningen upphörde omkring 1881. signum

A19  Risåns Flottningsförening

Risåns flottningsförening bildades 1887 med syfte att bedriva flottning i Risån samt bifloderna Nymbäcken, Braxenån, Trehövningsbäcken med Gäddträskbäcken, Klitbäcken och Blåbergslidbäcken. Flottningsföreningen delade in Risån fem distrikt. Femte distrktet invid Lidträsket, fjärde distriktet från Braxåns utlopp till Lappselet, tredje fr o m Lappselet t o m yttre Åträsk, andra från yttre Åträsket till Brännvattenselet och första fr o m Brännvattenselet till Risåtjerndammen eller kanaler. signum

A20  Sikåns Flottninsförening

Den del av arkivet som återfunnits samman med Bure Aktiebolags handlingar ger ringa ledning för att skildra dess historia. signum

A21  N E Wikman, Finland

Wikman verkade som faktor åt Bure Aktiebolag med uppgift att i Finland köpa, låta avverka och transportera fram virke för företagets behov. signum

A22  Överbottens Trävaruexpotförening

Föreningen sammanslöt exportörer i Norrbotten. Syftet var bland annat att täcka kostnaderna för den prickningen av segelleder som fordrades för trävaruexporten. Administrationen av föreningen tycks ha skötts av de olika medlemsföretagen i tur och ordning. Den här aktuella delen av arkivet kommer från den tid då Bure aktiebolag skötte föreningen. signum

AF1  Föremål:  Arkivbildare för föremål
AF2  Foton eller bilder:  Arkiv för bilder
X01  Osorterade handlingar

Bilder från arkivet

Bilder från arkivet