Volym

A01 Bure Sågverksintressenter (1794-1873)

A01 Protokoll 1846-1873
001 1846-1873 Med bolagsordning för Bure Aktiebolag 1873

B01 Brevkopior 1824-1874
001    1824-1842    Brevkopior ” koncept”
002    1832-1850    Brevkopior ”koncept”
003     Brev från Johan Marklund i Bure Sågverksintressenter 1850-1873
Consept Bref Bok 1850-1873 innehållande brevkopior, somliga privata samt kallelser m.m.
Dokument 001 datum 1850-01-05
Kallelse till Bolagsstämma
Till Kammarrättsrådet P Lundmark, Patron O Tornell, Demoisell M Lodin, Enkefru E M Sjöstedt i Umeå, Bergmästaren G Ekenstam och Postinspektor A Wall i Ånäset samt J G Sundbaum i Haparanda Som Bolagsstämma med Intressenterne i Bureå och Bäckfors Sågverk, kommer att hållas vid Bureå Sågverk kl: 10 f:m: den 1 Februari detta år så får jag härmed kalla :N N: att sjelf eller genom Befullmäktigat ombud, sig infinna för att revidera 1849 Års Räkenskaper tillika fär jag anhålla att med omgående få svar att :N N: fått underrättelse om tiden för Bolagsstämman.
[Joh: Marklund.]
004    Brevkopior från Johan Marklund i Bure Sågverksintressenter 1859-1860
005    Brevkopior från Johan Marklund i Bure Sågverksintressenter från 18/12 1860 till 10/2 1863
006    Brevkopior från Johan Marklund i Bure Sågverksintressenter 1863-1864
007    Brevkopior från Johan Marklund i Bure Sågverksintressenter från 24/5 1864 till 12/3 1865
008    Brevkopior från Johan Marklund i Bure Sågverksintressenter från 11/4 1865 till 24/1 1867
009    Brevkopior från Johan Marklund i Bure Sågverksintressenter 1867-1868
010    Brevkopior från Johan Marklund i Bure Sågverksintressenter från  4/8 1868 till 26/7 1870
011    Brevkopior  från Johan Marklund i Bure Sågverksintressenter från 26/7 1870 till 10/7 1872
012    Brevkopior 12/ 7 1872 – 25/ 9 1874 från Johan Marklund och även brevkopior från Bure Aktiebolag 1873-1874

D01 Dagsverksjournaler 1806-1873
001    1806-1807    Dagsverksjournaler
002    1808-1809    Dagsverksjournaler
003    1810-1811    Dagsverksjournaler
004    1812-1813    Dagsverksjournaler
005    1814-1815    Dagsverksjournaler
006    1816-1817    Dagsverksjournaler
007    1818-1819    Dagsverksjournaler
008    1820-1821    Dagsverksjournaler
009    1822-1823    Med ”handelsjournal”.
010    1824-1827    Dagsverksjournaler
Journaler över utgifter och produkter till arbetare, uppgifter om dagsverk och sågade trävaror:
011    1828-1830    Dagsverksjournaler
012    1831-1833    Dagsverksjournaler
013    1834-1836    Dagsverksjournaler
014    1837-1839    Dagsverksjournaler
015    1840-1842    Dagsverksjournaler
016    1843-1844    Dagsverksjournaler
017    1845-1848    Dagsverksjournaler
018    1849-1852    Dagsverksjournaler
019    1853-1855    Dagsverksjournaler
020    1856-1858    Dagsverksjournaler
021    1859-1860    Dagsverksjournaler
022    1861-1863    Dagsverksjournaler
023    1864-1865    Dagsverksjournaler
024    1866-1868    Dagsverksjournaler
025A    1869    Dagsverksjournaler
026    1870    Dagsverksjournaler
027    1871    Dagsverksjournaler
028    1872    Dagsverksjournaler
029    1873    Dagsverksjournaler

D02 Dagsverkjournal för flottningsarbete 1816-1872
001    1816-1817    Dagsverksjournaler flottningsarbete
Annotations Bok för A J Melander öfver 1816 års Timber Flåttning. Samt en bok för år 1817.
Marklunds Annotations Bok för Timber skaffningen vid Bureå Sågvärk år 1816.
Anders Wallgrens Annotations Bok öfver 1817 års Timberflottning för Bureå Sågvärk.  [2st. böcker ]

002    1818-1823    Dagsverksjournaler flottningsarbete
1818-Annotationsbok avseende förman Anders Melander, Bureå
Räkenskaper öfver 1819 Timberflottning från Bursiljum till Bureå.
Kladd öfver Sågtimber Huggningen i Burträsk för And Larsson år 1823   No 1.
Annotations Kladd för Anders Larsson År 1823 öfwer Timberflottningen i Burträsk socken.
Olof Hansson Forssmans Annotations bok öfver 1820 års Timberflottning för Bureå Sågvärk.
Olof Forssman Annotations Bok öfver 1821 Års Timberflottning för Bureå Sågvärk.
Olof Forssman Anotations Bok för Bureå Sågvärks Timberflotning öfver år 1822.
Olof Forssmans Timberflottnings Annotations Kladd för År 1823.

003    1823-1824    Dagsverksjournaler flottningsarbete
1824 Annotations bok förman Olof Forssman, Bureå
Afskrift af Anders Larssons kladd  Under timberrensningar i Burträsk i Svänsträsket nemligen i Risåen i Buran och i Bjurbäcken. No 1. 1823
1824 års Timberflottnings kladd för Anmders Larsson i Burträsk.
Annotations Bok  för Anders Larsson öfvber Sågtimberhuggning i Burträsk År 1823  No 2.

004    1825-1827    Dagsverksjournaler flottningsarbete
 Olof Forssmans Anotations Bok öfver Bure Sågvärks Timberflottning för år 1825.
1825 [en bok som saknar framsida ]
 Olof Forssman Anotations Bok öfver Bureå Finbladiga Sågverk Timberflott för åe 1826.
 Olof Forssmans Anotations Bok öfver Bureå Sågverks Timberflotning för år 1827.
No1 Anders Larssons kladd öfver Sågtimber skaffning i Burträsk år 1825.
1826  års Timberflottningskladd för Anders Larsson Ålund öfver Timberflottningen i Burträsk.
1827 års Timberflottnings Kladd för Anders Ålund .

005    1828-1832    Dagsverksjournaler flottningsarbete
1828 års Timberflottnings kladd för Anders Ålund
Olof Forssmans Anotationsbok öfver Bure Sågvärks Timberflotning för år 1828
Anders Larssons flåttnings bok i Burträsk för år 1829
TimberflottningsKladd för Carl Hansson Burträsk och Lillåen år 1830
Olof Forssman Anotations Bok öfver Bureå Sågverks Timberflottning för år 1830
Timmerflottnings Kladd för C Forssman år 1831
Olof Forssman Anotations Bok öfver Bureå Sågverks Timberflottning för år 1831
Timberflottnings Kladd för Carl Forssman år 1832
Olof Forssmans Anotations Bok öfver Bureå Sågvärks Timberflotning för år 1832

006    1837-1847    Dagsverksjournaler flottningsarbete
Öwer Flotning Klad ått Bureå Sågvärg Burträsk och Gammelbyn den 1 Majus år 1837 Carl Forssman i Fahlmark.
Olof Forssman Anotations Bok öfver Bureå Sågverks Timberflotning för år 1838
Olof Forssman Anotations Bok öfver Bureå Sågverk Timberflotning för år 1839
Flånings Klad för Bureå Sågvärk Carl Forssman i Fahlmark den 12 Aprili år 1841
Olof Forssman Anotations Bok öfver Bureå Sågvergs Timberflotning för år 1842
Flåtnings Klat för Bureå [oläsligt] Carl Forssman i Fahlmark den 1 Majus år 1843
Olof Forssman Anotations Bok öfver Bure Sågverks Timberflotning för år 1843
Olof Forssman Anotations Bok öfver Bureå Sågvergs Timberflotning för år 1844
Olof Forssmans Anotations Bok öfver Bureå Sågverks Timberflottning för år 1845, 1846 och 1847

007    1848-1856    Dagsverksjournaler flottningsarbete
Olof Forssman Anotations Bok öfver Bureå Sågverks Timberflotning för år 1848 , 1849 och 1850,1851
1852 Flottning
Olof Forssmans Anotations Bok öfver Bure Sågverks Timmerflottning för år 1853, 1854, 1855, 1856

008    1857-1863    Dagsvrksjournaler flottningsrarbete
Olof Forssman Anotations Bok öfver Bureå Sågverks Timmerflottning för år 1857, 1858, 1859, 1860
Olof Forssmans Bureå [trasig framsida]  1861
Olof Forssman Anotations Bok öfver Bure Sågverks Timberflottning för 1862, 1863 och en Anotations
Bok för år 1863 även den tillhörig Olof Forssman.

009    1864-1872    Dagsverksjournal flottningsarbete
Olof Forssman Anotations Bok för år 1864, 1865, 1866 och 1867.
N C Forssman Anotations Bok öfwer Bure Å Sågverks Timberflotning för år 1869 och 1870
På en löst liggande lapp i boken från 1869 står följande att läsa;
Afunderteknatt blifva de den 5 Maj, 1869, till sagda O Lundqvist och A Person i Mjödvattnet att att de skulle flåtta ner timmer i från Lappbäcken dito den 7 Maj ,1869, blifva till sagda de andra A Nyström och Lars Lindqvist i Mjödvattnet att de skulle flåtta ner timmer i från Lappbäcken Gernast des uttom skulle man Läja för dett på deras Bekostnad dito Samma Dag blef C ,Lindström i Mjödvattnet till sagda att flåtta ner timmer ifrån Rönnbers bäcken när vattnat skulle till låttadett des uttom skulle man Läja för dett på hans
{bekostnad}  / N C Forssman / i Östra Fahlmark   Biträdet / C O Nilsson /  +bomärke   i Hjoggböle.

Nicanor Forssmans Anotations Bok öfver Bureå Sågverkstimmerflottning för år 1870.
Olof Forssmans Anotations Bok öfver Bureå Sågverks timberflåttning för år 1869.
Olof Forssmans Anotationer öfver Bureå Sågverkstimmerflottning för år 1870.
Nicanor Forssman Journal för Bure Timmer Flåtning År 1871.
Flottnings Journal 1872 .{ Nic. Forssman}

E01 Inkommna brev 1857-1873
001    1857    Inkomna brev
002    1858    Inkomna brev
003    1859    Även enstaka brev från 1869.
004    1860    Inkomna brev
005    1860    Även enstaka brev från 1859 och 1861
006    1861    Även enstaka brev från 1860
007    1861    Även enstaka brev från 1860
008    1860-1869    Telegram 1860-1862, 1864-1865, 1867 och 1869
009    1862    Inkomna brev
010    1862    Inkomna brev
011    1863    Inkomna brev
012    1863    Inkomna brev
013    1864    Även enstaka brev från 1863 och 1865
014    1864    Även enstaka brev från 1865
015    1865    Inkomna brev
016    1865    Även enstaka brev från 1864 och 1866.
017    1866    Inkomna brev
018    1866    Även enstaka brev från 1864.
019    1867    Inkomna brev
020    1867    Även enstaka brev från 1868.
021    1868    Även enstaka brev från 1867 och 1870.
022    1868    Inkomna brev
023    1869    Inkomna brev
024    1869    Inkomna brev
025    1870    Inkomna brev
026    1870    Även enstaka brev från 1871.
027    1870-1873    Telegram.
028    1871    Inkomna brev
029    1871    Inkomna brev
030    1872    Inkomna brev
031    1872    Inkomna brev
032    1873    Inkomna brev
033    1873    Även enstaka brev från 1872.

F01 Råvaroanskaffning 1801-1975
001    1808-1809  Timmerjournal
002    1810-1811  Timmerjournal
003    1812-1815  Timmerjournal
004    1818-1823  Timmerjournal
005    1848-1852  Timmerjournal
006    1853-1856  Timmerjournal
007    1845-1869  Timmerjournal. Även uppköpsjournaler för åren 1857 och 1862-1863,
samt kontrakt över timmerflottning och stockfångst 1845-1854.
008    1801-1875  Stockfångst från allmänningar, förlikning m Bäcks:  Avser stockfångst
från allmänningar med en handling om Bäcks Byamäns förlikning med Olof Olsson och Jöns Persson i Burvik om bete å de senares skog.

F02 Skeppningar 1810-1871
001    1810-1821    Brädutskeppningsböcker
002    1819-1824    Brädutskeppningsböcker
003    1825-1829    Brädutskeppningsböcker
004    1830-1833    Brädutskeppningsböcker
005    1834-1837    Brädutskeppningsböcker
006    1838-1871    Brädutskeppningsböcker. Även orderböcker 1861-1871, annotationsböcker över brädforsling och sågning vid Bure sågverk 1863-1865 och utlastningsjournal 1856

F03 Fastighetshandlingar 1794-1830
001    1794-1830  ”Handlingar vid Bureå n:o 1”
002    1794-1830  ”Handlingar vid Bureå n:o 2”
003    1794-1830  ”Handlingar vid Bureå n:o 3”
004  Lösa papper tagna ur banden 1-3.
005  Lösa papper tagna ur banden 1-3.
006  Lösa papper tagna ur banden 1-3.
007    1790-1816  Handlingar om stockfångst och ersättning för sådan efter nybyggen 1796.
008  Värderingsinstrument 1819-1871, mantalslängder 1807, 1812-1862 och brandsyneprotokoll 1842.
009    Om skatteläggning av Svensträsk, Lidfors, Hedbacka mm och Vallen byamäns grävning i Bure älv 1870.
010    Diverse ”salubrev” och handlingar om tvister 1850-1899.
011    Skattläggningsinstrument.

F04 Handlingar om andra sågar 1807-1865
001  Andersfors såg; Bissjö såg; Brattfors 1813-1865: Andersfors såg; diverse om anläggandet av sågen och driften 1854-1858, syneprotokoll och markägaravtal 1854-1865. Bissjö såg; domstolsutslag, salubrev, lagfarter; protokoll från stämma spridda år under tiden 1813-1853 samt räkenskaper 1820-1823. Brattfors såg; utdrag ur dombok samt brev om anläggandet och driften av sågverket 1853-1857.
002  Innansjö-Tjälbäckens- Kvarnfors- Holmfors såg 1807: Innansjö såg; utdrag ur dombok, brev om anläggande och driften av finbladiga sågen 1851-1854. Tjälbäckens såg; om anläggandet(?) 1851-1852. Kvarnfors såg; om byggande och drift 1807-1846. Holmfors såg; enstaka handlingar 1834 samt diverse svåridentifieradt om sågar och räkenskaper för Stensunds såg 1818.
003    1818    Stensunds sågverk; Räkenskaper 1818

F05 Övriga handlingar 1812-1905
001    1863-1872  ”Tjärujournalen” åren 1865. Åren 1868-1869 saknas.
002    1819-1866  Handlingar om arbetsavtal, dagverkslistor, taxeringsbevis och inteckningsreverser mm.
003    1822-1875  ”Egna fartyg” dagbok briggen ”Junior” 1874-1875, köpekontrakt galeasen ”Lona” 1822, räkningsbok, och annat om briggen ”Junior”.
004    1812-1905    Debetsedlar, åren 1885-1895 saknas.
005    1847-1866    Johan Marklunds journaler, åren 1850-1851 och 1853-1855 saknas.
006    1862-1863    Journaler utlämnade varor för Johan Marklunds räkning.
007    1869-1872    Journaler, år 1870 saknas.
008    1872    A F O Cederbergs förslag till järnväg mellan Bure vattensåg och lastageplats.

G01 Räkneskaper 1794-1873
001    1794-1798  Kassabok 1794-1795, avräkningsbok 1798, med Wallmarks annotationsbok 1801 och Marklunds annotationsbok 1801 och 1806.
002    1799-1800 Kapitalbok och avräkningsbok (kapitalbok kallas contobok t o m 1814).
003    1801    Kapitalbok och avräkningsbok (kapitalbok kallas contobok t o m 1814).
004    1802    Kapitalbok och avräkningsbok (kapitalbok kallas contobok t o m 1814).
005    1803    Kapitalbok och avräkningsbok (kapitalbok kallas contobok t o m 1814).
006    1804    Kapitalbok och avräkningsbok (kapitalbok kallas contobok t o m 1814).
007    1805    Kapitalbok och avräkningsbok (kapitalbok kallas contobok t o m 1814).
008    1806    Kapitalbok och avräkningsbok (kapitalbok kallas contobok t o m 1814).
009    1807    Kapitalbok och avräkningsbok (kapitalbok kallas contobok t o m 1814).
00a    1796-1797  Avräkningsbok. I Tekniska Museet, Stockholm.
00b    1797-1798  ”Kontobok” (kapitalbok?) I Tekniska Museet
010    1808    Avräkningsbok.
011    1809    Avräkningsbok.
012    1809-1816  Kassajournaler.
013    1810    Kapitalbok och avräkningsbok
014    1811    Kapitalbok och avräkningsbok
015    1812    Kapitalbok och avräkningsbok
016    1813    Kapitalbok och avräkningsbok
017    1814    Kapitalbok och avräkningsbok
018    1815    Kapitalbok och avräkningsbok
019    1816    Kapitalbok och avräkningsbok
020    1817    Kapitalbok och avräkningsbok
021A    1818-1819  Kapitalböcker.
021B    1818    Avräkningsbok.
022    1819    Avräkningsbok.
023    1820    Kapitalbok och avräkningsbok.
024    1821    Kapitalbok och avräkningsbok.
025    1822    Kapitalbok och avräkningsbok.
026    1823    Kassajournal, kapitalbok och avräkningsbok.
027    1824    Kassajournal, kapitalbok och avräkningsbok.
028    1825    Kapitalbok och avräkningsbok.
029    1826    Kassajournal, kapitalbok och avräkningsbok.
030    1827    Kassajournal, kapitalbok och avräkningsbok.
031    1828    Kassajournal, kapitalbok och avräkningsbok.
032    1829    Kapitalbok och avräkningsbok.
033    1830    Kapitalbok och avräkningsbok.
034    1831    Kassajournal, kapitalbok och avräkningsbok.
035    1832    Kassajournal, kapitalbok och avräkningsbok.
036    1833    Kassajournal, kapitalbok och avräkningsbok.
037    1834    Kassajournal, kapitalbok och avräkningsbok.
038    1835    Kassajournal, kapitalbok och avräkningsbok.
039    1836    Kassajournal, kapitalbok och avräkningsbok. Kassajournaler 1836-1837 se även volym 101-107.
040    1837    Kassajournal, kapitalbok och avräkningsbok.
041    1838    Kassajournal, kapitalbok och avräkningsbok.
042    1839    Kassajournal, kapitalbok och avräkningsbok.
043    1840    Kassajournal, kapitalbok och avräkningsbok.
044    1841    Kassajournal, kapitalbok och avräkningsbok.
045    1842    Kassajournal, kapitalbok och avräkningsbok.
046    1843    Kassajournal, kapitalbok och avräkningsbok.
047    1844    Kassajournal, kapitalbok och avräkningsbok.
048    1845    Kassajournal, kapitalbok och avräkningsbok.
049    1846    Kassajournal, kapitalbok och avräkningsbok.
050    1847    Kassajournal, kapitalbok och avräkningsbok.
051    1848    Kassajournal, kapitalbok och avräkningsbok.
052    1849    Kassajournal, kapitalbok och avräkningsbok.
053    1850    Kassajournal, kapitalbok och avräkningsbok.
054    1851    Kassajournal, kapitalbok och avräkningsbok.
055    1852    Kassajournal, kapitalbok och avräkningsbok.
056    1853    Kassajournal, kapitalbok och avräkningsbok.
057    1854    Kassajournal, kapitalbok och avräkningsbok.
058    1855    Kapitalbok och avräkningsbok.
059    1855    Avräkningsbok och kassajournal.
060    1856    Kassajournal, kapitalbok och avräkningsbok.
061    1857    Kassajournal, kapitalbok och avräkningsbok.
062    1858    Kapitalbok och avräkningsbok
063    1858    Avräkningsbok och kassajournal.
064    1859    Kapitalbok och avräkningsbok.
065    1859    Avräkningsbok och kassajournal.
066    1860    Kapitalbok och avräkningsbok.
067    1860    Avräkningsbok och kassajournal
068    1861    Kapitalbok och avräkningsbok.
069    1861    Avräkningsbok och kassajournal.
070    1862    Kapitalbok och avräkningsbok.
071    1862    Avräkningsbok och kassajournal.
072    1863    Kapitalbok och avräkningsbok.
073    1863    Avräkningsbok och kassajournal.
074    1864    Kapitalbok och avräkningsbok.
075    1864    Avräkningsbok och kassajournal.
076    1865    Kapitalbok och avräkningsbok.
077    1865    Avräkningsbok och kassajournal.
078    1866    Kapitalbok och avräkningsbok.
079    1866    Avräkningsbok och kassajournal.
080    1867    Kapitalbok och avräkningsbok.
081    1867    Avräkningsbok och kassajournal.
082    1868    Kapitalbok och avräkningsbok..
083    1868    Avräkningsbok och kassajournal.
084    1868    Avräkningsbok.
085    1869    Kapitalbok.
086    1869    Avräkningsbok.
087    1869    Avräkningsbok.
088    1869-1871  Kassajournal 1869-1871, kapitalbok 1870 och avräkningsbok 1871.
089    1870    Avräkningsbok
090    1870    Avräkningsbok
091    1871    Kapitalbok
092    1871    Avräkningsbok
093    1872    Kapitalbok
094    1872    Avräkningsbok
095    1872    Avräkningsbok
096    1873    Kapitalbok
097    1873    Avräkningsbok
098    1873    Avräkningsbok
099    1873    Avräkningsbok
100    1873    Avräkningsbok och kassajournal
101    1836-1845    Kassajournal M Lodins kontanta utgifter
102    1847-1853    Kassajournal
103    1854-1858    Kassajournal
104    1858-1863    Kassajournal
105    1864-1868    Kassajournal
106    1869-1870    Kassajournal
107    1871-1873    Kassajournal

G02 Verifikationer 1866-1873
001    1866-1873    År 1872 saknas

A02 Bure Aktiebolag (1873-1920)

A01 Protokoll 1873-1919 
001    1873-1908    Protokoll
002    1907-1913    Styr- och revisionsberättelser 1873-1914 med bilagor.
003    1914-1919    Styr- och revisionsberättelse 1914-1919 med bilagor, bolagsordningar 1873, 1890, 1897 och 1910, arbetsavtal 1916-1918 och bolagsregler 1874.

B01 Brevkopior 1873-1921    
001    1876    Brevkopior
002    1877-1879    Brevkopior
003    1878-1879    Utgående telegram
004    1884-1885    Utgående telegram
005    1884-1886    Brevkopior
006    1886-1887    Brevkopior
007    1886-1890    Kartong
008    1888-1890    Brevkopior
009    1890-1892    Brevkopior
010    1892-1894    Brevkopior
011    1894-1895    Brevkopior
012    1895-1896    Brevkopior
013    1896    Brevkopior
014    1896-1897    Brevkopior
015    1897-1898    Brevkopior
016    1898-1899    Brevkopior
017    1899    Utgående telegram
018    1899-1900    Brevkopior
019    1900    Brevkopior
020    1900-1901    Brevkopior
021    1901-1902    Brevkopior
022    1902    Brevkopior
023    1902-1903    Perioden 1903-1923 se aven vol 70-84
024    1903    Brevkopior
025    1903    Även för Handelsboden 1903-1908
026    1903-1904    Brevkopior
027    1904-1905    Brevkopior
028    1905-1906    Brevkopior
029    1906-1907    Brevkopior
030    1907    Brevkopior
031    1907-1908    Brevkopior
032    1908    Brevkopior
033    1908-1909    Brevkopior
034    1909    Brevkopior
035    1909-1910    Brevkopior
036    1910    Brevkopior
037    1910-1911    Brevkopior
038    1911    Brevkopior
039    1911    Skogsförvaltningen
040    1911    Skogsförvaltningen
041    1911-1913    Skogsförvaltningen
042    1911-1912    Brevkopior
043    1911-1919    Krag & Co, Norge
044    1912    Brevkopior
045    1912-1913    Brevkopior
046    1913    Brevkopior
047    1913-1914    Brevkopior
048    1914    Brevkopior
049    1914    Brevkopior
050    1914-1915    Brevkopior
051    1915    Brevkopior
052    1915-1916    Brevkopior
053    1916    Brevkopior
054    1916    Brevkopior
055    1916-1917    Brevkopior
056    1917    Brevkopior
057    1917    Brevkopior
058    1917-1918    Brevkopior
059    1918    Brevkopior
060    1918    Fakturor
061    1918-1920    Utländska brev
062    1918-1920    Bankbrev
063    1918-1919    Brevkopior
064    1918-1927    Krag & Co, Norge
065    1919    Brevkopior
066    1919-1920    Brevkopior
067    1919-1921    Fakturor
068    1920    Brevkopior
069    1920-1921    Brevkopior
070    1907-1913    Skeppsfakturor, ej 1908. ’Volymerna 70-84 är av folioformat och kompletterar de ovan förtecknade volymerna.
071    1913-1916    Skeppsfakturor, ej 1908
072    1915-1924    Skeppsfakturor, ej 1919, innehåller även enstaka fakturor 1918 och 1922.
073    1909-1911    Skogsförvaltningen
074    1910-1923    Skogsförvaltningen
075    1903-1910    Brevkopior
076    1907-1913    Brevkopior
077    1910-1916    Brevkopior
078    1913-1916    Brevkopior
079    1916-1917    Brevkopior
080    1916-1918    Brevkopior
081    1917-1923    Brevkopior
082    1918-1919    Brevkopior
083    1919-1920    Brevkopior
084    1920-1921    Brevkopior

D01 Aktieböcker 1873-1920  
001    1873-1891    Aktieböcker
002    1891-1920    Serie A
003    1891-1920    Serie B 1-1050
004    1891-1920    Serie B 1051-2100
005    1891-1920    Serie C
006    1873    Makulerade aktiebrev serie A och B (200 kr)
007    1891    Makulerade aktiebrev serie A
008    1891    Makulerade aktiebrev serie A
009    1891    Makulerade aktiebrev serie B
010    1891    Makulerade aktiebrev serie B
011    1891    Makulerade aktiebrev serie B
012    1891    Makulerade aktiebrev serie B
013    1891    Makulerade aktiebrev serie B
014    1891    Makulerade aktiebrev serie B
015    1919    Serie C (20 000 kr). Serie C (200 kr) samt blanketter för Skärets ångbåtsaktiebolag (300 kr)

D02 Avlöningshandlingar 1873-1920  
001    1873-1881    Timmerjournaler
002    1874-1900    Arbetsjournaler
003    1875    Arbetsjournaler
004    1875    Arbetsjournaler
005    1876    Arbetsjournaler
006    1879    Arbetsjournaler
007a    1880    Arbetsjournaler
007b    1881    Arbetsjournaler
008    1882    Arbetsjournaler
009    1883    Arbetsjournaler
010    1884    Arbetsjournaler
011    1885    Arbetsjournaler
012    1886    Arbetsjournaler
013    1887    Arbetsjournaler
014    1888    Arbetsjournaler
015a    1889    Arbetsjournaler
015b    1890    Arbetsjournaler
016    1891    Arbetsjournaler
017    1892    Arbetsjournaler
018    1893    Arbetsjournaler
019    1894    Arbetsjournaler
020    1895    Arbetsjournaler
021    1896    Arbetsjournaler
022    1897    Arbetsjournaler
023    1898    Arbetsjournaler
024    1899    Arbetsjournaler
025    1900    Arbetsjournaler
026    1901    Arbetsjournaler
027    1902    Arbetsjournaler
028    1903    Arbetsjournaler
029    1904    Arbetsjournaler
030    1905    Arbetsjournaler
031    1906    Arbetsjournaler
032    1907    Arbetsjournaler
033    1908    Arbetsjournaler
034    1891-1899    Avlöningslista samt inbetalningslista volym 34-32??
035    1900-1905    Avlöningshandlingar
036    1906-1910    Avlöningshandlingar
037    1911    Avlöningshandlingar
038    1908-1919    Sammandrag av avlöningslista, arbetsförtjänstlista 1921 kåge Ångsåg.
039    1916-1917    Avlöningshandlingar
040    1900    Avlöningsbok volym 40-106, Brädgården
041    1900    Sågen
042    1908    Avlöningshandlingar
043    1908    Brädgården
044    1908    Avlöningshandlingar
045    1908    Avlöningshandlingar
046    1909    Brädgården
047    1909    Brädgården
048    1909    Sågen
049    1909    Sågen
050    1909    Sågen
051    1909-1910    Brädgården innehåller även 1913
052    1910    Brädgården
053    1910-1911    Brädgården
054    1910    Sågen
055    1910    Props, timmermagasin och husbyggnader innehåller även 1912.
056    1910-1911    Sågen
057    1911    Brädgården
058    1911-1912    Brädgården
059    1912    Brädgården
060    1912    Sågen
061    1912    Sågen
062    1912-1914    Props, timmermagasin
063    1912-1913    Brädgården
064    1913-1914    Sågen
065    1913-1918    Hyvleriet
066    1913-1914    Brädgården
067    1914    Brädgården
068    1914-1915    Brädgården
069    1914-1915    Sågen
070    1915    Brädgården
071    1915    Sågen
072    1915-1916    Brädgården
073    1915-1917    Timmermagasinet
074    1916    Verkstad och maskin
075    1916    Brädgården
076    1916    Brädgården
077    1916    Sågen
078    1916-1917    Brädgården
079    1916-1918    Lådfabriken
080    1916-1918    Sågjournal och timmermagasin
081    1917    Maskinrum och verkstad
082    1917-1920    Brädgården och Kåge Ångsåg
083    1917-1918    Troligen sågen
084    1917-1918    Verkstad och maskin
085    1917-1918    Sågen
086    1918    Bure Aktiebolag
087    1918    Troligen sågen
088    1918    Timmermagasin och husbyggnader
089    1918    Troligen sågen
090    1918    Sågen
091    1918    Maskin, smedja och verkstad
092    1919    Sågen
093    1919    Maskin och byggnader
094    1919    Hyvleriet
095    1919    Sågen
096    1919    Timmermagasinet och husbyggnader
097    1919    Brädgården
098    1919    Brädgården
099    1920    Hyvleriet
100    1920    Brädgården
101    1920    Brädgården
102    1920    Timmermagasin och husbyggnader
103    1920    Maskin, smedja och verkstad
104    1920    Lådfabrik
105    1920    Sågen
106    1920    Sågen
107    1876-1890    ”Bärgningsarbetarejournaler”, volym 107-109.
108    1891-1899    ”Bärgningsarbetarejournaler”
109    1900-1907    ”Bärgningsarbetarejournaler”
110    1874    Dagsverksjournaler
111    1875-1907    Dagsverksjournaler. Åren 1876, 1881-1883, 1885-1890 saknas.
112    1896-1907    Sågningsarbeten

D03 Liggare över tillverkningar 1878-1921.
Utformningen kan variera från år till år.
001    1878-1903    Sågningsjournaler 1878 och 1890-1903.
002    1882-1916    Sågningsjournaler 1904-1907. Med inventarie efter slutad sågning 1882, 1890, 1910, 1912-1913 och 1916.
003    1912-1916    Stocknotor. Noggranna anteckningar, synes vara lagerkontroll 1912-1916.
004    1917-1921    Stocknotor. Noggranna anteckningar, synes vara lagerkontroll 1917-1921.
005    1910-1919    Tillverkning 1916, lagerbok 1919, bokslut 1910
006    1907-1909    Sågningsjournal 1907-1909
007    1909    Stocknota. Antagligen rörande utlastning till fartyg 1909.
008    1911    Stocknota. Antagligen rörande utlastning till fartyg 1912.
009    1912    Stocknota. Antagligen rörande utlastning till fartyg 1912.
010    1910-1911    Tillverkningsjournal 1910-1911
011    1908-1917    Tillverkningsrapporter 1908-1909, 1916-1917
012    1911-1915    Tillverkningsrapport 1911-1915
013    1918-1920    Tillverkningsrapporter 1918-1919, 1920. Med korrespondens och inventarielistor 1919-1920.

D04 Förrådsrapporter1907-1920
001    1907-1910    Förrådsrapporter
002    1911-1914    Förrådsrapporter
003    1915-1918    Förrådsrapporter
004    1919-1920    Förrådsrapporter

D05 Övriga förtekningar1869-1928  
001    1869-1895    Postböcker, åren 1876-1879 saknas. Skellefteå telegrafsstations bok med Johan Marklund.
002    1883-1909    Växelböcker (åren 1894-1901 saknas)
003    1909-1919    Växelböcker
004    1872-1909    Förteckning över inventarier vid kontor, såg mm. Förteckning över diverse handelsvaror.
005    1910-1928    Inventarieförteckning vid kontor, såg mm

E01 Inkomna brev 1874-1920 
001    1874    A-O
002    1874    P-Ö
003    1875    A-N
004    1875    O-Ö
005    1876    A-O
006    1876    P-Ö
007    1877    A-N
008    1877    O-Ö
009    1878    A-M
010    1878    N-Ö
011    1879    A-O
012    1879    P-Ö
013    1880    A-Ö
014    1880    A-Ö
015    1881    A-N
016    1881    O-Ö
017    1882    A-O
018    1882    P-Ö
019    1883    A-O
020    1883    P-Ö
021    1884    A-L
022    1884    M-Ö
023    1885    A-M
024    1885    N-Ö
025    1886    A-L
026    1886    M-Ö
027    1887    A-L
028    1887    M-Ö
029    1888    A-L
030    1888    M-Ö
031    1889    A-M
032    1889    N-Ö
033    1890    A-M
034    1890    N-Ö
035    1891    A-L
036    1891    M-Ö
037    1891-1892    G Sandbergs släktningar
038    1893    A-M
039    1893    N-Ö
040    1894    A-L
041    1894    M-Ö
042    1895    A-N
043    1895    O-Ö
044    1896    A-L
045    1896    M-Ö
046    1897    A-L
047    1897    M-Ö
048    1897    A-Ö, G Sandberg
049    1898    Endast J-O
050    1901    A-K
051    1901    L-Ö
052    1902    A-L
053    1902    M-Ö
054    1903    A-F
055    1903    G-N
056    1903    O-Ö
057    1904    A-J
058    1904    K-Ö
059    1905    A-N
060    1905    O-Ö
061    1906    A-E
062    1906    F-N
063    1906    O-Ö
064    1907    A-M
065    1907    N-Ö
066    1907    A-Ö, Banker
067    1907    A-Ö, Agenter
068    1908    A-N
069    1908    M-Ö
070    1908    A-Ö, Banker
071    1908    A-Ö, Agenter
072    1909    A-L
073    1909    M-Ö
074    1909    A-Ö, Banker
075    1909    A-M, Agenter
076    1909    N-Ö, Agenter
077    1910    A-M
078    1910    N-Ö
079    1910    A-Ö, Agenter
080    1910    Agent Modin & Co
081    1910    A-Ö, Banker
082    1911    A-K
083    1911    L-Ö
084    1911    A-Ö, Agenter
085    1911    Agent Minck & Eriksson samt Modin & Co
086    1911    A-Ö, Banker
087    1912    A-Ö
088    1912    A-Ö, Agenter
089    1913    A-K
090    1913    K-Ö
091    1913    A-Ö, Agenter
092    1913    A-Ö, Banker
093    1914    A-Ö
094    1914    Krag & Co
095    1914    A-Ö, Agenter
096    1915    A-Ö
097    1915    kRAG & cO
098    1915    Agenter och banker
099    1916    A-Ö
100    1916    A-Ö, Agenter och banker
101    1916    Krag & Co
102    1917    A-Ö
103    1917    Agenter, banker och Krag & Co
104    1918    A-K
105    1918    L-Ö
106    1918    Agenter, banker och Krag & Co
107    1919    A-M samt banker
108    1919    J-Ö
109    1919    Utländska, Krag & Co
110    1920    A-M samt banker
111    1920    J-Ö
112    1920    Utländska, Krag & Co

E02 Telegram 1874-1920
001    1874-1877    Inkomna originaltelegram volym 1-3
002    1878-1882    Inkomna originaltelegram
003    1883-1887    Inkomna originaltelegram
004    1887-1898    Telegramböcker med avskrifter av inkomna och utgående
005    1901-1906    Telegramböcker
006    1914-1920    Telegramböcker

F01 Råvaroanskaffning 1873-1940.
Avverkningskontrakt vol 1-4. Avverkningsrätter, innehåller utdraga ur inteckningsprotokoll vol 5-11.
001    1873-1918    Avverkningskontrakt Burträsk och Norsjö
002    1873-1913    Avverkningskontrakt Burträsk
003    1882-1903    Avverkningskontrakt Lövånger, Malå, Nysätra, Jörn
004    1884-1907    Avverkningskontrakt Norsjö
005    1856-1891    Avverkningsrätter Burträsk
006    1881-1905    Avverkningsrätter Burträsk 1-159
007    1881-1905    Avverkningsrätter Burträsk 160-301
008    1881-1907    Avverkningsrätter Norsjö 1-215
009    1882-1910    Avverkningsrätter Norsjö
010    1875-1900    Avverkningsrätter Malå, Jörn, Lövånger, Arvidsjaur
011    1852-1910    Avverkningsrätter Skellefteå 1852-1898, Nysätra 1886-1910. Intumnings- och timmerjournaler volym 12-24.
012    1871-1874    Intumnings- och timmerjournal
013    1869-1876    Uppköpsjournaler 1875-1876, sågtimmerpriser 1869-1876.
014    1875-1878    Intumnings- timmerjournal
015    1877-1888    Intumnings- och timmerjournaler (1880-1886 saknas)
016    1888-1893    Intumnings- och timmerjournaler med nerdrivningskontrakt 1891-1892.
017    1893-1897    Intumnings- och timmerjournaler med nerdrivningskontrakt 1893-1897.
018    1896-1898    Intumnings- och timmerjournaler
019    1896-1900    Intumnings- och timmerjournaler 1898-1899 samt avverkningskontrakt 1896-1900.
020    1900-1905    Intumnings- och timmerjournaler Arjeplog, hemman, Bure älv.
021    1900-1905    Intumnings- och timmerjournaler Arvidsjaur, Jörn, Malå
022    1901-1905    Intumnings- och timmerjournaler Norsjö
023    1905    Intumnings- och timmerjournaler
024    1903-1907    Intumnings- och timmerjournaler Sikån, Risån 1904, 1905 Bäckfäboda Småbacka 1905, timmerbyten med Sandviks AB 1903, tumbok 1907.
025    1882-1897    Tumsedlar
026    1868-1881    Prov på tumsedlar
027    1905-1907    Sammandrag över avverkat virke
028    1872-1940    Register över skogsskiften 1872-1940, Kronoskogsauktioner 1910-1918.
029    1908-1920    Timmerjournaler skatte- och kronohemman1908-1920, tumningsrapporter 1909-1912.
030    1913-1916    Timmerjournaler, skatte- och kronohemman, avverkningsrätter.
031    1909-1914    Vedjournaler
032    1908-1920    Virkesjournaler 1908-1919, 1916-1920, vedjournal 1914-1916. Innehåller även ”massavedsjournal” massaved till Öhrvikens AB 1918-1919.

F02 Skeppningar 1845-1926  
001    1867-1909    Avlastningsjournal 1867, 1879-1880,1903, 1905 och 1909
002    1845-1898    Brädforslingslängd 1845-1846, charterparty, kontrakt och sammandrag över ångare.
003    1882-1895    Försäljningskontrakt samt charterparty
004    1891-1900    Virke i brädgård
005    1901-1907    Virke i brädgård
006    1890-1902    Lastuträkningsböcker
007    1878-1907    Lastuträkningsböcker 1903-1907 samt uträkningar, inventarielistor och koncept 1878-1879.
008    1894-1902    Skeppningsspecifikationr
009    1910-1919    Kopieböcker, skeppningsspecifikationer
010    1919-1926    Kopieböcker, skeppningsspecifikationer
011    1920    Avser AB Wäring, Stockholm
012    1865-1877    Uppköpsjournal, längd över inköp, utlastningsjournal. (Angavs hylla 3a, finns ej!)
013    1883    Avlastningsböcker volym 13-33
014    1884    Avlastningsbok
015    1885    Avlastningsbok
016    1886    Avlastningsbok
017    1887    Avlastningsbok
018    1888    Avlastningsbok
019    1889    Åren 1890-1893 saknades vid ordningsarbetet 1998
020    1894    Avlastningsbok
021    1895    Avlastningsbok
022    1896    Avlastningsbok
023    1897    Avlastningsbok
024    1898    Avlastningsbok
025    1899    Avlastningsbok
026    1900    Avlastningsbok
027    1901    Avlastningsbok
028    1902    Avlastningsbok
029    1903    Avlastningsbok
030    1904    Avlastningsbok
031    1905    Avlastningsbok
032    1906    Avlastningsbok
033    1907    Avlastningsbok

F03 Försäljningskontrakt 1896-1918.
Orderböcker och kontraktsböcker över försäljning
001    1896-1899    Orderbok och/eller konraktsbok över försläljning
002    1897    Orderbok och/eller kontraktsbok över försäljning
003    1899-1900    Orderbok och/eller kontrsktsbok över försäljning
004    1900-1901    Orderbok och/eller kontraktsbok över försäljning.
005    1901-1903    Orderbok och/eller kontraktsbok över försäljning.
006    1903-1904    Orderbok och/eller kontraktsbok över försäljning.
007    1904-1905    Orderbok och/eller kontraktsbok över försäljning.
008    1905-1906    Orderbok och/eller kontraktsbok över försäljning.
009    1906-1907    Orderbok och/eller kontraktsbok över försäljning.
010    1908    Orderbok och/eller kontraktsbok över försäljning.
011    1909    Orderbok och/eller kontraktsbok över försäljning.
012    1910    Orderbok och/eller kontraktsbok över försäljning.
013    1910    Orderbok och/eller kontraktsbok över försäljning.
014a    1911    Orderbok och/eller kontraktsbok över försäljning.
014b    1912    Orderbok och/eller kontraktsbok över försäljning.
015    1913    Orderbok och/eller kontraktsbok över försäljning.
016    1914    Orderbok och/eller kontraktsbok över försäljning.
017    1915    Orderbok och/eller kontraktsbok över försäljning.
018    1916    Orderbok och/eller kontraktsbok över försäljning.
019    1917    Orderbok och/eller kontraktsbok över försäljning.
020    1918    Orderbok och/eller kontraktsbok över försäljning.

F04 Dekralationer 1912-1922.
001    1912-1920    Deklarationer och deklarationsuppgifter
002    1912-1920    Deklarationer och deklarationsuppgifter.
003    1921-1922    Deklarationer och deklarationsuppgifter.

F05 Fastighetshandlingar 1848-1919  
001    1874-1899    Hemmansförteckningar (Angavs hylla 3a)  Finns ej!
002    1848-1898    Utdrag av inteckningsprotokoll och gravitationsbevis 1848-1898, 1926.
003    1881-1918    Utdrag av inteckningsprotokoll och gravitationsbevis, Malå och Norsjö 1881-1918.
004    1871-1903    Lagfartsbevis och utdrag av inteckningsprotokoll
005    1915    Lagfartsbevis och utdrag av inteckningsprotokoll
006    1882-1915    Arrendekontrakt för: Arjeplog, Arvidsjaur, Burträsk, Jörn, Malå, Norsjö och Nysätra. Handlingar om tilltänkta anläggningar och byggnationer: byggnad i Forsgården 1886, kajbyggnad i Bureå 1884, anläggande av telefonledning 1892, poststation i Bureå 1892, kostnadsförslag på arbetarbostäder, utlåtande och förslag om vattenkraftanläggning vid Bureå 1905-1906, Bureå skolhusbyggnad uppförd 1905-1906.
007    1909-1919    Försäkringar och värderingsinstrument

F06 Sal-Aktiebolagets likvidation 1920-1923  
001    1920-1923    Process med JG Wahlberg, GP Nilsson, CJ Grahnm fl. Kopior på styrelseprotokoll och likviditetsplaner, kassabok 11 nov 1920-sep 1921. Likvidationsräkning vid bildandet av Salaktiebolaget 1921.
002    1920-1924    Utdrag ur inteckningsprotokoll samt ändring i aktiebolagsregistret till Salaktiebolagets ( utdrag från Kungl. Patent och Registreringsverket, aktiebolagsavd).
003    1920-1925    Bilagda handlingar till Bure Aktiebolags hypotekslån 1907, bl a utdrag ur inteckningsprotokoll 1907-1923.
004    1920-1926    Bilagda handlingar till Bure Aktiebolags hypotekslån 1907, bl a utdrag ur inteckningsprotokoll 1907-1923.

F07 Bure vattenkvarn 1851-1949
001    1851-1862    Skatteläggningar 1851 och 1854. Kvarnjournaler 1857-1862.
002    1863-1904    Kvarnjournaler 1863-1866, 1878-1897
003    1898-1909    Kvarnjournaler 1898-1909
004    1910-1915    Kvarnjournaler 1910-1915
005    1909-1949    Kvarnjournaler 1916-1921 med besiktningsbevis, kontrakt, räkenskaper mm, ca 1909-1949.

F08 Rättgångshandlingar 1800-1934  
001    1852-1870    Med handlingar om konkurser Postmästare A Wall, Ånäset 1852, gästgivare AJ Sellin, Bureå, inspektor Olov Åberg 1867, handlare Eric Ericsson, Burvik 1870.
002    1871-1881    Med handlingar om konkurser  Anna Margareta Andersdotter, Burvik 1881, gästgivare Johan Lövgren, Bureå 1879, Jonas Viksten, Yttervik 1874, Johan Gustav Nilsson, Burvik 1871.
003    1800-1880    Med tvister om olaga avverkning
004    1882-1926    Med tvister om olaga avverkning, bl a S Andersson, Brönstjern 1902-1903, A Andersson, Granträsk 1908-1910, JA Viklund, Ljusvattnet 1914, Wiklander Co 1916, O Lundmark 1926.
005    1906-1926    Med tvister om olaga avverkning och avverkningsrätt 1906-1926. Om beslagtaget virke, rätt till undermålig skog, förhållande mellan Robertsfors AB och Bure Aktiebolag, vanhävd och uppsyn, samt kroppsskador 1906-1920.
006    1878-1934    Med reverser och inteckningsprotokoll 1896-1934, dödade inteckningar 1880-1934, brandförsäkringar på hemmansåbyggnader.

F09 Kollektivavtal 1908-1920
001    1914-1920    Arbetsavtal mellan Bure Aktiebolag och Bureå arbetarkår (avd 238). I volymen även arbetsavtal vid Bollsta sågverk 1907-1908 och arbetsavtal vid Munkfors ångsåg 1909.
002    1908-1917    Statistik om produktionskostnader och avlöningsförhållanden 1908, 1913-1917.

F10 Diverse ämnesordnade handlingar 1880-1932  
001    1880-1920    Handlingar om Skellefte, Pite och Bure älvars flottningsförening 1880-1887. Rättstvist mellan Robertsfors AB om Bure Aktiebolag 1918-1920, nyttjanderättskontrakt 1912-1916, diverse kontrakt 1884-1886, auktionsprotokoll och bouppteckningar 1868-1904, diverse handlingar från Patent och Registreringsverket 1897-1912.
002    1899-1932    Kontrakt med banker 1907-1932. Diverse handlingar om förlagskrediter 1902-1907, diverse fullmakter 1899-1902.
003    1894-1921    Handlingar om Örvikens sulfitfabrik 1905-1908, om elanläggning 1894-1901. Besiktningshandlingar av ångpanna 1907-1921.
004    1904-1906    Projektering för elkraftstation
005    1906-1932    Diverse tekniska handlingar om anläggningar
006    1897-1912    Diverse handlingar, bl a medaljförteckning Pro Patria 1905. Vägdelningslängd 1897.
007    1825-1908    Diverse priskuranter, spridda år, anmärknings- och betygsbok 1895, 1898,1899, anteckningsbok om mindre råvaruleveranser 1893, diverse handlingar om Sågverks- och Trävaruexportföreningen 1875-1889.
008    1829-1912    Diverse tidningsklipp
009    1912-1916    Diverse tidningsklipp
010        Handlingar om andra sågverk. Burviks såg; kontrakt om timmerkörning och virkesförädling 1916. Kalix Ångsåg; om konkursen, stämmoprotokoll, domboksutdrag, försäkringshandlingar samt korrespondens 1869-1892. Innehåller handlingar från konkursen i firma AB Bergman, Hummel & Co som inköpt Nyborgs Ångsåg av Bure Aktiebolag. Kohler ångsåg och hyvleri; avtal med Bure Aktiebolag 1916.
011        Handlingar om andra sågverk. Stenfors såg och kvarn; byggnadstillstånd, domstolsutslag, upplåtelsehandlingar och brev 1799-1906. Nyborgs såg; räkenskaper, inventarium och diverse specifikationer 1878-1881. Wikfors såg; brev om flottning, dämning och reglering i Bodträsk mm 1866-1897, karta 1870.
012    1900-1913    Handlingar om Strömsholms Lantegendom. Egendomen drevs till ca 1945. Därefter var den utarrenderad till ca 1965 då den såldes. Inventarieförteckningar 1905, 1907-1908, 1913, räkenskaper 1909. Trädgårdsavlöningsbok 1900 och arbetsjournaler 1901-1903.
013    1910-1911    Strömsholms Lantegendom, räkenskaper
014    1912-1921    Strömsholms Lantegendom, räkenskaper 1912-1913 och 1918-1921.

G01 Räkneskaper 1874-1920 
001    1874-1876    Kapitalbok 1874,avräkningsbok 1874-1876, kassajournal 1874.
002    1874    Kapitalbok
003    1874    Dagsjournal
004    1874    Avräkningsbok
005    1874    Avräkningsbok
006    1874    Avräkningsbok
007    1875    Kapitalbok
008    1875    Kassabok
009    1875    Avräkningsbok
010    1875    Avräkningsbok
011    1876    Kapitalbok
012    1876    Kassajournal
013    1876    Varujournal
014    1876    Avräkningsbok
015    1876    Avräkningsbok
016    1876    Avräkningsbok
017    1877    Kapitalbok
018    1877    Kassajournal
019    1877    Varujournal
020    1877    Avräkningsbok
021    1877    Avräkningsbok
022    1878    Kapitalbok
023    1878    Kassajournal
024    1878    Varoujournal
025    1878    Avräkningsbok
026    1878    Avräkningsbok
027    1879    Kapitalbok
028    1879    Kassajournal
029    1879    Varoujournal
030    1879    Timmerjournal
031    1879    Avräkningsbok
032    1879    Avräkningsbok
033    1879    Avräkningsbok
034    1880    Kapitalbok
035    1880    Kassajournal
036    1880    Avräkningsbok
037    1880    Avräkningsbok
038    1880    Varujournal
039    1880    Timmerjournal
040    1880    Fakturabok
041    1881    Kapitalbok
042    1881    Kassajournal
043    1881    Varujournal
044    1881    Timmerjournal
045    1881    Avräkningsbok
046    1881    Avräkningsbok
047    1881    Fakturabok
048    1882    Kapitalbok
049    1882    Varujournal
050    1882    Varujournal
051    1882    Timmerjournal
052    1882    Avräkningsbok
053    1882    Avräkningsbok
054    1882    Fakturabok
055    1883    Kapitalbok
056    1883    Kassajournal
057    1883    Varujournal
058    1883    Timmerjournal
059    1883    Avräkningsbok
060    1883    Avräkningsbok
061    1883    Fakturabok
062    1884    Kapitalbok
063    1884    Kassajournal
064    1884    Varujournal
065    1884    Timmerjournal
066    1884    Avräkningsbok
067    1884    Avräkningsbok
068    1884    Avräkningsbok
069    1884    Fakturabok
070    1885    Kapitalbok
071    1885    Kassajournal
072    1885    Varujournal
073    1885    Timmerjournal
074    1885    Avräkningsbok
075    1885    Avräkningsbok
076    1885    Avräkningsbok
077    1885    Fatkturabok
078    1886    Kapitalbok
079    1886    Kassajournal
080    1886    Varujournal
081    1886    Timmerjournal
082    1886    Avräkningsbok
083    1886    Avräkningsbok
084    1886    Avräkningsbok
085    1886    Fakturabok
086    1887    Kapitalbok
087    1887    Kassajournal
088    1887    Varujournal
089    1887    Timmerjournal
090    1887    Avräkningsbok
091    1887    Avräkningsbok
092    1887    Avräkningsbok
093    1887    Fakturabok
094    1888    Kapitalbok
095    1888    Kassajournal
096    1888    Varujournal
097    1888    Timmerjournal
098    1888    Hemmansbok
099    1888    Avräkningsbok
100    1888    Avräkningsbok
101    1888    Avräkningsbok
102    1888    Fakturabok
103    1889    Kapitalbok
104    1889    Kassajournal
105    1889    Varujournal
106    1889    Timmerjournal
107    1889    Avräkningsbok
108    1889    Avräkningsbok
109    1889    Avräkningsbok
110    1889    Avräkningsbok
111    1889    Avräkningsbok
112    1890    Kapitalbok
113    1890    Kassajournal
114    1890    Varujournal (varubok)
115    1890    Timmerjournal
116    1890    Avräkningsbok
117    1890    Avräkningsbok
118    1890    Avräkningsbok
119    1890    Avräkningsbok
120    1890    Avräkningsbok
121    1891    Kapitalbok
122    1891    Kassajournal
123    1891    Varujournal
124    1891    Timmerjournal
125    1891    Avräkningsbok
126    1891    Avräkningsbok
127    1891    Avräkningsbok
128    1891    Avräkningsbok
129    1891    Avräkningsbok
130    1892    Kapitalbok
131    1892    Kassajournal
132    1892    Varujournal
133    1892    Timmerjournal
134    1892    Avräkningsbok
135    1892    Avräkningsbok
136    1892    Avräkningsbok
137    1892    Avräkningsbok
138    1892    Avräkningsbok
139    1893    Kapitalbok
140    1893    Kassajournal
141    1893    Varoujournal
142    1893    Timmerjournal
143    1893    Avräkningsbok
144    1893    Avräkningsbok
145    1893    Avräkningsbok
146    1893    Avräkningsbok
147    1893    Avräkningsbok
148    1894    Kapitalbok
149    1894    Kassajournal
150    1894    Varujournal
151    1894    Timmerjournal
152    1894    Avräkningsbok
153    1894    Avräkningsbok
154    1894    Avräkningsbok
155    1894    Avräkningsbok
156    1894    Avräkningsbok
157    1895    Kapitalbok
158    1895    Kassajournal
159    1895    Varujournal
160    1895    Timmerjournal
161    1895    Avräkningsbok
162    1895    Avräkningsbok
163    1895    Avräkningsbok
164    1895    Avräkningsbok
165    1896    Kapitalbok
166    1896    Kassajournal (saknas)
167    1896    Varujournal
168    1896    Timmerjournal
169    1896    Avräkningsbok
170    1896    Avräkningsbok
171    1896    Avräkningsbok
172    1896    Avräkningsbok
173    1896    Hemman- och skogsskiften
174    1897    Kapitalbok
175    1897    Kassajournal
176    1897    Varujournal
177    1897    Timmerjournal
178    1897    Avräkningsbok
179    1897    Avräkningsbok
180    1897    Avräkningsbok
181    1897    Avräkningsbok
182    1897    Hemman- och skogsskiften
183    1898    Kapitalbok
184    1898    Kassajournal
185    1898    Varujournal
186    1898    Timmerjournal
187    1898    Avräkningsbok
188    1898    Avräkningsbok
189    1898    Avräkningsbok
190    1898    Avräkningsbok
191    1898    Hemman- och skogsskiften
192    1899    Kapitalbok
193    1899    Kassajournal
194    1899    Varujournal
195    1899    Timmerjournal
196    1899    Avräkningsbok
197    1899    Avräkningsbok
198    1899    Avräkningsbok
199    1899    Avräkningsbok
200    1899    Hemman- och skogsskiften
201    1900    Kapitalbok
202    1900    Kassajournal
203    1900    Varujournal
204    1900    Timmerjournal
205    1900    Avräkningsbok
206    1900    Avräkningsbok
207    1900    Avräkningsbok
208    1900    Avräkningsbok
209    1900    Hemman- och skogsskiften
210    1901    Kapitalbok
211    1901    Kassajournal
212    1901    Timmerjournal
213    1901    Avräkningsbok
214    1901    Avräkningsbok
215    1901    Avräkningsbok
216    1901    Avräkningsbok
217    1901    Hemman- och skogsskiften
218    1901    Huvudbok, register
219    1901    Kassabok, register
220    1901    Journal, register
221    1901    Avräkningsbok, register
222    1901    Avräkningsbok, register
223    1902    Kapitalbok
224    1902    Kassajournal
225    1902    Varujournal
226    1902    Timmerjournal
227    1902    Avräkningsbok
228    1902    Avräkningsbok
229    1902    Avräkningsbok
230    1902    Avräkningsbok
231    1902    Hemman- och skogsskiften
232    1902    Inventariebok
233    1903    Kapitalbok
234    1903    Kassajournal
235    1903    Varujournal
236    1903    Timmerjounal
237    1903    Avräkningsbok
238    1903    Avräkningsbok
239    1903    Avräkningsbok
240    1903    Avräkningsbok
241    1903    Hemman och skogsskiften (kallas härefter hemman- och avverkningsrätter
242    1904    Kapitalbok
243    1904    Kassajournal
244    1904    Varujournal
245    1904    Timmerjournal
246    1904    Avräkningsbok
247    1904    Avräkningsbok
248    1904    Avräkningsbok
249    1904    Avräkningsbok
250    1904    Hemman- och avverkningsrätter
251    1905    Kapitalbok
252    1905    Kassajournal
253    1905    Journal
254    1905    Varujournal
255    1905    Timmerjournal
256    1905    Avräkningsbok
257    1905    Avräkningsbok
258    1905    Avräkningsbok
259    1905    Avräkningsbok
260    1905    Hemman- och avverkningsrätter
261    1905    Inventariebok
262    1906    Kapitalbok
263    1906    Kassajournal
264    1906    Journal
265    1906    Varujournal
266    1906    Timmerjournal
267    1906    Avräkningsbok
268    1906    Avräkningsbok
269    1906    Avräkningsbok
270    1906    Avräkningsbok
271    1906    Hemman- och avverkningsrätter
272    1906    Inventariebok
273    1907    Kapitalbok
274    1907    Kassajournal
275    1907    Journal
276    1907    Varujournal
277    1907    Timmerjournal
278    1907    Timmerjournal
279    1907    Avräkningsbok
280    1907    Avräkningsbok
281    1907    Avräkningsbok
282    1907    Avräkningsbok
283    1907    Hemman- och avverkningsrätter
284    1907    Inventariebok
285    1908    Kapitalbok
286    1908    Kassajournal
287    1908    Journal
288    1908    Varujournal
289    1908    Timmerjournal
290    1908    Avräkningsbok
291    1908    Avräkningsbok
292    1908    Avräkningsbok
293    1908    Avräkningsbok
294    1908    Hemman- och avverkningsrätter
295    1908    Inventariebok
296    1909    Kapitalbok
297    1909    Kapitalbok
298    1909    Kassajournal
299    1909    Journal
300    1909    Varujournal
301    1909    Avräkningsbok
302    1909    Avräkningsbok
303    1909    Avräkningsbok
304    1909    Avräkningsbok
305    1909    Hemman- och avverkningsrätter
306    1909    Inventariebok
307    1910    Kapitalbok
308    1910    Kassajournal
309    1910    Journal
310    1910    Avräkningsbok
311    1910    Avräkningsbok
312    1910    Avräkningsbok
313    1910    Avräkningsbok
314    1910    Hemman- och avverkningsrätter
315    1910    Inventariebok
316    1911    Kapitalbok
317    1911    Kassajournal
318    1911    Journal
319    1911    Avräkningsbok
320    1911    Avräkningsbok
321    1911    Avräkningsbok
322    1911    Avräkningsbok
323    1911    Hemman- och avverkningsrätter
324    1911    Inventariebok
325    1911    Kapitalbok
326    1912    Kassajournal
327    1912    Journal
328    1912    Avräkningsbok
329    1912    Avräkningsbok
330    1912    Avräkningsbok
331    1912    Hemman- och avverkningsrätter
332    1912    Inventariebok
333    1913    Kapitalbok
334    1913    Kassajournal
335    1913    Journal
336    1913    Avräkningsbok
337    1913    Avräkningsbok
338    1913    Avräkningsbok
339    1913    Hemman- och avverkningsrätter
340    1913    Inventariebok
341    1914    Kapitalbok
342    1914    Kassajournal
343    1914    Journal
344    1914    Avräkningsbok
345    1914    Avräkningsbok
346    1914    Hemman- och avverkningsrätter
347    1914    Inventariebok
348    1915    Kapitalbok
349    1915    Kassajournal
350    1915    Journal
351    1915    Avräkningsbok
352    1915    Avräkningsbok
353    1915    Hemman- och avverkningsrätter
354    1915    Inventariebok
355    1915    Kapitalbok
356    1916    Kassajournal
357    1916    Journal
358    1916    Avräkningsbok
359    1916    Avräkningsbok
360    1916    Hemman- och avverkningsrätter
361    1916    Inventariebok
362    1917    Kapitalbok. Kassabok kallas härefter kassajournal och finns i volym 380-387.
363    1917    Avräkningsbok
364    1917    Avräkningsbok
365    1917    Hemman- och avverkningsrätter
366    1917    Inventariebok
367    1918    Kapitalbok
368    1918    Avräkningsbok
369    1918    Avräknignsbok
370    1918    Hemman- och avverkningsrätter
371    1918    Inventariebok
372    1919    Kapitalbok
373    1919    Avräkningsbok
374    1919    Avräkningsbok
375    1919    Hemman- och avverkningsrätter
376    1919    Inventariebok
377    1920    Kapitalbok
378    1920    Avräkningsbok
379    1920    Avräkningsbok
380    1920    Hemman- och avverkningsrätter
381    1917    Kassajournal (dagbok)
382    1917    Kassajournal (supplement)
383    1918    Kassajournal
384    1918    Kassajournal
385    1919    Kassajournal
386    1919    Kassajournal
387    1920    Kassajournal
388    1920    Kassajournal
389    1907-1916 Bokslut

G02 Verifikationer 1875-1920 
001    1875-1879 Verifikationer
002    1877-1882 Flottningar
003    1882-1883 Verifikationer
004    1882-1887 Verifikationer
005    1884    Verifikationer
006    1885    Verifikaitoner
007    1886    Verifikaitoner
008    1888    Verifikationer
009    1891    Verifikaioner
010    1892    Verifikaitioner
011    1893    Verifikationer
012    1894    Verifikationer
013    1895    Verifikationer
014    1895-1896 Verifikationer
015    1896    Verifikationer
016    1897    Verifikationer
017    1897-1898 Verifikaitoner
018    1898    Verifikationer
019    1899    Verifikationer
020    1899    Verifikationer
021    1900    Verifikationer
022    1900    Verifikationer
023    1901    Verifikationer
024    1901    Verifikaioner
025    1902    Verifikationer
026    1902    Verifikationer
027    1903    Verifikationer
028    1903    Verifikationer
029    1903    Verifikationer
030    1903    Verifikationer
031    1904    Verifikationer
032    1904    Verifikationer
033    1904    Verifikationer
034    1904    Verifikationer
035    1904    Verifikationer
036    1905    Verifikationer
037    1905    Verifikaioner
038    1905    Verifikationer
039    1905    Journal
040    1906    Verifikationer
041    1906    Verifikaioner
042    1906    Verifikationer
043    1906    Journal
044    1907    Verifikationer
045    1907    Verifikationer
046    1907    Verifikationer
047    1907    Journal
048    1908    Verifikationer
049    1908    Verifikaioner
050    1908    Verifikationer
051    1908    Verifikationer
052    1908    Journal
053    1908    Verifikationer
054    1909    Verifikationer
055    1909    Verifikationer
056    1909    Verifikationer
057    1909    Verifikationer
058    1909    Journal
059    1909    Verifikationer
060    1910    Verifikationer
061    1910    Verifikationer
062    1910    Verifikationer
063    1910    Verifikationer
064    1910    Verifikationer
065    1910    Verifikationer
066    1910    Journalen
067    1910    Verifikationer
068    1910    Verifikationer
069    1911    Verifikationer
070    1911    Verifikationer
071    1911    Verifikationer
072    1911    Verifikationer
073    1911    Journal
074    1911    Verifikationer
075    1912    Verifikationer
076    1912    Verifikationer
077    1912    Verifikationer
078    1912    Journal
079    1912    Verifikationer
080    1913    Verifikationer
081    1913    Verifikationer
082    1913    Verifikationer
083    1914    Verifikationer
084    1914    Verifikationer
085    1914    Verifikationer
086    1914    Journal
087    1914    Journal
088    1915    Verifikationer
089    1915    Verifikationer
090    1915    Verifikationer
091    1915    Journal
092    1915    Journal
093    1916    Verifikationer
094    1916    Verifikationer
095    1916    Verifikationer
096    1916    Verifikationer
097    1916    Journal
098    1916    Journal
099    1917    Verifikationer
100    1917    Verifikationer
101    1917    Verifikationer
102    1917    Verifikationer
103    1917    Verifikationer
104    1918    Verifikationer
105    1918    Verifikationer
106    1918    Verifikationer
107    1918    Verifikationer
108    1918-1919 Verifikationer
109    1919    Verifikationer
110    1919    Verifikationer
111    1919    Verifikationer
112    1919    Verifikationer
113    1919    Verifikationer
114    1920    Verifikationer
115    1920    Verifikationer
116    1920    Verifikationer
117    1920    Verifikationer
118    1920    Verifikationer
119    1920    Verifikationer
120    1920    Verifikationer
121    1920    Verifikationer
122    1920    Verifikationer

G03 Kassakladder 1891-1923  
001    1891-1904    Kassakladdar. Åren 1893-1898 saknas.
002    1904-1907    Kassakladdar
003    1907-1908    Avskrivna fordringar 1906
004    1916-1918    Kassakladdar
005    1919-1923    Kassakladdar

A03 Bure Aktiebolag (1920- )

A01 Protokoll 1920-1979  
001    1920-1960    Protokoll från bolagstämman 1920-1959 och styrelsen 1920-1960.
002    1960-1979    Protokoll från bolagstämman 1960-1976 och styrelsen 1961-1979.
003    1920-1955    Protokollsbilagor med protokollsutdrag, kallelser samt revisions- och styrelsweberättelser 1920-1955.
004    1920-1956    Protokollsbilagor 1946-1949, registreringsbevis, stiftelseurkunder och ändringar i aktiebolagsregistret ca 1920-1956.
005    1922-1964    Protokollsbilagor ca 1953-1964 och handlingar om aktier ca 1922-1953.
006    1965    Handlingar om ägarförändring 1965.

B01 Brevkopior 1923-1937  
001    1931-1934    Bankbrev
002    1934-1936    Bankbrev
003    1922-1934    Fakturor
004    1934-1940    Fakturor
005    1923-1929    Brev till myndigheter – olycksfall. Folio.
006    1929-1936    Brev till myndigheter – olycksfall. Folio.
007    1923-1937    Anbud timmer och flottning. Folio.
008    1924-1929    Skeppningsfakturor
009    1929-1933    Skeppningsfakturor
010    1934-1937    Skeppningsfakturor
011    1920-1922    Kopieböcker, allmänna brev i volym 11-50.
012    1920-1922    Kopieböcker, allmänna brev
013    1920-1925    Kopieböcker, allmänna brev.
014    1921    Kopieböcker, allmänna brev.
015    1922    Kopieböcker, allmänna brev.
016    1922    Kopieböcker, allmänna brev.
017    1922-1923    Kopieböcker, allmänna brev.
018    1923    Kopieböcker, allmänna brev.
019    1923-1924    Kopieböcker, allmänna brev.
020    1924    Kopieböcker, allmänna brev.
021    1924-1925    Kopieböcker, allmänna brev.
022    1925    Kopieböcker, allmänna brev.
023    1925-1931    Kopieböcker, allmänna brev.
024    1925-1926    Kopieböcker, allmänna brev.
025    1926    Kopieböcker, allmänna brev.
026    1926-1927    Kopieböcker, allmänna brev.
027    1927    Kopieböcker, allmänna brev.
028    1927-1928    Kopieböcker, allmänna brev.
029    1928    Kopieböcker, allmänna brev.
030    1928-1930    Kopieböcker, allmänna brev.
031    1929    Kopieböcker, allmänna brev.
032    1929    Kopieböcker, allmänna brev.
033    1929-1930    Kopieböcker, allmänna brev.
034    1930    Kopieböcker, allmänna brev.
035    1930-1931    Kopieböcker, allmänna brev.
036    1931    Kopieböcker, allmänna brev.
037    1931-1932    Kopieböcker, allmänna brev.
038    1931-1933    Kopieböcker, allmänna brev.
039    1932-1933    Kopieböcker, allmänna brev.
040    1933    Kopieböcker, allmänna brev.
041    1933-1934    Kopieböcker, allmänna brev.
042    1933-1935    Kopieböcker, allmänna brev.
043    1934    Kopieböcker, allmänna brev.
044    1934-1935    Kopieböcker, allmänna brev.
045    1935    Kopieböcker, allmänna brev.
046    1935-1936    Kopieböcker, allmänna brev.
047    1935-1937    Kopieböcker, allmänna brev.
048    1936    Kopieböcker, allmänna brev.
049    1936    Kopieböcker, allmänna brev.
050    1936-1937    Kopieböcker, allmänna brev. Från 1937 finns kopior av avsända brev i serie E 2.

D01 Avlöningsjournaler 1921-1969  
001    1921    Lådfabriken. Avlöningsjournaler volym 1-136. Lådfabriken.
002    1921    Sågen
003    1921    Maskinrum, smedja och verkstad
004    1921    Hyvleri
005    1921    Kåge brädgård
006    1921    Brädgården
007    1921    Timmermagasin och husbyggnad
008    1922    Brädgården
009    1922    Brädgården
010    1922    Brädgården, AB Väring
011    1922    AB Väring
012    1922    Timmermagasin och husbyggnad
013    1922    Sågen
014    1922    Sågen
015    1922    Lådfabrik
016    1922    Hyvleri
017    1923    Lådfabrik
018    1923    Brädgård
019    1923    Brädgård
020    1923    Hyvleri
021    1923    Timmermagasin och husbyggnad
022    1923    Sågen I
023    1923    Sågen II
024    1924    Timmermagasin och husbyggnad.
025    1924    Lådfabrik
026    1924    Hyvleri
027    1924    Brädgård I
028    1924    Brädgård II
029    1924    Såg I
030    1924    Såg II
031    1925    Brädgård I
032    1925    Brädgård II
033    1925    Såg I
034    1925    Såg II
035    1925    Lådfabrik
036    1925    Hyvleri
037    1925    Timmermagasin och husbyggnad.
038    1926    Timmermagasin och husbyggnad.
039    1926    Hyvleri
040    1926    Lådfabrik
041    1926    Såg I
042    1926    Såg II
043    1926    Brädgård I
044    1926    Brädgård II
045    1927    Sågen
046    1927    Brädgården
047    1927    Lådfabrik
048    1927    Hyvleri
049    1927    Timmermagasin och husbyggnad.
050    1927    Brädgården
051    1927    Sågen
052    1928    Såg II
053    1928    Såg I
054    1928    Brädgård I
055    1928    Brädgård II
056    1928    Timmermagasin och husbyggnad.
057    1928    Hyvleri
058    1928    Lådfabrik
059    1929    Timmermagasin och husbyggnad.
060    1928-1929    Träsliperi
061    1929    Såg I
062    1929    Såg II
063    1929    Lådfabrik
064    1929    Hyvleri
065    1929    Brädgård II
066    1929    Brädgård I
067    1930    Timmermagasin och husbyggnad.
068    1930-1931    Lådfabrik
069    1930-1931    Hyvleri
070a    1930    Brädgård
070b    1930-1931    Brädgård
071    1930-1931    Träsliperi
072    1931    Sågen
073    1931-1932    Träsliperi
074    1931-1932    Timmermagasin och husbyggnad
075    1931    Brädgården
076    1932    Brädgården
077    1931-1932    Sågen
078    1932    Lådfabrik
079    1932-1934    Hyvleri
080    1932-1933    Sågen
081    1932-1933    Brädgården
082    1932-1934    Timmermagasin och husbyggnad
083    1933    Brädgården
084    1933-1934    Brädgården
085    1932-1933    Träsliperi
086    1933-1934    Sågen
087    1934-1935    Sågen
088    1934    Brädgården
089    1934-1935    Brädgården
090    1934-1935    Hyvleri
091    1935-1936    Hyvleri
092    1936-1937    Lådfabrik
093    1933-1934    Träsliperi
094    1934-1935    Träsliperi
095    1935-1936    Träsliperi
096    1935-1936    Brädgården
097    1934-1936    Timmermagasin och husbyggnad
098    1936    Reglerade avlöningar efter brädgårdsbranden
099    1935-1936    Sågen
100    1937    Sågen
101    1936-1937    Timmermagasin och husbyggnad
102    1938-1939    Brädgården
103    1939    Brädgården
104    1939-1940    Brädgården
105    1940-1941    Brädgården
106    1941    Brädgården
107    1941-1942    Brädgården
108    1942    Brädgården
109    1942    Brädgården
110    1943    Brädgården
111    1943-1944    Brädgården
112    1944-1945    Brädgården
113    1945    Brädgården
114    1945-1946    Brädgården
115    1946    Brädgården
116    1937    Sågen
117    1937-1938    Sågen
118    1938    Sågen
119    1939    Sågen
120    1939    Sågen
121    1940    Sågen
122    1940-1941    Sågen
123    1941-1942    Sågen
124    1942-1944    Sågen
125    1944-1946    Sågen
126    1937-1938    Timmermagasin och husbyggnad
127    1938-1939    Timmermagasin och husbyggnad
128    1939-1940    Timmermagasin och husbyggnad
129    1941-1942    Timmermagasin och husbyggnad
130    1942-1945    Timmermagasin och husbyggnad
131    1940-1943    Träsliperi
132    1945-1946    Träsliperi
133    1937-1938    Hyvleri
134    1938-1939    Hyvleri
135    1943-1945    Hyvleri
136    1943-1946    Sågverkstaden
137    1922    Avlöningar industriarbete
138    1923    Avlöningar industriarbete
139    1924    Avlöningar industriarbete
140    1925    Avlöningar industriarbete
141    1926    Avlöningar industriarbete
142    1927    Avlöningar industriarbete
143    1928    Avlöningar industriarbete
144    1929    Avlöningar industriarbete
145    1930    Avlöningar industriarbete
146    1931    Avlöningar industriarbete
147    1932    Avlöningar industriarbete
148    1933    Avlöningar industriarbete
149    1934    Avlöningar industriarbete
150    1935    Avlöningar industriarbete
151    1936    Avlöningar industriarbete
152    1937    Avlöningar industriarbete
153    1938    Avlöningar industriarbete
154    1939    Avlöningar industriarbete
155    1940    Avlöningar industriarbete
156    1941    Avlöningar industriarbete
157    1942    Avlöningar industriarbete
158    1943-1944    Avlöningar industriarbete
159    1945    Avlöningar industriarbete
160    1946    Avlöningar industriarbete
161    1946    Avlöningar industriarbete
162    1946    Avlöningar industriarbete
163    1947-1948    Avlöningar industriarbete
164    1948-1949    Avlöningar industriarbete
165    1950-1951    Avlöningar industriarbete
166    1951-1952    Avlöningar industriarbete
167    1953    Avlöningar industriarbete
168    1954    Avlöningar industriarbete
169    1955-1956    Avlöningar industriarbete
170    1956-1957    Avlöningar industriarbete
171    1958-1959    Avlöningar industriarbete
172    1959-1960    Avlöningar industriarbete
173    1961    Avlöningar industriarbete
174    1962    Avlöningar industriarbete
175    1963    Avlöningar industriarbete
176    1964    Avlöningar industriarbete
177    1965    Avlöningar industriarbete
178    1966    Avlöningar industriarbete
179    1967    Avlöningar industriarbete
180    1968    Avlöningar industriarbete
181    1969    Avlöningar industriarbete
182    1956-1958    Arbetslöner volym 182-187, kortregister till anställningsnummer finns i Mo och Domsjö AB, Bure Träsliperis arkiv.
183    1958-1960    Arbetslöner
184    1961-1962    Arbetslöner
185    1963-1965    Arbetslöner
186    1966-1969    Arbetslöner
187    1970-1973    Arbetslöner
188    1940-1941    Avlöningslistor med uppgifter om namn och hemvist samt anställningsnummer, volym 188-191.
189    1942-1943    Avlöningslistor
190    1944    Avklöningslistor
191    1945    Avlöningslistor
192    1920    Avlöningsjournal

D02 Tillverkningsjournaler 1921-1938 
001    1921    Tillverkningsrapporter
002    1922    Tillverkningsrapporter
003    1923    Tillverkningsrapporter
004    1924    Tillverkningsrapporter
005    1925    Tillverkningsrapporter
006    1929    Tillverkningsrapporter
007    1930    Tillverkningsrapporter
008    1931    Tillverkningsrapporter
009    1932    Tillverkningsrapporter
010    1933    Tillverkningsrapporter
011    1934    Tillverkningsrapporter
012    1935    Tillverkningsrapporter
013    1936    Tillverkningsrapporter
014    1937    Tillverkningsrapporter
015    1938    Tillverkningsrapporter
016    1939-1940    Tillverkningsrapporter
017    1940-1946    Tillverkningsrapprter o inventarierapporter
018    1946-1950    Tillverkningsrapporter o inventarierapporter
019    1955-1956    Sågrapporter
020    1956-1957    Sågrapporter
021    1957-1966    Tillverkningsrapport 1961-1966, urläggningsrapport 1966 och inventering 1957-1966.
022    1957-1961    Tillverkningsrapport och inventering
023    1959-1960    Tillverkningsrapporter
024    1960    Sågrapporter
025    1961    Sågrapporter
026    1962    Sågrapporter
027    1962-1972    Tillverkningsrapporter
028    1963    Sågrapporter
029    1964    Sågrapporter
030    1955-1964    Sammandrag över sågrapporter
031    1965    Sågrapporter
032    1966    Sågrapporter
033    1967    Sågrapporter
034    1968    Sågrapporter
035    1969    Sågrapporter
036    1970    Sågrapporter
037    1970-1972    Tornavverkningsrapporter, justerade trävaror
038    1971-1972    Sågverksrapporter
039    1938-1971    Tillverkningsrapport, urläggningsjournal mm 1969-1971, tillverknings- och skeppningsjournal 1970-1979, råvarusituationen 1964-1971, inventarium mm 1960, produktionsprotokoll 1967-1970 samt handlingar om tillverkning 1938-1970 spridda år.
040    1922-1926    Stocknotor
041    1927-1930    Stocknotor
042    1931-1934    Stocknotor
043    1935-1937    Stocknotor
044    1938-1941    Stocknotor
045    1942-1946    Stocknotor
046    1947-1950    Stocknotor
047    1951-1955    Stocknotor

D03 Lagerjournaler 1921-1938    
001    1921-1938    Lagerjournaler för åren 1922-1925, 1928-1929, 1931-1936 fattas.

D04 Övriga förteckningar 1903-1978.
Häri ingår även handlingar som berör Bure Aktiebolag (1873-1920), samt Modo och Domsjö AB.
001    1903-1957    Med förteckning över hypotekslån 1903, skogsköp (odaterad) tjänstemännens åldersfördelning 1970, löner och förmåner 1951, uppgifter för ny personrulla och personalkort 1954, samt personrulla (odaterad) för tjänstemän och dess förmåner, diverse handlingar om tjänstemännen 1950-1951 med förteckning över borgensförbindelser (utgivna reverser) 1905, 1920, 1934 och en daterad med uppgifter kring 1950 samt borgensförbindelser 1936-1957.
002    1920-1978    Med växelböcker 1920-1978 och förteckningar över postavgifter 1952-1977.
003    1922-1929    Med förteckning över inkasserade skatter.
004    1933-1948    Med förteckning över inventering av förrådet.

E01 Korrespondens 1921-1952.
För tiden 1921-1936 finn kopior av avsända brev i serien B1.
001    1921    Korrespondens A-F
002    1921    Korrespondens G-O
003    1921    Korrespondens P-Ö
004    1921    Inkommande brev
005    1922    Korrespondens A-J
006    1922    Korrespondens K-R
007    1922    Korreskpondens
008    1923    Korrespondens A-L
009    1923    Korrespondens L-S
010    1923    Korrespondens P-Ö
011    1924    Korrespondens A-H
012    1924    Korrespondens H-N
013    1924    Korrespondens N-S
014    1924    Korrespondens S-Ö
015    1925    Korrespondens A-J
016    1925    Korrespondens K-O
017    1925    Korrespondens P-S
018    1925    Korrespondens S-Ö
019    1926    Korrespondens A-P
020    1926    Korrespondens R-S
021    1926    Korrespondens S-Ö
022    1927    Korrespondens A-M
023    1927    Korrespondens N-S
024    1927    Korrespondens S-Ö
025    1928    Korrespondens A-L
026    1928    Korrespondens M-S
027    1928    Korrespondens S-Ö
028    1929    Korrespondens A-L
029    1929    Korrespondens M-S
030    1929    Korrespondens S-Ö
031    1930    Korrespondens A-G
032    1930    Korrespondens H-M
033    1930    Korrespondens N-S
034    1930    Korrespondens S-Ö
035    1931    Korrespondens A-G
036    1931    Korrespondens H-Sch
037    1931    Korrespondens Si-Sve
038    1931    Korrespondens Sve-Ö
039    1932    Korrespondens A-M
040    1932    Korrespondens N-Si
041    1932    Korrespondens Si-Ö
042    1933    Korrespondens A-G
043    1933    Korrespondens H-Si
044    1933    Korrespondens Si-Ö
045    1934    Korrespondens A-E
046    1934    Korrespondens F-N
047    1934    Korrespondens O-Si
048    1934    Korrespondens Si-Ö
049    1935    Korrespondens A-H
050    1935    Korrespondens J-Si
051    1935    Korrespondens Si
052    1935    Korrespondens Sj-Ö
053    1936    Korrespondens A-E
054    1936    Korrespondens F-R
055    1936    Korrespondens S-Si
056    1936    Korrespondens Sj-Ö
057    1937    Korrespondens A-H
058    1937    Korrespondens I-R
059    1937    Korrespondens S-T
060    1937    Korrespondens U-Ö
061    1937    Korrespondens Agenter T Simson
062    1938    Korrespondens A-Ge
063    1937-1938    Korrespondens Agenter Ekman & Co och  E van Leer.
064    1938    Korrespondens G-M
065    1938    Korrespondens -So
066    1938    Korrespondens St-Sö
067    1938    Korrespondens T-Ver
068    1938    Korrespondens Ves-Ö
069    1938    Korrespondens Agenter Berner & Nielsen, CJ Olsen och T Simson.
070    1938    Korrespondens Agenter T Simson.
071    1939    Korrespondens A-H
072    1939    Korrespondens J-L-Si
073    1939    Korrespondens Sj-U
074    1939    Korrespondens V-Ö
075    1939    Korrespondens Agenter Ekman & Co, E van Leer, Berner & Nielsen och CJ Olsen.
076    1939    Korrespondens Agenter T Simson.
077    1940    Korrespondens A-G
078    1940    Korrespondens H-R
079    1940    Korrespondens S-U
080    1940    Korrespondens -Ö
081    1940    Korrespondens Agenter Ekman & Co, E van Leer, Berner & Nielsen, Paris, Neslowood och Simson & Co.
082    1941    Korrespondens A-D
083    1941    Korrespondens E-M
084    1941    Korrespondens N-Su
085    1941    Korrespondens Sv-U
086    1941    Korrespondens V-Ö
087    1942    Korrespondens A-F
088    1942    Korrespondens G-M
089    1942    Korrespondens N-Sj
090    1942    Korrespondens Sk-T
091    1942    Korrespondens U-Ö
092    1943    Korrespondens A-K
093    1943    Korrespondens L-O
094    1943    Korrespondens P-Sv
095    1943    Korrespondens Så-Ö
096    1944    Korrespondens A-Fra
097    1944    Korrespondens Frö-L
098    1944    Korrespondens O-Sv
099    1944    Korrespondens Så-Ö
100    1945    Korrespondens A-H
101    1945    Korrespondens I-Sti
102    1945    Korrespondens Sto-Ö
103    1946    Korrespondens A-Ekman
104    1946    Korrespondens Ekm-L
105    1946    Korrespondens M-Sve
106    1946    Korrespondens Sve-Ö
107    1947    Korrespondens A-Fra
108    1947    Korrespondens Fra-M
109    1947    Korrespondens N-Sv
110    1947    Korrespondesn Sv-Ö
111    1948    Korrespondens A-Ekm
112    1948    Korrespondens El-M
113    1948    Korrespondens N-Su
114    1948    Korrespondens Sv-Ö
115    1949    Korrespondens A-E
116    1949    ”Korrespondens F-M, om m/s ””Bure II”” se AB E Hagström.”
117    1949    Korrespondens N-Sve
118    1949    Korrespondens Så-Ö, (sågen brann den 1 feb 1949).
119    1950    Korrespondens A-Fra
120    1950    Korrespondens Fra-M
121    1950    Korrespondens N-Sv
122    1950    Korrespondens Så-Ö
123    1951    Korrespondens A-Ekb
124    1951    Korrespondens Ekm-Ju
125    1951    Korrespondens Ju-N
126    1951    Korrespondens O-Su
127    1951    Korrespondens Sv-Ö
128    1952    Korrespondens A-E
129    1952    Korrespondens F-Ju
130    1952    Korrespondens Ju-Le
131    1952    Korrespondens Li-O
132    1952    Korrespondens P-Sim
133    1952    Korrespondens Sim-Su
134    1952    Korrespondens Sv-Ö
135    1953    Korrespondens A-E
136    1953    Korrespondens F-J
137    1953    Korrespondens K-O
138    1953    Korrespondens P-Sim
139    1953    Korrespondens Sim-Sve
140    1953    Korrespondens Sve-Ö
141    1954    Korrespondens A-D
142    1954    Korrespondens E-J
143    1954    Korrespondens J-O
144    1954    Korrespondens O-Sim
145    1954    Korrespondens Sim-Sve
146    1954    Korrespondens Sve-Ö
147    1955    Korrespondens A-D
148    1955    Korrespondens E-G
149    1955    Korrespondens H-L
150    1955    Korrespondens M-R
151    1955    Korrespondens S-Su
152    1955    Korrespondens Sv-Ö
153    1956    Korrespondens A-D, jämte E van Leer.
154    1956    Korrespondens E-J
155    1956    Korrespondens J-Ni
156    1956    Korrespondens No-Simson
157    1956    Korrespondens Sim-Siv
158    1956    Korrespondens Sj-Sv
159    1956    Korrespondens Så-Ö
160    1957    Korrespondens A-E
161    1957    Korrespondens Eduard van Leer, Ekman & Co
162    1957    Korrespondens Fj-Y
163    1957    Korrespondens Jy-O
164    1957    Korrespondens O-Sim
165    1957    Korrespondens Sim-Su
166    1957    Korrespondens Sv-U
167    1957    Korrespondens V-Ö
168    1958    Korrespondens A-D
169    1958    Korrespondens E
170    1958    Korrepondens F-J
171    1958    Korrespondens K-O
172    1958    Korrespondens P-Sim
173    1958    Korrespondens Sim-T
174    1958    Korrespondens Ti-Ö
175    1959    Korrespondens A-D
176    1959    Korrespondens Ekman & Co, Eduard van Leer
177    1959    Korrespondens E-K
178    1959    Korrespondens L-Sve
179    1959    Korrespondens Sa-Sim
180    1959    Korrespondens Sj-Ö
181    1960    Korrespondens A-Ekm
182    1960    Korrespondens Ekm-F
183    1960    Korrespondens G-L
184    1960    Korrespondens M-Sim, Th Simson, E van Leer
185    1960    Korrespondens Sim-Sve
186    1960    Korrespondens Sv-Ö
187    1961    Korrespondens A-E
188    1961    Korrespondens Ekamn & Co
189    1961    Korrespondens Ekman & Co
190    1961    Korrespondens F-K, E van Leer
191    1961    Korrespondens L-R
192    1961    Korrespondens Sva-Ö
193    1961    Korrespondens Sa-Su
194    1962    Korrespondens A-C
195    1962    Korrespondens D-E
196    1962    Korrespondens F-H
197    1962    Korrespondens Ekman & Co, 1 jan – 30 juni.
198    1962    Korrespondens Ekman & Co, 1 juli – 31 dec.
199    1962    Korrespondens Ekman & Co, 1 jan – 31 dec.
200    1962    Korrespondens I-J, Handelsbanken notariat
201    1962    Korrespondens K-L
202    1962    Korrespondens M-N, Eduard van Leer, M-N.
203    1962    Korrespondens O-R, Carl Jul Olsen
204    1962    Korrespondens Thomas Simson & Co, 1 jan – 30 juni
205    1962    Korrespondens Thomas Simson & Co, 1 juli – 31 dec.
206    1962    Korrespondens Sa-St
207    1962    Korrespondens Su-Sö
208    1962    Korrespondens T-V
209    1962    Korrespondens Y-Ö, Träforskningsinstitutet, Trävaruproducenter, Träfraktbyrån och Trämassafabrikörerna.
210    1963    Korrespondens A-B
211    1963    Korrespondens C-E
212    1963    Korrespondens Ekman & Co, 1 jan – 30 april.
213    1963    Korrespondens Ekman & Co, 1 maj – 15 sep
214    1963    Korrespondens Ekman & Co, 16 sep – 31 dec
215    1963    Korrespondens F-J
216    1963    Korrespondens J
217    1963    Korrespondens K-L
218    1963    Korrespondens M-R
219    1963    Korrespondens Thomas Simson & Co, 1 jan – 30 aug
220    1963    Korrespondens Thomas Simson & Co, 1 okt – 31 dec.
221    1963    Korrespondens St-Så
222    1963    Korrespondens Sv-T
223    1963    Korrespondens U-Ö
224    1964    Korrespondens A-C
225    1964    Korrespondens D-G
226    1964    Korrespondens Ekman & Co, 1 jan – 15 juni.
227    1964    Korrespondens Ekman & Co, 16 juni – 31 okt.
228    1964    Korrespondens Ekman & Co, 1 nov – 31 dec.
229    1964    Korrespondens H-J
230    1964    Korrespondens Jacob Jürgensen, K-L.
231    1964    Korrespondens Eduard van Leer, M-N, Carl jul Olsen, P-R
232    1964    Korrespondens Thomas Simson & Co
233    1964    Korrespondens Sa-Sv
234    1964    Korrespondens St-Sö
235    1964    Korrespondens T-Ö
236    1965    Korrespondens A-B
237    1965    Korrespondens C-D
238    1965    Korrespondens F-H
239    1965    Korrespondens Ekman & Co, 1 jan – 30 juni.
240    1965    Korrespondens Ekman & Co, 1 juli – 30 nov.
241    1965    Korrespondens Ekman & Co, Italien Tyskland
242    1965    Korrespondens I-L
243    1965    Korrespondens M-O, Eduard van Leer, M-O
244    1965    Korrespondens Carl Jul Olsen, P-R
245    1965    Korrespondens Sa-St
246    1965    Korrespondens Su-Sö
247    1965    Korrespondens Thomas Simson & Co
248    1965    Korrespondens T-Å
249    1966    Korrespondens A-C
250    1966    Korrespondens D-H
251    1966    Korrespondens Ekamn & Co, 1 jan – 30 juni
252    1966    Korrespondens Ekamn & Co, 1 juli – 31 dec, England-Tyskland.
253    1966    Korrespondens I-J, Handelsbanken notariat
254    1966    Korrespondens K-L
255    1966    Korrespondens M-O
256    1966    Korrespondens P-R,  Carl Jul Olsen
257    1966    Korrespondens Thomas Simson & Co, 1 jan – 31 sep
258    1966    Korrespondens Thomas Simson & Co, 1 okt – 31 dec, Sa-Sp
259    1966    Korrespondens S-V
260    1966    Korrespondens St-Sö
261    1966    Korrespondens T-Ö
262    1967    Korrespondens A-C
263    1967    Korrespondens D-J
264    1967    Korrespondens Ekamn & Co
265    1967    Korrespondens Ekman & Co, England-Frankrike-Italien, Handelsbankens notariat
266    1967    Korrespondens Agenter Jacob Jürgensen, K-M, Eduard van Leer
267    1967    Korrespondens Mo och Domsjö AB
268    1967    Korrespondens N-R, Thomas Simson & Co, 1 jan – 30 juni
269    1967    Korrespondens Thomas Simson, 1 juli – 31 dec
270    1967    Korrespondens Sa-Sv
271    1967    Korrespondens St-Sö
272    1967    Korrespondens T-Ö
273    1968    Korrespondens A-E, Eduard van Leer
274    1968    Korrespondens Ekman & Co
275    1968    Korrespondens F-H
276    1968    Korrespondens Mo och Domsjö AB
277    1968    Korrespondens I-O
278    1968    Korrespondens P-S
279    1968    Korrespondens T-O
280    1969    Korrespondens A-E
281    1969    Korrespondens F-G, Eduard van Leer
282    1969    Korrespondens M-Sö
283    1969    Korrespondens T-Ö, Mo och Domsjö AB, Thomas Simson & Co
284    1970    Korrespondens A-F
285    1970    Korrespondens G-Mo
286    1970    Korrespondens Mo-Sk
287    1970    Korrespondens Sl-Ö
288    1971    Korrespondens A-C
289    1971    Korrespondens D-L
290    1971    Korrespondens M-O
291    1971    Korrespondens P-Su
292    1971    Korrespondens Sv-Ö
293    1972    Korrespondens A-C
294    1972    Korrespondens D-Sp
295    1972    Korrespondens ST-Ö
296    1972    Korrespondens Mo och Domsjö AB
297    1973    Korrespondens A-M
298    1973    Korrespondens N-Ö
299    1973    Korrespondens Mo och Domsjö AB
300    1974    Korrespondens A-O
301    1974    Korrespondens P-Ö
302    1974    Korrespondens Mo och Domsjö AB
303    1975    Korrespondens A-K
304    1975    Korrespondens L-Ö

E02 Telegram 1921-1952
001    1921-1926    Telegram
002    1926-1932    Telegram
003    1932-1936    Telegram
004    1936-1952    Telegram

F01 Råvaroanskaffning 1907-1956.
Innehåller även handlingar som berör tiden för Bure Akatiebolag (1873-1920).
001    1920-1923    Sammandrag sockenvis, krono- och skattehemman odaterad, intummat timmer i Kåge 1921, intummad ved i Bureå 1921, intummat virke i Bureå 1921 (3 st), virkesjournal 1920-1921, 1921-1922 och 1922-1923.
002    1908-1941    Register över avverkningsrätter, kalkyl över virkesfångster 1915-1935, tablå över virkesfångster 1908-1913, avverkningar från egna skogar 1908-1926, diverse handlingar om råvaruanskaffning 1924-1941.
003    1909-1925    Tumsedelssammandrag
004    1907-1951    Tumsedlar 1907-1951, sammandrag överskogsindelningshandlingar upprättade 1910-1911, sammandrag över Bure Aktiebolags skogar med inskränkt dispositionsrätt, upprättad vid skogsindelningen 1910-1911, försålda ägostyckningar odaterad, statistik 1908-1919 och kronovirke 1916-1930.
005    1920-1932    Virkesfångst
006    1953-1956    Om Skellefteå virkesmätningsförening upa och Norrbottens virkesmätningsförening upa.

F02 Skeppningar 1910-1975.
Skeppningssammandrag se Bure Aktiebolag (1873-1920) serie F 2.
001    1910-1926    Skeppningshandlingar
002    1938    Skeppningshandlingar
003    1938    Skeppningshandlingar
004    1939    Skeppningshandlingar
005    1940    Skeppningshandlingar
006    1940    Skeppningshandlingar
007    1941    Skeppningshandlingar
008    1941    Skeppningshandlingar
009    1942    Skeppningshandlingar
010    1942    Skeppningshandlingar
011    1942    Skeppningshandlingar
012    1942    Skeppningshandlingar
013    1927-1948    Skeppningssammandrag 1939-1944, försäljningar, skeppningar, medelprisberäkning 1946-1948 samt skeppnings- och lagerjournal 1927-1947.
014    1948-1950    Skeppningshandlingar
015    1951-1955    Skeppningshandlingar
016    1956-1959    Skeppningshandlingar
017    1960-1962    Skeppningshandlingar
018    1963-1969    Skeppningsjournal
019    1964-1967    Fraktkontrakt och charterpartier 1964, massakontrakt och charterpartier 1965, charterpartier för expedierade fartyg 1967.
020    1950-1975    Fartygskort A-J
021    1950-1975    Fartygskort K-Ö

F03 Försäljningskontrakt 1900-1970.
Försäljningskontrakten rör skeppningar – trävarao och trämassa, kontrakt före 1942 gallrade 1998 pga mögelskador.
001    1900-1940    Protester
002    1942-1943    Exportgarantiförsändelser
003    1942    Försäljningskontrakt A-M
004    1942    Försäljningskontrakt N-Ö
005    1943    Försäljningskontrakt
006    1944    Försäljningskontrakt
007    1945    Försäljningskontrakt
008    1946-1947    Försäljningskontrakt
009    1948-1950    Försäljningskontrakt
010    1951-1953    Försäljningskontrakt
011    1951-1957    Tillverknings- och inventarierapporter
012    1953-1955    Försäljningskontrakt
013    1956-1957    Försäljningskontrakt
014    1958-1959    Försäljningskontrakt
015    1958-1960    Protester
016    1960-1961    Försäljningskontrakt
017    1961-1962    Försäljningskontrakt
018    1962    Försäljningskontrakt
019    1963    Trävaror
020    1963    Trämassa
021    1964    Trävaror
022    1964    Trämassa
023    1965    Trävaror
024    1965    Trämassa Amerika-Frankrike.
025    1965    Trämassa Grekland-Tyskland
026    1966    Trävaror
027    1966    Trämassa
028    1967    Trävaror
029    1967    Trämassa
030    1968    Trävaror
031    1968    Trämassa
032    1970    Trämassa

F04 Tekniska handlingar om anläggningar.  
001    1926-1927    Träsliperiet, anbud och förslagsritningar
002    1941-1972    Teknisk beskrivning av Bure Träsliperi 1972, projekt, slipverk Roberts 1958, tullhandlingar för två stycken Great Northern slipstplar från Tampella 1957-1959, vatten- och avloppsanläggning på Skäret 1950, projektering, optimaplatta 1951-1953.
003    1959-1960    Utredning om fabrik för halvkemisk massa av björk 1959-1960.
004    1936-1958    Handlingar om stadsplan i Bureå municipalsamhälle 1936-1940, värmeledning för disponents- och förvaltarebostäderna 1938, förslag till förbättring av hamnen vid Bureå 1945-1946, ostboardutredning 1939-1944, utredning om träfiberplattor enl. Hillboms system 1945-1947, besiktnings- och värderingsinstrument 1944-1958.
005    1950-1975    Diverse besiktningshandlingar.
006    1922-1975    Handlingar om yrkesinspektion och besiktning.
007    1922-1975    Handlingar om yrkesinspektion och besiktning.
008    1949    Diverse ritningar, främst förslag till 6-ramigt sågverk.
009    1949    Diverse ritningar, främst förslag till 6-ramigt sågverk.
010    1949    Entrepenadkontrakt om sågverksbyggnad i Bureå.
011    1942-1943    Handlingar om kolugn.
012    1933-1960    Ångpanneföreningens besiktningar av elektriska anläggningar, hissar och kranar.

F05 Tekniska handlingar om tillverkning 1921-1975.    
001    1933-1955    Med skiftesrapporter 1 dygn per månad,slumpvis, om massatillverkning.
002    1933-1961    Med skiftesrapporter 1 dygn per månad,slumpvis, om massatillverkningen 1956-1961 och massaprovningskontroll 1933-1946.
003    1947-1954    Med massaprovningsprotokoll.
004    1921-1975    Med dygnsanalys på slipmassatillverkningen 1960-1975, handlingar om pressmassa 1947, tillverkning av gjutemballage 1947, odaterat om muddring i bommen, varierande uppgifter om trävarutillverkningen 1921-1949, Gideälvsutredningen 1955, säkerhetskommittèns protokoll 1942-1960 och säkerhetsfrågor 1944.
005    1954-1974    Med driftprognoser och driftkostnadsberäkningar mm.
006    1963-1970    Med handlingar om peroxidblekning, bl a laboratorieundersökningar.
007    1970-1971    Med handlingar om peroxidblekning, bl a laboratorieundersökningar och kundundersökningar samt svar.

F06 Hamnen 1874-1976  
001    1874-1946    Hamntillstånd gällande anläggning, grundpenning och kolning 1874-1878, skiljerapport Societe Commerciale Industrielle des Bois 1925, tullhandlingar resolutioner och tillstånd med kartor 1921-1961, grundpengar 1934-1949, hamnstatistik om trafik och uppbörd 1935-1949, handlingar om 1941 års isbrytarutredning 1941-1943, handlingar om muddring av timmerränna 1945, norrlandskommittén diverse handlingar 1946.
002    1976-1934    Grundpenning, besiktning och värdering av hamnanläggning 1876-1929, räkenskapsutdrag 1898-1923, övrig korrespondens 1917. Hamnjournal 1880-1934.
003    1935-1950    Hamnjournal
004    1950-1962    Hamnjournal
005    1962-1975    Hamnjournal 1962-1975. Kajbyggnadsutredning 1968-1969.
006    1939-1976    Hamnfrågor
007    1958-1968    Hamnfrågor
008    1960-1967    Utbyggnad lastkaj

F07 Bogserbåtar och egna fartyg 1886-1952.
Fram till 1930-talet ägde företaget andast bogserbåtar. Journalerna rör främst inseglingar och bogseringar.
001    1886-1906    Avräkning med kaptener 1886. 1890-1906
002    1891-1906    ”M/S Bure”, ”Svanen” och ”Skäret”, kosthållning och avlöning 1891, 1895-1906. ”M/S Bures” vedåtgång 1906.”
003    1898-1917    ”Sandviken”, M/S Bure II”, ”M/S Bure”, ”Skäret”, ”Svanen” bogseringar, kontrakt, inseglingar, köp mm ca 1898-1917.”
004    1905-1945    Mätbrev och årspass för pråmar, ca 1905-1945.
005    1907-1910    ”Journaler ”M/S Bure” I, II, III 1907-1910.”
006    1911-1913    ”Journaler ”M/S Bure” I, II, III.”
007    1913-1916    ”Journaler ”M/S Bure I” 1913-1916 med handlingar om fartyg, t ex korrespondens 1915-1916.”
008    1913-1918    ”Journaler ”M/S Bure II” 1913-1918.”
009    1917-1922    ”Journaler ”M/S Bure I” 1917-1922.”
010    1919-1922    ”Journaler ”M/S Bure II” 1919-1922 med rättegångshandlingar (stämningar av kapten) 1920-1922.”
011    1923-1929    ”Journaler ”M/S Bure I” 1923-1929.”
012    1923-1935    ”Journaler ”M/S Bure II” 1923-1931, 1934-1935.”
013    1948    ”Korrespondens ”M/S Bure” och ”M/S Bure II” 1948.”
014    1948    ”Verifikat ”M/S Bure” och ”M/S Bure II” 1948.”
015    1948-1949    ”Verifikat ”M/S Bure II” 1948-1949.”
016    1948-1951    ”Haverier ”M/S Bure II” 1950-1951, kapten CA Ohlssons redovisningar ”M/S Bure II” 1948-1949.”
017    1948-1953    Korrespondens, ritningar och avtal mm om fartyg 1948-1953.
018    1949-1950    ”Verifikat ”M/S Bure II” 1949-50.”
019    1950    ”Verifikat resa nr 1-11 och 12-24 ”M/S Bure II” 1950.”
020    1951    ”Verifikat resa nr 1-10 och 11-19 ”M/S Bure II” 1951.”
021    1951    ”Verifkat resa nr 20-29 och 30-47 ”M/S Bure II” 1951.”
022    1951    ”Verifikat ”M/S Bure II” 1951.”
023    1951    ”Kassaverifikat 1-151 ”M/S Bure” 1951.”
024    1951    ”Memorialverifikat 1-65 ”M/S Bure” 1951.”
025    1948-1951    ”Räkenskapsböcker, t ex kaptens avräkningskonto, kassabok och huvudbok. ”M/S Bure” och ”M/S Bure II” 1948-1951.”
026    1951-1952    ”Räkenskapsbok ”M/S Bure II” 1951-1952.”

F08 Flottning 1912-1967  
001    1946-1948    Flottningsrapporter
002    1947-1949    Flottningsrapporter
003    1950-1951    Flottningsrapporter
004    1963-1967    Flottnings- och sorteringsrapporter.
005    1912-1950    Flottningsanmälan 1946-1950, flottningsskador 1912-1944, tumningsrapporter 1946-1947.
006    1920-1938    Lule älvs, Kemi älvs och Nedra Tvärå älvs flottningsföreningar 1920-1934, Norrbottens, Skellefteå och Överbottens tumningsföreningar 1933-1938.
007    1923-1938    Byske och Åby älvars flottningsföreningar 1928-1938, Piteå flottningsförening 1927-1938, Skellefteå älvs flottningsförening 1923-1938.

F09 Sjösänkningar och vattenregleringar 1803-1972.
Här ingår även handlingar som berör Bure sågverksintressenter och Bure Aktiebolag (1873 -1920).
001    1803-1940    Med handlingar om dammbyggnader och sjösänkningar 1803-1940, Burträskets vattenreglering 1928-1940.
002    1857-1926    Med handlingar om Risåkanalen 1857-1926, Bure älvs regleringar och Bursjödammen mm 1877-1915. Rickleåns reglering 1916.
003    1916-1972    Med handlingar om Rickleåns reglering 1916, skyddsvall och nytt utlopp från Norrfjärden 1852-1961, anläggande av hamnpirar 1947-1948, träsliperiets avloppsvatten 1930-1952 och ansökan om tillstånd till ökad vattenbortledning från Bure älv 1972.

F10 Rättshanligar 1901-1964  
001    1901-1919    ”Lagsökning med resolutioner 1901-1912, konkurshandlingar handlande KJA Sandberg 1912-1916, inteckningsprotokoll 1914, tvistemål Rederi AB Svea om isbrytarhjälp 1918-1919, tvistemål om bärgarlön skonerten ”Dorathea” 1921.”
002    1904-1937    Arrendeavgift Sidenmark & Co 1904-1915, sågverksägare EM Danielssons konkurs och kronolänsman Axel Ågrens Sterbhus 1908-1914. Lagsökning firma P Duchesne & Fourmet, Lisieux och Göteborgsbank 1936-1937.
003    1941-1945    Revisionsmål Svenska Orient Linien
004    1953-1964    Tvistemål Bowaterbolaget – Graninge AB, rotköpsvirkesfångst.
005    1951-1952    Utrikesredovisning för virkesfångst 1951-1952 alternativt I och II.
006    1953-1954    Tvistemålshandlingar Bowaterbolaget – Graninge AB.
007    1954-1955    Tvistemålshandlingar Bowaterbolaget – Graninge AB.

F11 Försäkringar 1922-1967.
Handlingar om försäkringar och värderingsinstrument, maskiner och byggnader.
001    1922-1926    Försäkringar, eldsvådor
002    1926-1940    Försäkringar
003    1927-1929    Försäkringar
004    1932-1936    Försäkringar
005    1938-1955    Försäkringar, eldsvådor
006    1938-1957    Skaderegleringar, brandsyneprotokoll, Bure Aktiebolags brandskyddskommittè, protokoll.
007    1941-1943    Försäkringar
008    1941-1951    Försäkringar
009    1956    Försäkringar
010    1957-1960    Försäkringar
011    1960-1964    Makulerade försäkringar
012    1953-1967    Makulerade försäkringar 1964-1967 samt brandförsäkringsvillkor ca 1953.

F12 Kollektivavtal och lönestatistik 1921-1992      
001    1921-1929    Protokoll och avtalshandlingar mellan Sv Sågverksindustriarbetareförbundets avd 238 och Bure Aktiebolag.
002    1929-1932    Protokoll och avtalshandlingar mellan Sv Sågverksindustriarbetareförbundets avd 238 och Bure Aktiebolag.
003    1933-1937    Protokoll och avtalshandlingar mellan Sv Sågverksindustriarbetareförbundets avd 238 och Bure Aktiebolag.
004    1938-1939    Protokoll och avtalshandlingar mellan Sv Sågverksindustriarbetareförbundets avd 238 och Bure Aktiebolag.
005    1940-1942    Protokoll och avtalshandlingar mellan Sv Sågverksindustriarbetareförbundets avd 238 och Bure Aktiebolag.
006    1943    Protokoll och avtalshandlingar mellan Sv Sågverksindustriarbetareförbundets avd 238 och Bure Aktiebolag.
007    1944-1945    Protokoll och avtalshandlingar mellan Sv Sågverksindustriarbetareförbundets avd 238 och Bure Aktiebolag.
008    1946-1947    Protokoll och avtalshandlingar mellan Sv Sågverksindustriarbetareförbundets avd 238 och Bure Aktiebolag.
009    1931-1938    Protokoll och avtalshandlingar med Sv Pappersindustriarbetareförbundets avd 169.
010    1939-1948    Protokoll och avtalshandlingar med Sv Pappersindustriarbetareförbundets avd 169.
011    1948-1954    Protokoll och avtalshandlingar med Sv Träindustriarbetareförbundets avd 554.
012    1954-1964    Protokoll och avtalshandlingar med Sv Träindustriarbetareförbundets avd 554 samt Sågverksförbundet.
013    1971-1972    Avtalshandlingar Sågverksförbundet och Sv Pappersindustriarbetarförbundet.
014    1955-1972    Cirkulär från Sågverksförbundet 1955-1972.
015    1955-1975    Kollektivavtal, protokoll och korrespondens ca 1955-1975.
016    1956-1969    Löneavtal, statistik och avtal om tjänstemän och förmän 1956-1969.
017    1963-1968    Löneavtal, statistik och avtal om tjänstemän och förmän 1963-1968.
018    1930-1945    Lönestatistik – Pappersmasseförbundet 1930-1945.
019    1932-1948    Lönestatistik – Sågverksförbundet 1932-1948.
020    1952-1955    Lönestatistik med tillverkningsstatistik 1952-1955.
021    1922-1965    Tryckta kollektivavtal 1922-1965 (spridda år).
022    1966-1992    Tryckta kollektivavtal 1966-1992.
023    1970-1980    Tryckt lönestatistik 1970-1980.

F13 Pensionsfrågor 1951-1975.
Uppgifterna gäller både för tjänstemän och arbetarna på sågverket och sliperiet mm.
001    1951-1954    Pensionskort, sammandrag över utbetalda pensioner, kontokurant över pensionerna.
002    1955-1958    ”Förslag på utbetalning av pensioner, sammandrag över utbetalda pensioner, även för ”icke-pensionärer”, pensionskort.”
003    1959-1961    Sammandrag över utbetalda pensioner.
004    1962-1964    Sammandrag över utbetalda pensioner.
005    1965-1967    Sammandrag över utbetalda pensioner.
006    1968-1971    Sammandrag över utbetalda pensioner.
007    1972-1975    Sammandrag över utbetalda pensioner, pensionskort 1972-1975 och pensionstillägg 1975.

F14 Övrigt 1905-1972
001    1946    Bure Aktiebolag 150 år, medaljutdelning, förordningar samt fotografier.
002    1953-1958    Julkort
003    1911-1945    Världsstatistik – Svenska Cellulosaföreningen.
004    1934-1957    Statistik – K Kommerskolegium, Sv Arbetsgivarförening samt tillverkningsstatistik.
005    1958-1972    Gravationsbevis över fastigheter.
006    1976-1943    Arrende samt byggnadskontrakt.
007    1915-1950    Kontrakt, mutbrev samt förteckningar.
008    1915-1950    Kontrakt, mutbrev samt förteckningar.
009    1908-1944    Träkol och trätjära, bränsle och gas.
010    1905-1945    Kommunarrenden,bod,kyrka, församlingshem samt offertbok 1941,1945 och televerket 1905-1915.
011    1950-1953    Verkskyddshandlingar (oemballerade).
012    1946-1961    Borgensförbindelser
013    1910-1945    Aktiv fördelning, lager, tillverkning samt virkesmätning.
014    1970-1972    Sågnedläggningen
015    1920-1940    ”Handlingar om andra sågverk. Sandvikskonsortiet; brev, avtal och kontrakt, konsortialavtal, förteckning över tjänstemän och förmän 1936-1940. Åsträsk Ångsåg AB; bolagsordning, styrelseberättelse, köpekontrakt och räkenskaper 1920-1923.”
016    1964    Veteran-/inbjudan – tackkort – brev och tidningsklipp.
017    1736-1870    Förordningar, instruktioner, berättelser 1775, 1803, 1814 och tidningsklipp 1870.
018    1946-1947    Utkast till tidningsartiklar samt annons, uppgift till uppslagsbok.
019        Minnesanteckningar/ Lars Landmark

G01 Räkneskaper 1921-1959  
001    1921    Kassabok
002    1921    Avräkningsbok
003    1922    Kassabok
004    1922    Kapitalbok
005    1922    Avräkningsbok
006    1923    Kassabok
007    1923    Avräkningsbok
008    1923    Kapitalbok
009    1924    Kassabok
010    1924    Avräkningsbok
011    1924    Kapitalbok
012    1925    Kassabok
013    1925    Avräkningsbok
014    1925    Kapitalbok
015    1926    Kassabok
016    1926    Avräkningsbok
017    1926    Kapitalbok
018    1927    Kassabok
019    1927    Avräkningsbok
020    1927    Kapitalbok
021    1928    Kassabok
022    1928    Avräkningsbok
023    1928    Kapitalbok
024    1929    Kapitalbok
025    1929    Avräkningsbok
026    1929    Kassabok
027    1930    Kassabok
028    1930    Kapitalbok
029    1930    Avräkningsbok
030    1931    Kassabok
031    1931    Avräkningsbok
032    1931    Kapitalbok
033    1932    Kassabok
034    1932    Kapitalbok
035    1932    Avräkningsbok
036    1933    Kassabok
037    1933    Avräkningsbok
038    1933    Kapitalbok
039    1933    Inventariebok
040    1934    Kassabok
041    1934    Avräkningsbok
042    1934    Inventariebok
043    1934    Kapitalbok
044    1935    Kassabok
045    1935    Avräkningsbok
046    1935    Kapitalbok
047    1935    Inventariebok
048    1936    Kassabok
049    1936    Inventariebok
050    1936    Avräkningsbok
051    1936    Kapitalbok
052    1937    Avräkningsbok
053    1937    Inventariebok
054    1937    Kapitalbok
055    1937    Kassabok I
056    1937    Kassabok II
057    1938    Inventariebok
058    1938    Avräkningsbok
059    1938    Kapitalbok
060    1938    Kassabok I
061    1938    Kassabok II
062    1939    Inventariebok
063    1939    Avräkningsbok
064    1939    Kapitalbok
065    1939    Kassabok I
066    1939    Kassabok II
067    1940    Inventariebok
068    1940    Avräkningsbok
069    1940    Kapitalbok
070    1940    Kassabok I
071    1940    Kassabok II
072    1941    Kapitalbok
073    1941    Avräkningsbok
074    1941    Inventariebok
075    1941    Kassabok I
076    1941    Kassabok II
077    1942    Avräkningsbok
078    1942    Inventariebok
079    1942    Kapitalbok
080    1942    Kassabok I
081    1942    Kassabok II
082    1943    Inventariebok
083    1943    Avräkningsbok
084    1943    Kapitalbok
085    1943    Kassabok I
086    1943    Kassabok II
087    1944    Inventariebok
088    1944    Avräkningsbok
089    1944    Kapitalbok
090    1944    Kassabok I
091    1944    Kassabok II
092    1945    Inventariebok
093    1945    Kapitalbok
094    1945    Avräkningsbok
095    1945    Kassabok I
096    1945    Kassabok II
097    1946    Inventariebok
098    1946    Avräkningsbok
099    1946    Kapitalbok
100    1946    Kassabok I
101    1946    Kassabok II
102    1947    Inventariebok
103    1947    Avräkningsbok
104    1947    Kapitalbok
105    1947    Kassabok I
106    1947    Kassabok II
107    1948    Kapitalbok
108    1948    Inventariebok
109    1948    Avräkningsbok
110    1948    Kassabok I
111    1948    Kassabok II
112    1949    Kassabok I. För kompletterande se serie G2 huvudböcker.
113    1949    Kassabok II
114    1950    Kassabok I
115    1950    Kassabok II
116    1951    Kassabok I
117    1951    Kassabok II
118    1952    Kassabok I
119    1952    Kassabok II
120    1953    Kassabok I
121    1953    Kassabok II
122    1954    Kassabok I
123    1954    Kassabok II
124    1955    Kassabok I
125    1955-1956    Kassabok II
126    1956-1957    Kassabok I
127    1956-1957    Kassabok II
128    1949-1959    Inventariebok
129    1932-1945    Statistikbok
130    1946-1951    Statistikbok
131    1937-1940    Trolig kassakladd

G02 Huvudböcker 1949-1975  
001    1949    Avräkningar och kapitalbok
002    1950    Kapitalbok
003    1951    Kapitalbok
004    1952    Kapitalbok I
005    1952-1953    Kapitalbok II 1952 och kapitalbok I & II 1953.
006    1953-1954    Avräkning och kapitalbok I.
007    1954    Kapitalbok II och avräkningar.
008    1955-1956    Avräkning och kapitalbok I.
009    1955-1956    Kapitalbok II och kostnadsberäkning.
010    1956-1957    Avräkningar och kapitalbok
011    1957    Avräkningar och kostnadsavräkning.
012    1957    Huvudbok
013    1957-1958    Huvudbok
014    1957-1958    Huvudbok
015    1958    Huvudbok
016    1958-1959    Huvudbok
017    1958-1959    Huvudbok
018    1959    Huvudbok
019    1959-1960    Huvudbok
020    1959-1960    Huvudbok
021    1960    Huvudbok
022    1960-1961    Huvudbok
023    1960-1961    Huvudbok
024    1961    Huvudbok
025    1961-1962    Huvudbok
026    1961-1962    Huvudbok
027    1962    Huvudbok
028    1962-1963    Huvudbok
029    1962-1963    Huvudbok
030    1963    Huvudbok
031    1963-1964    Huvudbok
032    1963-1964    Huvudbok
033    1964    Huvudbok
034    1964-1965    Huvudbok
035    1964-1965    Huvudbok
036    1965    Huvudbok
037    1965-1966    Huvudbok
038    1965-1966    Huvudbok
039    1966    Huvudbok
040    1966-1967    Huvudbok
041    1966-1967    Huvudbok
042    1967    Huvudbok
043    1967-1968    Huvudbok
044    1967-1968    Huvudbok
045    1967-1968    Huvudbok
046    1968?1969    Huvudbok
047    1968?1969    Huvudbok
048    1968?1969    Huvudbok
049    1970    Huvudbok
050    1970    Huvudbok
051    1970    Huvudbok
052    1971    Huvudbok
053    1971    Huvudbok
054    1971    Huvudbok
055    1972    Huvudbok
056    1972    Huvudbok
057    1972    Huvudbok
058    1973    Huvudbok
059    1973    Huvudbok
060    1973    Huvudbok
061    1974-1975    Huvudbok
062    1974-1975    Huvudbok

G03 Bokslut och inventarium 1949-1975
001    1949-1961    Huvudbok
002    1950-1961    Avskrifter
003    1953-1958    Inventarium, år 1955 saknas.
004    1959-1965    Inventarium
005    1966-1969    Inventarium
006    1970    Inventarium
007    1971    Inventarium
008    1972    Inventarium
009    1973    Inventarium
010    1974    Inventarium
011    1975    Inventarium

G04 Deklarationer 1922-1970.
001    1922-1929    Deklarationer
002    1923-1926    Deklarationer
003    1928-1937    Deklarationer
004    1930-1936    Deklarationer
005    1937-1946    Deklarationer
006    1938-1957    Deklarationer
007    1942-1947    Deklarationer
008    1947-1952    Deklarationer
009    1953-1955    Deklarationer
010    1957-1959    Deklarationer
011    1960-1962    Deklarationer
012    1963-1966    Deklarationer
013    1967-1970    Deklarationer

G05 Verifikationer 1921-1965
001    1921    Verifikationer
002    1921    Verifikationer
003    1921-1922 Verifikationer
004    1922    Verifikationer
005    1922    Verifikationer
006    1922    Verifikationer
007    1923    Verifikationer
008    1923    Verifikationer
009    1923    Verifikationer
010    1924    Verifikationer
011    1924    Verifikationer
012    1924    Verifikationer
013    1925    Verifikationer
014    1925    Verifikationer
015    1925    Verifikationer
016    1926    Verifikationer
017    1926    Verifikationer
018    1926    Verifikationer
019    1927    Verifikationer
020    1927    Verifikationer
021    1927    Verifikationer
022    1927    Verifikationer
023    1927    Verifikationer
024    1928    Verifikationer
025    1928    Verifikationer
026    1928    Verifikationer
027    1928    Verifikationer
028    1928    Verifikationer
029    1928    Verifikationer
030    1928    Verifikationer
031    1929    Verifikationer
032    1929    Verifikationer
033    1929    Verifikationer
034    1929    Verifikationer
035    1929    Verifikationer
036    1929    Verifikationer
037    1929    Verifikationer
038    1930    Verifikationer
039    1930    Verifikationer
040    1930    Verifikationer
041    1930    Verifikationer
042    1930    Verifikationer
043    1930    Verifikationer
044    1931    Verifikationer
045    1931    Verifikationer
046    1931    Verifikationer
047    1932    Verifikationer
048    1932    Verifikationer
049    1932    Verifikationer
050    1932    Verifikationer
051    1932    Verifikationer
052    1933    Verifikationer
053    1933    Verifikationer
054    1933    Verifikationer
055    1933    Verifikationer
056    1933    Verifikationer
057    1934    Verifikationer
058    1934    Verifikationer
059    1934    Verifikationer
060    1934    Verifikationer
061    1935    Verifikationer
062    1935    Verifikationer
063    1935    Verifikationer
064    1935    Verifikationer
065    1935    Verifikationer
066    1935    Verifikationer
067    1936    Verifikationer
068    1936    Verifikationer
069    1936    Verifikationer
070    1936    Verifikationer
071    1936    Verifikationer
072    1937    Verifikationer
073    1937    Verifikationer
074    1937    Verifikationer
075    1937    Verifikationer
076    1937    Verifikationer
077    1937    Verifikationer
078    1938    Verifikationer
079    1938    Verifikationer
080    1938    Verifikationer
081    1938    Verifikationer
082    1938    Verifikationer
083    1939    Verifikationer
084    1939    Verifikationer
085    1939    Verifikationer
086    1939    Verifikationer
087    1939    Verifikationer
088    1940    Verifikationer
089    1940    Verifikationer
090    1940    Verifikationer
091    1940    Verifikationer
092    1940    Verifikationer
093    1941    Verifikationer
094    1941    Verifikationer
095    1941    Verifikationer
096    1941    Verifikationer
097    1941    Verifikationer
098    1941    Verifikationer
099    1942    Verifikationer
100    1942    Verifikationer
101    1942    Verifikationer
102    1942    Verifikationer
103    1942    Verifikationer
104    1942    Verifikationer
105    1942    Verifikationer
106    1943    Verifikationer
107    1943    Verifikationer
108    1943    Verifikationer
109    1943    Verifikationer
110    1943    Verifikationer
111    1944    Verifikationer
112    1944    Verifikationer
113    1944    Verifikationer
114    1944    Verifikationer
115    1944    Verifikationer
116    1944    Verifikationer
117    1945    Verifikationer
118    1945    Verifikationer
119    1945    Verifikationer
120    1945    Verifikationer
121    1945    Verifikationer
122    1945    Verifikationer
123    1946    Verifikationer
124    1946    Verifikationer
125    1946    Verifikationer
126    1946    Verifikationer
127    1946    Verifikationer
128    1946    Verifikationer
129    1947    Verifikationer
130    1947    Verifikationer
131    1947    Verifikationer
132    1947    Verifikationer
133    1947    Verifikationer
134    1947    Verifikationer
135    1948    Verifikationer
136    1948    Verifikationer
137    1948    Verifikationer
138    1948    Verifikationer
139    1948    Verifikationer
140    1948    Verifikationer
141    1949    Verifikationer
142    1949    Verifikationer
143    1949    Verifikationer
144    1949    Verifikationer
145    1949    Verifikationer
146    1949    Verifikationer
147    1950    Verifikationer
148    1950    Verifikationer
149    1950    Verifikationer
150    1950    Verifikationer
151    1950    Verifikationer
152    1950    Verifikationer
153    1951    Verifikationer
154    1951    Verifikationer
155    1951    Verifikationer
156    1951    Verifikationer
157    1951    Verifikationer
158    1951    Verifikationer
159    1951    Verifikationer
160    1952    Verifikationer
161    1952    Verifikationer
162    1952    Verifikationer
163    1952    Verifikationer
164    1952    Verifikationer
165    1952    Verifikationer
166    1952    Verifikationer
167    1952    Verifikationer
168    1953    Verifikationer
169    1953    Verifikationer
170    1953    Verifikationer
171    1953    Verifikationer
172    1953    Verifikationer
173    1953    Verifikationer
174    1953    Verifikationer
175    1954    Verifikationer
176    1954    Verifikationer
177    1954    Verifikationer
178    1954    Verifikationer
179    1954    Verifikationer
180    1954    Verifikationer
181    1955    Verifikationer
182    1955    Verifikationer
183    1955    Verifikationer
184    1955    Verifikationer
185    1955    Verifikationer
186    1955    Verifikationer
187    1955    Verifikationer
188    1955    Verifikationer
189    1955    Verifikationer
190    1955    Verifikationer
191    1956    Verifikationer
192    1956    Verifikationer
193    1956    Verifikationer
194    1956    Verifikationer
195    1956    Verifikationer
196    1956    Verifikationer
197    1956    Verifikationer
198    1956    Verifikationer
199    1957    Verifikationer
200    1957    Verifikationer
201    1957    Verifikationer
202    1957    Verifikationer
203    1957    Verifikationer
204    1957    Verifikationer
205    1957    Verifikationer
206    1957    Verifikationer
207    1957    Verifikationer
208    1957    Verifikationer
209    1957    Verifikationer
210    1958    Verifikationer
211    1958    Verifikationer
212    1958    Verifikationer
213    1958    Verifikationer
214    1958    Verifikationer
215    1958    Verifikationer
216    1958    Verifikationer
217    1958    Verifikationer
218    1958    Verifikationer
219    1958    Verifikationer
220    1958    Verifikationer
221    1958    Verifikationer
222    1958    Verifikationer
223    1959    Verifikationer
224    1959    Verifikationer
225    1959    Verifikationer
226    1959    Verifikationer
227    1959    Verifikationer
228    1959    Verifikationer
229    1959    Verifikationer
230    1959    Verifikationer
231    1959    Verifikationer
232    1959    Verifikationer
233    1959    Verifikationer
234    1960    Verifikationer
235    1960    Verifikationer
236    1960    Verifikationer
237    1960    Verifikationer
238    1960    Verifikationer
239    1960    Verifikationer
240    1960    Verifikationer
241    1960    Verifikationer
242    1960    Verifikationer
243    1960    Verifikationer
244    1961    Verifikationer
245    1961    Verifikationer
246    1961    Verifikationer
247    1961    Verifikationer
248    1961    Verifikationer
249    1961    Verifikationer
250    1961    Verifikationer
251    1961    Verifikationer
252    1961    Verifikationer
253    1961    Verifikationer
254    1961    Verifikationer
255    1962    Verifikationer
256    1962    Verifikationer
257    1962    Verifikationer
258    1962    Verifikationer
259    1962    Verifikationer
260    1962    Verifikationer
261    1962    Verifikationer
262    1962    Verifikationer
263    1962    Verifikationer
264    1963    Verifikationer
265    1963    Verifikationer
266    1963    Verifikationer
267    1963    Verifikationer
268    1963    Verifikationer
269    1963    Verifikationer
270    1963    Verifikationer
271    1963    Verifikationer
272    1963    Verifikationer
273    1963    Verifikationer
274    1963    Verifikationer
275    1963    Verifikationer
276    1963    Verifikationer
277    1963    Verifikationer
278    1964    Verifikationer
279    1964    Verifikationer
280    1964    Verifikationer
281    1964    Verifikationer
282    1964    Verifikationer
283    1964    Verifikationer
284    1964    Verifikationer
285    1964    Verifikationer
286    1964    Verifikationer
287    1964    Verifikationer
288    1964    Verifikationer
289    1964    Verifikationer
290    1964    Verifikationer
291    1964    Verifikationer
292    1965    Verifikationer
293    1965    Verifikationer
294    1965    Verifikationer
295    1965    Verifikationer
296    1965    Verifikationer
297    1965    Verifikationer
298    1965    Verifikationer
299    1965    Verifikationer
300    1965    Verifikationer
301    1965    Verifikationer
302    1965    Verifikationer
303    1965    Verifikationer
304    1965    Verifikationer
305    1965    Verifikationer

G06 Utgående fakturor 1937-1963
001    1937-1938    Utgående fakturor
002    1939-1940    Utgående fakturor
003    1941-1944    Utgående fakturor
004    1942    Utgående fakturor
005    1945-1947    Utgående fakturor
006    1947-1950    Utgående fakturor
007    1950-1951    Utgående fakturor
008    1952-1953    Utgående fakturor
009    1953-1955    Utgående fakturor
010    1955-1956    Utgående fakturor
011    1956-1957    Utgående fakturor
012    1958-1959    Utgående fakturor
013    1959-1960    Utgående fakturor
014    1960-1961    Utgående fakturor
015    1962    Utgående fakturor
016    1963    Utgående fakturor

G07 Verifikat och leverantörsfakturor 
001    1921-1922    Betalda fakturor
002    1922-1923    Betalda fakturor
003    1924    Betalda fakturor
004    1925-1926    Betalda fakturor
005    1926-1927    Betalda fakturor
006    1928    Leverantörsfakturor A-Ö
007    1929    Leverantörsfakturor A-Ö
008    1930    Leverantörsfakturor A-K
009    1930    Leverantörsfakturor L-Ö
010    1931    Leverantörsfakturor A-L
011    1931    Leverantörsfakturor M-Ö
012    1932    Leverantörsfakturor A-Ö
013    1933    Leverantörsfakturor A-Ö
014    1934    Leverantörsfakturor A-L
015    1934    Leverantörsfakturor M-Ö
016    1935    Leverantörsfakturor A-O
017    1935    Leverantörsfakturor P-Ö
018    1936    Leverantörsfakturor A-K
019    1936    Leverantörsfakturor L-O
020    1936    Leverantörsfakturor S
021    1937    Leverantörsfakturor A-R
022    1937    Leverantörsfakturor S-Ö
023    1938    Leverantörsfakturor A-O
024    1938    Leverantörsfakturor P-Ö
025    1939    Leverantörsfakturor A-N
026    1939    Leverantörsfakturor I-Ö
027    1940    Leverantörsfakturor A-Ö
028    1941-1942    Leverantörsfakturor A-E, Sj-Ö
029    1941    Leverantörsfakturor F-Ö
030    1942    Leverantörsfakturor A-Si
031    1943    Leverantörsfakturor I-Ö
032    1958    Leverantörsfakturor G-R
033    1958    Leverantörsfakturor Sa-Sö
034    1958    Leverantörsfakturor T-Ö
035    1959    Leverantörsfakturor D-Ga
036    1958-1959    Leverantörsfakturor T-Ö, Bi
037    1959    Leverantörsfakturor Go-No
038    1959    Leverantörsfakturor No-Sj
039    1959    Leverantörsfakturor Sj-Sö
040    1959-1960    Leverantörsfakturor A-C, Vä-Ö
041    1960    Leverantörsfakturor Bv-F
042    1960    Leverantörsfakturor G-No
043    1960    Leverantörsfakturor No-Ske
044    1960    Leverantörsfakturor Ske-Vi
045    1960-1961    Leverantörsfakturor A-Br, V-Ö
046    1961    Leverantörsfakturor Lo-Sis
047    1961    Leverantörsfakturor G-La
048    1961    Leverantörsfakturor D-F
049    1961    Leverantörsfakturor A-G
050    1961    LeverantörsfakturorSj-Ske
051    1961    LeverantörsfakturorSk-U
052    1962    Leverantörsfakturor A-B
053    1962    Leverantörsfakturor C-F
054    1962    Leverantörsfakturor G-K
055    1962    Leverantörsfakturor L-R
056    1962    Leverantörsfakturor Sa-Sj
057    1962    Leverantörsfakturor Sa
058    1962    Leverantörsfakturor Sl-Ö
059    1963    Leverantörsfakturor A-B
060    1963    Leverantörsfakturor C-F
061    1963    Leverantörsfakturor G-P
062    1963    Leverantörsfakturor R-Sk
063    1963    Leverantörsfakturor Sl-Ö
064    1964    Leverantörsfakturor A-C
065    1964    Leverantörsfakturor D-K
066    1964    Leverantörsfakturor L-Sj
067    1964    Leverantörsfakturor Sk-Ö
068    1965    Leverantörsfakturor A-D
069    1965    Leverantörsfakturor E-K
070    1966    Leverantörsfakturor A-K
071    1966    Leverantörsfakturor F-L
072    1966    Leverantörsfakturor N-Sj
073    1966    Leverantörsfakturor Sj-Ö
074    1967    Leverantörsfakturor A-G
075    1967    Leverantörsfakturor N-Sj
076    1967     Leverantörsfakturor Sk-Ö
077    1968    Leverantörsfakturor A-E
078    1968    Leverantörsfakturor F-R
079    1968    Leverantörsfakturor S-Ö
080    1969    Leverantörsfakturor A-E
081    1969    Leverantörsfakturor F-R
082    1969    Leverantörsfakturor S-Ö
083    1970    Leverantörsfakturor A
084    1970    Leverantörsfakturor B-D
085    1970    Leverantörsfakturor E-J
086    1970    Leverantörsfakturor K-R
087    1970    Leverantörsfakturor Sa-Sj
088    1970    Leverantörsfakturor Sk-Sö
089    1970    Leverantörsfakturor T-Ö
090    1971    Leverantörsfakturor A
091    1971    Leverantörsfakturor B-D
092    1971    Leverantörsfakturor E-T
093    1971    Leverantörsfakturor J-R
094    1971    Leverantörsfakturor Sa-Sj
095    1971    Leverantörsfakturor Sk-Sö
096    1971    Leverantörsfakturor T-Ö
097    1961-1964 Reservdelsfakturor Anth. B Nilsen, Oslo
098    1972    Leverantörsfakturor A-B
099    1972    Leverantörsfakturor B-D
100    1972    Leverantörsfakturor E-I
101    1972    Leverantörsfakturor J-R
102    1972    Leverantörsfakturor Sa-Sj
103    1972    Leverantörsfakturor Sk-Sö
104    1972    Leverantörsfakturor T-Ö
105    1973    Leverantörsfakturor A-B
106    1973    Leverantörsfakturor B-D
107    1973    Leverantörsfakturor E-i
108    1973    Leverantörsfakturor J-R
109    1974    Leverantörsfakturor A-Bj
110    1974    Leverantörsfakturor Bj-Bö
111    1974    Leverantörsfakturor C-G
112    1974    Leverantörsfakturor H-N
113    1974    Leverantörsfakturor O-Sj
114    1974    Leverantörsfakturor Sk-Sö
115    1974    Leverantörsfakturor T-Ö
116    1974-1975 Diverse fakturakopior
117    1975    Leverantörsfakturor A
118    1975    Leverantörsfakturor A-E
119    1975    Bilspedition, BP
120    1975    Leverantörsfakturor C-E
121    1975    Leverantörsfakturor F-N
122    1975    Leverantörsfakturor N-R
123    1975    Leverantörsfakturor Sa-Sj
124    1975    Leverantörsfakturor Sk-Ss
125    1975    Leverantörsfakturor T-Ö
126    1976    Leverantörsfakturor A-Bp
127    1976    Leverantörsfakturor B-Gd
128    1976    Leverantörsfakturor E-J
129    1976    Leverantörsfakturor K-R
130    1976    Leverantörsfakturor Sk-Ö
131    1976    Leverantörsfakturor Sa-Sj
132    1977    Leverantörsfakturor I Sö
133    1977    Leverantörsfakturor Bp-Gh
134    1977    Leverantörsfakturor A-B
135    1977    Leverantörsfakturor Sj
136    1977    Leverantörsfakturor Sk-Sö
137    1978    Leverantörsfakturor A-B
138    1978    Leverantörsfakturor C-H, Bp
139    1978    Leverantörsfakturor I-R
140    1978    Leverantörsfakturor Sa-Sj
141    1978    Leverantörsfakturor T-Ö
142    1978    Leverantörsfakturor original verifikatordning
143    1978    Verifikat 090958-090899
144    1978    Verifikat  090900-091199
145    1978    Verifikat  091200-091499
146    1978    Verifikat  091500-091819
147    1978    Verifikat  091820-092199
148    1978    Verifikat  092200-092599
149    1979    Leverantörsfakturor O-Sj
150    1979    Leverantörsfakturor A-B
151    1979    Leverantörsfakturor C-J, Bp
152    1979    Leverantörsfakturor K-N
153    1979    Leverantörsfakturor Sj-B
154    1979    Verifikat  092600-092999
155    1979    Verifikat  093000-093399
156    1979    Verifikat  093400-093799
157    1979    Omärkt!
158    1979    Verifikat  094200-094499
159    1979    Verifikat  094500-094899
160    1979-1980    Verifikat  094900-095199
161    1980    Verifikat  095200-095499
162    1980    Verifikat  095500-095799
163    1980    Verifikat  095800-096099
164    1980    Verifikat  096100-096399
165    1980    Verifikat  096400-096699
166    1980    Verifikat  096700-096999
167    1980    Verifikat  097000-097299
168    1980-1981    Verifikat  097300-097599
169    1979    Leverantörsfakturor A-E
170    1979    Leverantörsfakturor F-M
171    1979    Leverantörsfakturor N-R
172    1979    Leverantörsfakturor S-Ö
173    1980    Omärkt!
174    1978    Leverantörsfakturor M-Ö
175    1978    Levernatörsfakturor A-L
176    1978    Verifikat  8000-8308
177    1977    Leverantörsfakturor
178    1977    Leverantörsfakturor M-Ö
179    1976    Leverantörsfakturor T-Ö
180    1976    Leverantörsfakturor
181    1976    Leverantörsfakturor H-Q
182    1976    Leverantörsfakturor A-O
183    1984    Verifikat  094500-094789
184    1984    Verifikat  094200-094499
185    1984    Verifikat  093900-094199
186    1983-1984    Verifikat  093600-093890
187    1983    Leverantörsfakturor A-B
188    1983    Leverantörsfakturor Bp
189    1983    Leverantörsfakturor C-L
190    1983    Leverantörsfakturor M-R
191    1983    Leverantörsfakturor S
192    1983    Leverantörsfakturor T-O
193    1983    Verifikat  093300-093599
194    1983    Verifikat  093000-093299
195    1983    Verifikat  092700-092999
196    1983    Verifikat  092400-092699
197    1983    Verifikat  092100-092399
198    1983    Verifikat  091800-090990
199    1982    Leverantörsfakturor M-R, T-Ö
200    1982    Leverantörsfakturor S
201    1982    Leverantörsfakturor C-L
202    1982    Leverantörsfakturor Bp
203    1982    Verifikat  090600-090899
204    1982    Verifikat  090900-091199
205    1982    Verifikat  091200-091499
206    1982-1983    Verifikat  095000-091799
207    1982    Leverantörsfakturor A-B
208    1981    Verifikat 099100-099399
209    1981-1982    Verifikat  099400-099699
210    1982    Verifikat  099700-099999
211    1982    Verifikat  090000-090299
212    1982    Verifikat  090300-090599
213    1981    Verifikat  098800-099099
214    1981    Verifikat  098500-098799
215    1981    Verifikat 098200-098499
216    1981    Verifikat 097900-098199
217    1981    Verifikat 097600-097899
218    1981    Leverantörsfakturor T-Ö
219    1981    Leverantörsfakturor S
220    1981    Leverantörsfakturor I-R
221    1981    Leverantörsfakturor C-H, Bp
222    1981    Leverantörsfakturor Ab
223    1980    Leverantörsfakturor A-B
224    1980    Leverantörsfakturor C-E
225    1980    Leverantörsfakturor L-R
226    1980    Leverantörsfakturor S-Ö
227    1984    Verifikat 094800-095099
228    1984    Verifikat 095100-095399
229    1984    Verifikat 095400-095699
230    1984    Verifikat 095700-095999
231    1984-1985    Verifikat 096000-096299
232    1984    Leverantörsfakturor A-B
233    1984    Leverantörsfakturor Bp
234    1984    Leverantörsfakturor C-S, E-R
235    1984    Leverantörsfakturor K-R
236    1984    Leverantörsfakturor S
237    1984    Leverantörsfakturor T-Ö
238    1985    Leverantörsfakturor A-B
239    1985    Leverantörsfakturor Bp
240    1985    Leverantörsfakturor C-H
241    1975    Leverantörsfakturor H-K
242    1980    Leverantörsfakturor E-L
243    1980    Leverantörsfakturor M-R
244    1980    Leverantörsfakturor S
245    1980    Leverantörsfakturor T-Ö
246    1981    Leverantörsfakturor A-D
247    1981    Leverantörsfakturor E-L
248    1981    Leverantörsfakturor M-R
249    1981    Leverantörsfakturor S
250    1981    Leverantörsfakturor T-Ö
251    1982    Leverantörsfakturor A-D
252    1982    Leverantörsfakturor E-L
253    1982    Leverantörsfakturor M-R
254    1982    Leverantörsfakturor S
255    1982    Leverantörsfakturor T-Ö
256    1983    Leverantörsfakturor A-D
257    1985    Leverantörsfakturor I-L
258    1985    Leverantörsfakturor M-R
259    1985    Leverantörsfakturor Sa-Sj
260    1985    Leverantörsfakturor Sk-Sö
261    1985    Leverantörsfakturor T-Ö
262    1985    Verifikat 096300-096599
263    1985    Verifikat 096600-096899
264    1985    Verifikat 096900-097199
265    1985    Verifikat 097200-097499
266    1985    Verifikat 097500-097799
267    1985    Verifikat 097800-098099
268    1985    Verifikat 098100-098399
269    1985    Verifikat 098700-098699
270    1986    Leverantörsfakturor A
271    1986    Leverantörsfakturor B
272    1986    Leverantörsfakturor C-H
273    1986    Leverantörsfakturor I-L
274        Svensk Författningssamling
275        Svensk Författningssamling
276        Svensk Författningssamling
277        Svensk Författningssamling
278        Svensk Författningssamling
279        Svensk Författningssamling
280    1984-1986    Avräkningar
281    1987-1989    Avräkningar
282    1990-1993    Avräkningar
283    1994-1997    Avräkningar
284    1979-1987    Investeringar
285    1972-1991    Investeringar
286        Svensk Författningssamling
287    1980    Bure AB Vävstugeförening
288    1976-1978    Huvudbok
289    1976-1979    Avräkningar
290    1979-1980    Huvudbok
291    1980-1983    Bokföring
292    1950    Avräkning
293    1951    Avräkningar
294        Utdrag lagfartsprotokoll
295        Avräkningsplaner
296    1978    Bure AB Vävstugeförening-verifikationer
297    1982    Bure AB Vävstugeförening-räkenskaper
298    1987    Bure AB Vävstugeförening-räkenskaper
299    1983    Bure AB Vävstugeförening-verifikationer
300    1984    Bure AB Vävstugeförening-räkenskaper
301    1985-1986    Bure AB Vävstugeförening-verifikationer
302    1990    ”Datalistor; Kostnadsslag, kostnadsändamål och kostnadsställe jan-dec.”
303    1991    Huvudbok jan-mars, specialkod jan-mars, bokf. Omkostnader jan-mars.
304    1991    Huvudbok april-maj, specialkod maj, bokf. Omkostnader juni-juli.
305    1991    Huvudbok aug-sep, specialkoder och bokf. omkostnader.
306    1991    Huvudbok okt-nov, specialkoder och bokf. omkostnader.
307    1991    Huvudbok dec, kostnadsslag, kostnadsändamål, kostnadsställe
308    1992    Huvudbok jan-april
309    1992    Huvudbok maj-aug, specialkoder och bokf. omkostnader.
310    1992    Huvudbok sep-okt, specialkoder och bokf. omkostnader.
311    1992    Huvudbok dec, kostnadsslag, kostnadsändamål, kostnadsställe
312    1993    Huvudbok jan-nov, specialkoder och bokf. omkostnader.
313    1988    ”Saldolistor; kostnadsslag, kostnadsändamål, kostnadsställe.”
314    1988    Huvudbok jan-dec, bokförda kostnader.
315    1989    Huvudbok jan-mars, bokförda kostnader.
316    1989    Huvudbok april-maj, bokförda kostnader.
317    1989    Huvudbok juni och sep, bokförda kostnader.
318    1989    Huvudbok oktober, bokförda kostnader.
319    1989    Bokföring jan-dec, kostnadsändamål, kostnadsställe och kostnadsslag.
320    1989    Huvudbok december, specialkod, bokförda omkostnader.
321    1990    Huvudbok jan-april
322    1990    Huvudbok maj-juni
323    1990    Huvudbok juli-augusti
324    1990    Huvudbok sep-okt
325    1990    Huvudbok november, kostnadsändamål jan-aug, specialkod jan-nov.
326    1990    Huvudbok december, specialkod, bokförda omkostnader jan-dec.
327    1986    ”Huvudbok december, saldolistor; kostnadsslag, kostnadsändamål, kostnadsställe.”
328    1987    Huvudbok jan-feb, jan-mars, specialkod och bokfördakostnader.
329    1987    Huvudbok jan-april, rörelselista, specialkoder och bokförda kostnader.
330    1987    Huvudbok jan-maj, rörelselista, specialkoder och bokförda kostnader.
331    1987    Huvudbok jan-juni, rörelselista, specialkoder och bokförda kostnader.
332    1987    Huvudbok jan-juli, rörelselista, specialkoder och bokförda kostnader.
333    1987    Huvudbok jan-aug, rörelselista, specialkoder och bokförda kostnader.
334    1987    Huvudbok jan-sep, jan-okt, rörelselista, specialkoder och bokförda kostnader.
335    1987    Huvudbok jan-nov, jan-dec, rörelselista, specialkoder och bokförda kostnader.
336    1987    ”Saldolistor; kostnadsslag, kostnadsändamål, kostnadsställe jan-dec”
337    1988    Huvudbok jan-mars
338    1988    Huvudbok april-juni
339    1988    Huvudbok juli-sep
340    1988    Huvudbok okt-nov
341    1985    Huvudbok sep-okt
342    1985    Huvudbok november
343    1985    Huvudbok december
344    1985    ”Saldolistor; kostnadsslag, kostnadsändamål, kostnadsställe jan-dec”
345    1986    Huvudbok jan-feb, jan-mars
346    1986    Huvudbok jan-april
347    1986    Huvudbok maj
348    1986    Huvudbok juni
349    1986    Huvudbok juli
350    1986    Huvudbok augusti
351    1986    Huvudbok september
352    1986    Huvudbok oktober
353    1986    Huvudbok november
354    1986    Huvudbok december
355    1981    Huvudbok jan-juli
356    1981    Huvudbok juli-okt
357    1981    Huvudbok nov-dec
358    1982    Huvudbok jan-juli
359    1982    Huvudbok juli-aug
360    1982    Huvudbok nov-dec
361    1982    Kostnadsslag, kostnadsändamål, kostnadsställe.
362    1983    Huvudbok jan-juni
363    1983    Huvudbok juli-okt
364    1983    Saldolistor november
365    1984    Huvudbok juni- aug
366    1984    Huvudbok augusti, saldolistor, kostnadsslag.
367    1975    Huvudbok jan-dec, specialkod
368    1975    Saldolistor
369    1976    Datalistor jan-april
370    1976    Datalistor sep-dec
371    1977    Datalistor maj-aug
372    1977    sep-dec
373    1978    Datalistor jan-aug
374    1978    Datalistor sep-dec
375    1979    Datalistor jan-april, jan-aug, jan-dec
376    1979    Saldolistor jan-dec
377    1980    Huvudbok jan-april
378    1980    Huvudbok maj-juli
379    1980    Huvudbok aug-sep
380    1980    Huvudbok okt-nov
381    1980    ”Saldolistor; kostnadsslag, kostnadsändamål, ”
382    1993    Bokförda omkostnader, saldolistor, kostnadsslag, kostnadsändamål.
383    1994    Bokförda omkostnader, saldolistor, kostnadsslag, kostnadsändamål jan-dec
384    1995    Bokförda omkostnader, saldolistor, kostnadsslag, kostnadsändamål jan-dec
385    1996    Bokförda omkostnader, saldolistor, kostnadsslag, kostnadsändamål jan-dec
386    1988-1989    Verifikat 096500-096799
387    1989    Verifikationer 096800-097099
388    1986    Leverantörsfakturor M-R
389    1986    Leverantörsfakturor Sa-Sj
390    1986    Leverantörsfakturor Sk-Sö
391    1986    Leverantörsfakturor T-Ö
392    1986    Verifikat 090000-090199
393    1986    Verifikat 090200-090499
394    1986    Verifikat 090500-090799
395    1986    Verifikat 090800-091099
396    1986    Verifikat 098700-098999
397    1986    Verifikat 090000-099299
398    1986    Verifikat 099300-099599
399    1986    Verifikat 099400-099899
400    1987    Leverantörsfakturro A
401    1987    Leverantörsfakturor C-H
402    1987    Leverantörsfakturor B, Bp
403    1988    Leverantörsfakturor Sa-Sj
404    1988    Leverantörsfakturor Sk-Sö
405    1988    Leverantörsfakturor T-Ö
406    1988    Leverantörsfakturor C-H
407    1988    Leverantörsfakturor I-L
408    1988    Leverantörsfakturor H-R
409    1988    Leverantörsfakturor A
410    1988    Leverantörsfakturor B, Bp
411    1987    Leverantörsfakturor T-Ö
412    1988    Verifikat 093800-094099
413    1988    Verifikat 094100-094199
414    1987-1988    Verifikat 090350-093799
415    1987    Verifikat 092300-092399
416    1987    Verifikat 092300-092599
417    1987    Verifikat 092600-092899
418    1987    Verifikat 092900-093199
419    1987    Verifikat 093200-093499
420    1987    Verifikat 091100-091399
421    1987    Verifikat 091400-091699
422    1987    Verifikat 091700-091999
423    1987    Verifikat 092000-092299
424    1987    Leverantörsfakutror I-L
425    1987    Leverantörsfakturor M-R
426    1987    Leverantörsfakturor Sa-Sj
427    1987    Leverantörsfakturor Sk-Sö
428    1989    Verifikat 097100-097399
429    1989    Verifikat 097700-097999
430    1989    Verifikat 097400-097699
431    1990    Leverantörsfakturor A, Bp
432    1990    Leverantörsfakturor B-Cd
433    1990    Leverantörsfakturor E-H
434    1990    Leverantörsfakturor M-Se
435    1990    Leverantörsfakturor Sn-Sp
436    1990    Leverantörsfakturor Sr-Ö
437    1990    Verifikat 090000-090099
438    1990    Verifikat 090000-090299
439    1990    Verifikat 090100-090399
440    1990    Verifikat och leverantörsfakturor 090300-090599
441    1990    Verifikat och leverantörsfakturor 090400-090710
442    1990    Verifikat och leverantörsfakturor 090600-090899
443    1990    Verifikat och leverantörsfakturor 090900-091199
444    1990    Verifikat och leverantörsfakturor 091200-091499
445    1990    Verifikat och leverantörsfakturor 091500-091799
446    1990    Verifikat och leverantörsfakturor 091800-092099
447    1990    Verifikat och leverantörsfakturor 092100-092399
448    1990    Verifikat och leverantörsfakturor 092400-092699
449    1991    Verifikat och leverantörsfakturor A-Bp
450    1991    Verifikat och leverantörsfakturor B-D
451    1991    Verifikat och leverantörsfakturor E-M
452    1991    Verifikat och leverantörsfakturor I-L
453    1991    ”Verifikat och leverantörsfakturor M-Se”
454    1991    Verifikat och leverantörsfakturor Si-Sm
455    1991    Verifikat och leverantörsfakturor So-Ö
456    1991    Verifikat och leverantörsfakturor 092700-092999
457    1991    Verifikat och leverantörsfakturor 093000-093299
458    1991    Verifikat och leverantörsfakturor 093300-093599
459    1991    Verifikat och leverantörsfakturor 093600-093899
460    1991    Verifikat och leverantörsfakturor 094200-094499
461    1991    Verifikat och leverantörsfakturor 094500-094799
462    1991    Verifikat och leverantörsfakturor 094800-095099
463    1991    Verifikat och leverantörsfakturor 095100-095399
464    1991    Verifikat och leverantörsfakturor 095400-095699
465    1991    Verifikat och leverantörsfakturor 095700-095999
466    1991    Verifikat och leverantörsfakturor 096000-096299
467    1966    Verifikat och leverantörsfakturor 1/001-1/113
468    1966    Verifikat och leverantörsfakturor 2/001-2/105
469    1966    Verifikat och leverantörsfakturor 3/001-3/129
470    1966    Verifikat och leverantörsfakturor 4/001-4/098
471    1966    Verifikat och leverantörsfakturor 5/001-5/124
472    1966    Verifikat och leverantörsfakturor 6/001-6/112
473    1966    Verifikat och leverantörsfakturor 7/001-7/148
474    1966    Verifikat och leverantörsfakturor 8/001-8/142
475    1966    Verifikat och leverantörsfakturor 8/143-8/314
476    1966    Verifikat och leverantörsfakturor 9/001-9/147
477    1966    Verifikat och leverantörsfakturor 10/001-10/143
478    1966    Verifikat och leverantörsfakturor 11/001-11/146
479    1966    Verifikat och leverantörsfakturor 12/001-12/117
480    1966    Verifikat och leverantörsfakturor 12/118-12/223
481    1967    Verifikat och leverantörsfakturor 1/001-1/110
482    1967    Verifikat och leverantörsfakturor 2/001-2/077
483    1967    Verifikat och leverantörsfakturor 2/078-2/104
484    1967    Verifikat och leverantörsfakturor 3/001-3/119
485    1967    Verifikat och leverantörsfakturor 4/001-4/880
486    1967    Verifikat och leverantörsfakturor 4/001-4/168
487    1967    Verifikat och leverantörsfakturor 5/001-5/071
488    1967    Verifikat och leverantörsfakturor 5/072-5/139
489    1967    Verifikat och leverantörsfakturor 6/001-6/061
490    1967    Verifikat och leverantörsfakturor 6/062-6/145
491    1967    Verifikat och leverantörsfakturor 7/001-7/077
492    1967    Verifikat och leverantörsfakturor 7/077-7/135, 8/0
493    1967    Verifikat och leverantörsfakturor 8/095-8/199, 8/2
494    1967    Verifikat och leverantörsfakturor 9/001-9/126, 10/
495    1967    Verifikat och leverantörsfakturor 10/070-10/122, 1
496    1967    Verifikat och leverantörsfakturor 11/064-11/121, 1
497    1967    Verifikat och leverantörsfakturor 12/068-12/197
498    1989    Verifikationer jan-feb
499    1989    Verifikationer mars
500    1989    Verifikationer april
501    1989    Verifikationer maj
502    1989    Verifikationer juni
503    1989    Verifikationer juli
504    1989    Verifikationer augusti
505    1989    Verifikationerseptember
506    1989    Verifikationer oktober
507    1989    Verifikationer november
508    1989    Verifikationer december 1
509    1989    Verifikationer december 2
510    1985    Verifikationer maj
511    1985    Verifikationer juni
512    1985    Verifikationer juli
513    1985    Verifikationer augusti
514    1985    Verifikationer september
515    1985    Verifikationer oktober
516    1985    Verifikationer november
517    1985    Verifikationer december
518    1985    Verifikationer december 2
519    1986    Verifikationer januari
520    1986    Verifikationer februari
521    1986    Verifikationer mars
522    1986    Verifikationer april
523    1986    Verifikationer maj
524    1986    Verifikationer juni
525    1986    Verifikationer juli
526    1981    Verifikationer april
527    1981    Verifikationer maj
528    1981    Verifikationer juni
529    1981    Verifikationer juli
530    1981    Verifikationer augusti
531    1981    Verifikationer september
532    1981    Verifikationer oktober
533    1981    Verifikationer november
534    1981    Verifikationer december 1
535    1981    Verifikationer december 2
536    1982    Verifikationer januari
537    1982    Verifikationer februari
538    1982    Verifikationer mars
539    1982    Verifikationr april
540    1982    Verifikationer maj
541    1982    Verifikationer juni
542    1982    Verifikationer juli
543    1982    Verifikationer augusti
544    1976    Verifikationer november
545    1976    Verifikationer december
546    1976    Verifikationer december
547    1976    Verifikationer december
548    1977    Verifikationer januari
549    1977    Verifikationer februari
550    1977    Verifikationer mars
551    1977    Verifikationer mars april
552    1977    Verifikationer april maj
553    1977    Verifikationer maj juni
554    1977    Verifikationer juni
555    1977    Verifikationer juli
556    1977    Verifikationer augusti
557    1977    Verifikationer september
558    1977    Verifikationer september
559    1977    Verifikationer oktober
560    1977    Verifikationer november
561    1973    Verifikationer december
562    1974    Verifikationer januari
563    1974    Verifikationer februari
564    1974    Verifikationer mars
565    1974    Verifikationer mars
566    1974    Verifikationer april
567    1974    Verifikationer april
568    1974    Verifikationer maj
569    1974    Verifikationer maj
570    1974    Verifikationer juni
571    1974    Verifikationer juli
572    1974    Verifikationer juli
573    1974    Verifikationer augusti
574    1974    Verifikationer augusti
575    1974    Verifikationer september
576    1974    Verifikationer september
577    1969    Verifikationer juli
578    1969    Verifikationer juli
579    1969    Verifikationer augusti
580    1969    Verifikationer augusti
581    1969    Verifikationer september
582    1969    Verifikationer september
583    1969    Verifikationer okotber
584    1969    Verifikationer oktober
585    1969    Verifikationer november
586    1969    Verifikationer november
587    1969    Verifikationer december
588    1969    Verifikationer december
589    1969    Verifikationer december
590    1969    Verifikationer december
591    1969    Verifikationer januari
592    1969    Verifikationer februari
593    1987    Verifikationer november
594    1987    Verifikationer december
595    1987    Verifikationer december
596    1988    Verifikationer
597    1988    Verifikationer februari
598    1988    Verifikationer mars
599    1988    Verifikationer april
600    1988    Verifikationer maj
601    1988    Verifikationer juni
602    1988    Verifikationer juli
603    1988    Verifikationer augusti
604    1988    Verifikationer september
605    1988    Verifikationer oktober
606    1988    Verifikationer november
607    1988    Verifikationer december
608    1988    Verifikationer december
609    1984    Verifikationer januari februari
610    1984    Verifikationer mars
611    1984    Verifikationer april
612    1984    Verifikationer maj
613    1984    Verifikationer juni
614    1984    Verifikationer juli
615    1984    Verifikationer augusti
616    1984    Verifikationer september
617    1984    Verifikationer oktober
618    1984    Verifikationer november
619    1984    Verifikationer decmeber
620    1984    Verifikationer december
621    1985    Verifikationer januari
622    1985    Verifikationer februari
623    1985    Verifikationer mars
624    1985    Verifikationer april
625    1979    Verifikationer november
626    1979    Verifikationer december
627    1979    Verifikationer december
628    1980    Verifikationer januari
629    1980    Verifikationer februari
630    1980    Verifikationer mars
631    1980    Verifikationer april
632    1980    Verifikationer maj
633    1980    Verifikationer juni
634    1980    Verifikationer juli
635    1980    Verifikationer augusti
636    1980    Verifikationer september
637    1980    Verifikationer okotber
638    1980    Verifikationer november
639    1980    Verifikationer december
640    1980    Verifikationer december
641    1975    Verifikationer november
642    1975    Verifikationer december
643    1975    Verifikationer december
644    1975    Verifikationer december
645    1976    Verifikationer januari februari
646    1976    Verifikationer februari mars
647    1976    Verifikationer mars
648    1976    Verifikationer april
649    1976    Verifikationer maj
650    1976    Verifikationer maj juni
651    1976    Verifikationer juni juli
652    1976    Verifikationer juli
653    1976    Verifikationer augusti
654    1976    Verifikationer augusti september
655    1976    Verifikationer september oktober
656    1976    Verifikationer oktober november
657    1973    Verifikationer mars
658    1973    Verifikationer mars
659    1973    Verifikationer april
660    1973    Verifikationer april
661    1973    Verifikationer maj
662    1973    Verifikationer juni
663    1973    Verifikationer juni
664    1973    Verifikationer juli
665    1973    Verifikationer juli
666    1973    Verifikationer augusti
667    1973    Verifikationer augusti
668    1973    Verifikationer september
669    1973    Verifikationer oktober
670    1973    Verifikationer oktober
671    1973    Verifikationer november
672    1973    Verifikationer november
673    1973    Verifikationer december
674    1973    Verifikationer december
675    1970    Verifikationer november
676    1970    Verifikationer november
677    1970    Verifikationer december
678    1970    Verifikationer december
679    1970    Verifikationer december
680    1970    Verifikationer december
681    1971    Verifikationer januari
682    1971    Verifikationer februari
683    1971    Verifikationer mars
684    1971    Verifikationer mars
685    1971    Verifikationer – april
686    1971    Verifikationer – april
687    1971    Verifikationer – maj
688    1971    Verifikationer – juni
689    1971    Verifikationer – juni
690    1971    Verifikationer – juli
691    1971    Verifikationer – juli
692    1968    Verifikationer – okt
693    1968    Verifikationer – okt
694    1968    Verifikationer – nov
695    1968    Verifikationer – nov
696    1968    Verifikationer – dec
697    1968    Verifikationer – dec
698    1969    Verifikationer – jan
699    1969    Verifikationer – jan
700    1969    Verifikationer – feb
701    1969    Verifikationer – feb
702    1969    Verifikationer – mars
703    1969    Verifikationer – mars
704    1969    Verifikationer – april
705    1969    Verifikationer – april
706    1969    Verifikationer – maj
707    1969    Verifikationer – maj
708    1969    Verifikationer – juni
709    1969    Verifikationer – juni
710    1986    Verifikationer – aug
711    1986    Verifikationer – sep
712    1986    Verifikationer – okt
713    1986    Verifikationer – nov
714    1986    Verifikationer – dec 1
715    1986    Verifikationer – dec 2
716    1987    Verifikationer – jan
717    1987    Verifikationer – feb
718    1987    Verifikationer – mars
719    1987    Verifikationer – april
720    1987    Verifikationer – maj
721    1987    Verifikationer – juni
722    1987    Verifikationer – juli
723    1987    Verifikationer – aug
724    1987    Verifikationer – sep
725    1987    Verifikationer – okt
726    1982    Verifikationer – sep
727    1982    Verifikationer – okt
728    1982    Verifikationer – nov
729    1982    Verifikationer – dec 1
730    1982    Verifikationer – dec 2
731    1983    Verifikationer – jan
732    1983    Verifikationer – feb
733    1983    Verifikationer – mars
734    1983    Verifikationer – april
735    1983    Verifikationer – maj
736    1983    Verifikationer – juni
737    1983    Verifikationer – juli
738    1983    Verifikationer – aug
739    1983    Verifikationer – sep
740    1983    Verifikationer – okt
741    1983    Verifikationer – sep
742    1983    Verifikationer – okt
743    1983    Verifikationer – nov
744    1983    Verifikationer – dec 1
745    1983    Verifikationer – dec 2
746    1977    Verifikationer – dec
747    1978    Verifikationer – jan
748    1978    Verifikationer – feb
749    1978    Verifikationer – mars-april
750    1978    Verifikationer – maj-juni
751    1978    Verifikationer – juli-aug
752    1978    Verifikationer – sep-okt
753    1978    Verifikationer – nov
754    1978    Verifikationer – dec
755    1979    Verifikationer – jan-feb
756    1979    Verifikationer – mars-april
757    1979    Verifikationer – maj
758    1979    Verifikationer – juni
759    1979    Verifikationer – juli
760    1979    Verifikationer – aug
761    1979    Verifikationer – sep
762    1979    Verifikationer – okt
763    1974    Verifikationer – okt
764    1974    Verifikationer – nov
765    1974    Verifikationer – nov
766    1974    Verifikationer – dec
767    1974    Verifikationer – dec
768    1974    Verifikationer – dec
769    1975    Verifikationer – jan
770    1975    Verifikationer – feb
771    1975    Verifikationer – mars
772    1975    Verifikationer – april
773    1975    Verifikationer – april
774    1975    Verifikationer – maj
775    1975    Verifikationer – juni
776    1975    Verifikationer – juli
777    1975    Verifikationer – aug
778    1975    Verifikationer – sep
779    1975    Verifikationer – okt
780    1972    Verifikationer – juni
781    1972    Verifikationer – juni
782    1972    Verifikationer – juli
783    1972    Verifikationer – aug
784    1972    Verifikationer – aug
785    1972    Verifikationer – sep
786    1972    Verifikationer – okt
787    1972    Verifikationer – okt
788    1972    Verifikationer – nov
789    1972    Verifikationer – nov
790    1972    Verifikationer – dec
791    1972    Verifikationer – dec
792    1972    Verifikationer – dec
793    1972    Verifikationer – dec
794    1973    Verifikationer – jan
795    1973    Verifikationer – feb
796    1970    Verifikationer – mars
797    1970    Verifikationer – mars
798    1970    Verifikationer – april
799    1970    Verifikationer – april
800    1970    Verifikationer – maj
801    1970    Verifikationer – maj
802    1970    Verifikationer – juni
803    1970    Verifikationer – juni
804    1970    Verifikationer – juli
805    1970    Verifikationer – juli
806    1970    Verifikationer – aug
807    1970    Verifikationer – aug
808    1970    Verifikationer – aug
809    1970    Verifikationer – sep
810    1970    Verifikationer – sep
811    1970    Verifikationer – okt
812    1970    Verifikationer – okt
813    1968    Verifikationer 1/001-2/067
814    1968    Verifikationer 2/062-3/058
815    1968    Verifikationer 3/059-4/072
816    1968    Verifikationer 4/073-5/058
817    1968    Verifikationer – maj
818    1968    Verifikationer – juni
819    1968    Verifikationer – juni
820    1968    Verifikationer – juli
821    1968    Verifikationer – juli
822    1968    Verifikationer – aug
823    1968    Verifikationer – aug
824    1968    Verifikationer – aug
825    1968    Verifikationer – sep

Ö01 Fotografier 1949-1990
001    1963-1983    Fotografier
002    1955-1973    Fotografier
003    1963-1986    Träsliperiet och timmerintaget, studiebesök.
004    1949-1983    Massaindustrin, utlastning i Bure och Ume hamn, studiebesök i Frankrike.
005    1982-1990    Massaindustrin.
006    1963-1986    Negativpärm.
007    1930-1985    Kapen, travers, renseri, barkpanna.
008    1940-1987    Sliphall, silplan, filter, labbet.
009    1950-1983    Pappsalen, emballagehall.
010    1937-1989    Magasinet, personalutrymmen, sedimentering, kontoret, övrigt.
011    1967-1986    Personal, 60-års jubileét.
012    1978-1990    Handlingar om personalfester.

A04 Mo och Domsjö AB, Bure Träsliperi

D01 Lönespecifikationer 1976-1994 
001    1976    Tjänstemän och förmän
002    1976    Kollektivanställda
003    1976    Kollektivanställda
004    1976    Kollektivanställda
005    1977    Tjänstemän och förmän
006    1977    Kollektivanställda
007    1977    Kollektivanställda
008    1977    Kollektivanställda
009    1978    Tjänstemän och förmän
010    1978    Kollektivanställda
011    1978    Kollektivanställda
012    1978    Kollektivanställda
013    1979    Tjänstemän och förmän
014    1979    Kollektivanställda
015    1979    Kollektivanställda
016    1979    Kollektivanställda
017    1979    Kollektivanställda
018    1980    Kollektivanställda
019    1980    Kollektivanställda
020    1980    Kollektivanställda
021    1980    Kollektivanställda
022    1980    Kollektivanställda
023    1980-1981    Tjänstemän och förmän
024    1981    Kollektivanställda
025    1981    Kollektivanställda
026    1981    Kollektivanställda
027    1981    Kollektivanställda
028    1982    Kollektivanställda
029    1982    Kollektivanställda
030    1982    Kollektivanställda
031    1982    Kollektivanställda
032    1982-1983    Tjänstemän och förmän
033    1983    Kollektivanställda
034    1983    Kollektivanställda
035    1983    Kollektivanställda
036    1983    Kollektivanställda
037    1984    Kollektivanställda
038    1984    Kollektivanställda
039    1984    Kollektivanställda
040    1984    Kollektivanställda
041    1984    Kollektivanställda
042    1984-1985    ”Tjänstemän och förmän t o m ””H”” forts se vol 47.”
043    1985    Kollektivanställda.
044    1985    Kollektivanställda.
045    1985    Kollektivanställda.
046    1985    Kollektivanställda.
047    1985-1986   Tjänstemän och förmän fr o m ”Ja”
048    1986    Kollektivanställda
049    1986    Kollektivanställda
050    1986    Kollektivanställda
051    1986    Kollektivanställda
052    1987    Kollektivanställda
053    1987    Kollektivanställda
054    1987    Kollektivanställda
055    1987    Kollektivanställda
056    1987    Kollektivanställda
057    1987-1988    Tjänstemän och förmän
058    1988    Kollektivanställda
059    1988    Kollektivanställda
060    1988    Kollektivanställda
061    1988    Kollektivanställda
062    1989-1990    Kollektivanställda
063    1989    Kollektivanställda
064    1989    Kollektivanställda
065    1989    Kollektivanställda
066    1989    Kollektivanställda
067    1990    Kollektivanställda
068    1990    Kollektivanställda
069    1990    Kollektivanställda
070    1990    Kollektivanställda
071    1990    Kollektivanställda
072    1991    Kollektivanställda
073    1991    Kollektivanställda
074    1991    Kollektivanställda
075    1991    Kollektivanställda
076    1991-1992    Tjänstemän och förmän
077    1992    Kollektivanställda
078    1992    Kollektivanställda
079    1993-1994    Kollektivanställda

D02    Kalender 1986-1992 Anställdas närvaro och frånvaro
001    1986-1990    Anställdas närvaro och frånvaro A-L
002    1986-1990    Anställdas närvaro och frånvaro M – Ö
003    1991-1992    Anställdas närvaro och frånvaro

D03    Personalkort 
001    1947    Kortlåda upptar bl a anställningsnummer, utan år, (förvaras i valvet)
 
D04    Övriga liggare och register 1975
001    1975    Inventarielista uå, kundkort slipmassa 1975, alfabetisk förteckning över anställda, uå.

E01    Allmän korrespondens 1976-1993  
001    1976    Allmän korrespondens
002    1976    Allmän korrespondens
003    1977    Allmän korrespondens
004    1977    Allmän korrespondens
005    1978    Allmän korrespondens
006    1979    Allmän korrespondens
007    1979    Allmän korrespondens
008    1980    Allmän korrespondens
009    1980    Allmän korrespondens
010    1981    Allmän korrespondens
011    1982    Allmän korrespondens
012    1983    Allmän korrespondens
013    1984    Allmän korrespondens
014    1985    Allmän korrespondens
015    1986    Allmän korrespondens
016    1987    Allmän korrespondens
017    1988-1992    Allmän korrespondens
018    1987-1993    Allmän korrespondens, externa brev
019    1985-1992    Allmän korrespondens A-L
020    1985-1992    Allmän korrespondens M-Ö

E02    Brev, koncernen och myndigheter 1969-1989
Korrespondens inom koncernen kan även finnas i serie E1.
001    1976    Mo och Domsjö AB
002    1978    Mo och Domsjö AB
003    1981    Mo och Domsjö AB
004    1982-1989    Brev Mo och Domsjö AB
005    1971-1977    MoDoCellrådet, protokoll
006    1969-1976    Meddelande till statliga verk o dyl

E03    Brev, branchorganisationer 1961-1990 
001    1961-1980    Rapporter till SCPF
002    1981-1989    Rapporter till SCPF
003    1986-1990    SCPF trafikfrågor
004    1975-1976    Sv Skogsindustriförbundet, cirkulär och meddelanden
005    1977-1978    Sv Skogsindustriförbundet, cirkulär och meddelanden
006    1979-1980    Sv Skogsindustriförbundet, cirkulär och meddelanden
007    1981-1983    Sv Skogsindustriförbundet, cirkulär och meddelanden
008    1984-1985    Sv Skogsindustriförbundet, cirkulär och meddelanden
009    1986-1987    Sv Skogsindustriförbundet, cirkulär och meddelanden
010        Sv träforskningsinstitutet, utan år
011        Sv träforskningsinstitutet, utan år
012        Sv träforskningsinstitutet, utan år
013        Sv träforskningsinstitutet, utan år
014        Sv träforskningsinstitutet, utan år
015        Månadsrapport MoDoCell AB
016        Rapport från PO Holmér
017        Mo och Domsjö AB

E04    Beställningar och inköpsavtal 1983-1992 
001    1983    Beställningar
002    1983    Beställningar
003    1983    Beställningar
004    1983    Beställningar
005    1984    Beställningar
006    1984    Beställningar
007    1984    Beställningar
008    1984    Beställningar
009    1984    Beställningar
010    1984    Beställningar
011    1985    Beställningar
012    1985    Beställningar
013    1985    Beställningar
014    1985    Beställningar
015    1985    Beställninga
016    1988-1992    Avtal
017    1988-1992    Avtal
018    1988-1992    Avtal
019    1988-1992    Avtal
020    1988-1992    Aavtal
021    1988-1992    Avtal
022    1988-1992    Avtal
023    1985-1989    Avrop
024    1985-1989    Avrop
025    1985-1989    Avrop
026    1985-1989    Avrop
027    1985-1989    Avrop

E05    Telex 1973-1989    
001    1973    Telex
002    1973    Telex
003    1974-1975    Telex
004    1974-1975    Telex
005    1974-1975    Telex
006    1976    Telex
007    1977-1978    Telex
008    1977-1978    Telex
009    1977-1978    Telex
010    1977-1978    Telex (T o m aug 1978)
011    1978-1979    Telex
012    1978-1979    Telex (T o m sept 1979)
013    1979-1980    Telex
014    1979-1980    Telex
015    1981    Telex
016    1981    Telex
017    1982    Telex
018    1982    Telex
019    1983    Telex
020    1984    Telex
021    1984    Telex
022    1985    Telex
023    1985    Telex
024    1986    Telex
025    1987-1989 Telex

F01    Kommitéer 1949-1992
001    1949-1992    Protokoll bl a ledningsgrupp, arbetarskyddskommitté, förslagskommitté m fl kommittér.
002    1949-1992    Protokoll bl a ledningsgrupp, arbetarskyddskommitté, förslagskommitté m fl kommittér.
003    1949-1992    Protokoll bl a ledningsgrupp, arbetarskyddskommitté, förslagskommitté m fl kommittér.
004    1949-1992    Protokoll bl a ledningsgrupp, arbetarskyddskommitté, förslagskommitté m fl kommittér.
005    1949-1992    Protokoll bl a ledningsgrupp, arbetarskyddskommitté, förslagskommitté m fl kommittér.
006    1950-1975    Arbetarskydd, skrivelser mm
007    1950-1975    Brandskydd, skrivelser mm.
008    1950-1975    Brandskydd, skrivelser mm.
009    1966-1986    Förslagskommittén, inkomna förslag.
010    1966-1986    Förslagskommittén, inkomna förslag.
011    1966-1986    Förslagskommittén, inkomna förslag.
012        Skyddskommittén, utan år.
013        Skyddskommittén, utan år.
014    1981    Arbetsgrupperna Domsjö-81 och Bure-81
015        Anpassningsgruppen, utan år

F02    Skeppning 1977-1991 
001    1977    Orderkopior
002    1978    Orderkopior
003    1979    Orderkopior
004    1980    Orderkopior
005    1980    Orderkopior
006    1981    Orderkopior
007    1981    Orderkopior
008    1982    Orderkopior
009    1982    Orderkopior
010    1983    Orderkopior
011    1983    Orderkopior
012    1984    Orderkopior
013    1984    Orderkopior
014    1985    Orderkopior
015    1986    Orderkopior
016    1987    Orderkopior
017    1988    Orderkopior
018    1989    Orderkopior
019    1990    Orderkopior
020    1991    Orderkopior
021    1978    Fakturor
022    1980    Fakturor
023    1980    Fakturor
024    1981    Fakturor
025    1981    Fakturor
026    1982    Fakturor
027    1982    Fakturor
028    1983    Fakturor
029    1983    Fakturor
030    1984    Fakturor
031    1984    Fakturor
032    1985    Fakturor
033    1985    Fakturor
034    1986    Fakturor
035    1987    Fakturor
036    1987    Fakturor
037    1988    Fakturor
038    1988    Fakturor
039    1989    Fakturor
040    1989    Fakturor
041    1990    Fakturor
042    1990    Fakturor
043    1991    Fakturor
044    1991    Fakturor
045    1992    Fakturor
046    1984-1988    Frakter, kranpriser
047    1989    Frakter från Mo och Domsjö AB distribution
048        Fraktavtal, despenser
049        Försäkringar
050        Kontraktsformulär

F03    Produktionsrapporter
001        Tillverknings- och produktionsrapporter blandade år. Produktionsuppgifter kan även finnas i serie F 15.
002        Tillverknings- och produktionsrapporter blandade år. Produktionsuppgifter kan även finnas i serie F 15.
003        Tillverknings- och produktionsrapporter blandade år. Produktionsuppgifter kan även finnas i serie F 15.

F04    Reserapporter, kundkontakter 1970-1992.
Flera rapporter omfattar även laboratorietester, reklamationsprov och korrespondens.
001        Sverige
002        Sverige
003        Sverige
004        Sverige
005        Sverige
006        Sverige
007        Sverige
008        Norge
009        Danmark och Finland
010        Europa
011    1970-1979    Schweiz
012    1970-1979    Schweiz
013    1970-1979    Schweiz
014    1970-1979    Schweiz
015    1970-1979    Schweiz
016    1970-1979    Schweiz
017    1971-1986    Västtyskland
018    1971-1986    Västtyskland
019    1971-1986    Västtyskland
020    1971-1986    Västtyskland
021    1971-1986    Västtyskland
022    1971-1986    Västtyskland
023    1971-1986    Västtyskland
024    1971-1986    Västtyskland
025    1971-1986    Västtyskland
026    1971-1986    Västtyskland
027        Österrike
028        Frankrike
029        Frankrike
030        Frankrike
031        Frankrike
032        Frankrike
033        Italien
034        Italien
035        Italien
036        Italien
037        Italien
038        Italien
039        Belgien och Nederländerna
040        Belgien och Nederländerna
041        Belgien och Nederländerna
042        Belgien och Nederländerna
043        Storbritannien
044        Storbritannien
045        Storbritannien
046        Storbritannien
047        Storbritannien
048        Storbritannien
049        USA och Sydamerika
050        Canada
051        Asien
052        Japan
053        Japan
054        Japan
055        Japan
056        Japan
057        Japan och Korea
058        Afrika
059        Australien, Nya Zeeland och Italien
060    1976-1992    Reserapporter original
061    1976-1992    Reserapporter original

F05    IS 9000-certifiering 1989-1991
001    1989-1991    Handlingar om ISO 9000
002    1989-1991    Handlingar om ISO 9000
003    1989-1991    Handlingar om ISO 9000
004    1989-1991    Handlingar om ISO 9000
005    1989-1991    Handlingar om ISO 9000
006    1989-1991    Handlingar om ISO 9000
007    1989-1991    Handlingar om ISO 9000
008    1989-1991    Handlingar om ISO 9000
009    1989-1991    Handlingar om ISO 9000

F06    Laboratorieanalys, kundprover  
001        Kundregister
002        Kundregister
003        Kundregister
004        Kundregister
005        Kundregister
006        Daishowa
007        Medelvärden dygnsanalyser
008        Kundprover
009        Kundprover
010        Kundprover
011        Aktuella analysblad

F07    Miljöfrågor 
001        Protokoll Skellefteå kommun VA-lab
002        Driftspärm
003        Klor, dioxin, miljömärkning
004        Kontrollmätninga
005        Kontrollmätningar
006        Kontrollmätningar
007        Rapporter
008        Rapporter
009        Rapporter
010        Raporter
011        Diverse
012        Diverse
013        Diverse
014        Arbetsmiljö
015        Koncessioner
016        Koncessioner
017        Koncessioner

F08    Tekniska handlingar 1972-1988.
Samtliga benämningar i denna serie är hämtade från företagets egna etiketter.
001        Principschema
002        Protokoll från Projektgrupper Bure Sliperi
003        Avslutade projekt
004    1982    Projektgrupp Teknik
005        Bure-82
006        Utvecklingsprojekt
007    1987-1988    Projekt
008        Projekt, barktrumma och vedinmatning
009        Trähaltigt papper mm
010        Postraffinering mm
011        Kemisk rejectbehandling mm
012        Koncept
013        Produktionsoptimering.
014        Kubbhögen
015        Flingtork
016        Renseriet
017        Luftningsdamm och bakvattentorn
018        Papperprover
019        Tissue, fluff
020        Teknisk beskrivning massa
021        Utveckling Bure Domsjö
022        Slipmassans utveckling
023        Underhåll mm
024        Ant om driften
025        Anläggningsprover
026        Slipverk
027        Barkpanna
028        Barkpanna
029        Barkpanna
030    1976-1982    Rapport från pannskötarna
031    1986    Ombyggnad av barkpanna
032        Pannan
033        Fastbränsle, pannan
034        Pannan
035        Barkhantering
036        Barkhantering
037        Barkhantering
038        Barkficka
039        Drifts- och serviceintruktioner
040        Diverse ritningar
041        Barktransport
042        Barktrumma, fundament
043        Barktrumma, drift och skötsel
044        Transportören mellan kap och barktrumma
045        Transportören mellan kap och barktrumma
046        Upptagningsmaskin
047        Diverse inpregnering
048        Oljetank
049        Hetvattenpanna
050        Grindar, passerkort
051        Betongelement
052        Träkonstruktioner och murar
053        Grund
054    1984    B-invest
055        Stålarm (stålarmering)
056        Betong
057        Bostäder
058        Bostäder
059        Registrering pumpar och växlar mm
060        Ansökan om bygglov
061        Byggnadslov
062        Byggnadslov
063        Byggnadslov
064        Byggnadslov
065        Byggnadslov
066        Byggnadslov
067        Centralförråd
068        Betongsander
069        Betongsander
070        Blekeri och M 4 byggnad
071        Ventilationsanläggning
072        Kone Wood slipstolsmaterial
073        Kone Wood slipstolsmaterial
074        Kone Wood slipstolsmaterial
075        Kone Wood slipstolsmaterial
076        Kone Wood slipstolsmaterial
077        Blekmedel
078        Blekmedel
079        Blekmedel
080        Sliperiteknisk litteratur

F09    Ritningar och kartor     
001        Ritningsregister
002        I-1-A & B, kopior, I-1-F-(1-4) , I-1-K skisser
003        I-2-F-46 — I-3F-60, saknas I-2-F  (47-67)
004        I-3-F-61 — I-4-F-79
005        I-4-F-80 — I-5-F-8
006        I-5-F-9 — I-5-F-25, kopior sliperiet I-6-A & B
007        I-6-F-1 — 19 kop slip I-7 A & C, I-7-F-1 — 32
008        I-7-F-33 — I-7-F-80.
009        I-7-F-81 — I-7-F-161
010        I-7-F-162 — 200, I-8-F-1 — 20
011        I-8-F-21 — 68
012        I-8-F-69 — 89, I-9-F-1 — 18.
013        I-9-F-19 — 58.
014        I-9-F-59 — 109
015        I-11-F-1 — 10, I-12-F-1, I-13-F-1
016        II-1-F-48 — 67 (1-48 sakn) II-2-F-1 — 23
017        II-2-F-24 — 29, II-3-F-1 — 66
018        II-3-F-67 — 119
019        II-3-F-120 — 214, II-4-F-1 — 16, II-5-F-1–24
020        II-5-F-25 — 63, II-6-F-1 — 52
021        II-7-F-1 — 42, II-8-F-1 — 4, II-9-F-1 — 21
022        III-11-F-1 — 8, III-2-F-1 — 7, III-3-F-1 — 30
023        III-3-F– 88, III-4-F-1– 18, III-5-F-1– 11
024        III-5-F-12 — 37, III-6-F-1 — 7, III-7-F-1 — 11
025        V-1-F-1 bilverkstad. Handlingar och ritningar om tilltänkta impregneringsanläggningar, fabrikat Bolidens Gruv AB, 1944-1949.
026        I-11-B-(1-55)
027        I-1-B-(56-131)
028        I-2-B, I-3-B
029        I-5-B-(49-102)
030        I-6-B-(53-65)
031        I-7-B-(1-91)
032        I-7-B-(92-129)
033        I-8-B
034        I-12-B-(22-81)
035        I-1-C.
036        I-2-C
037        I-3-C
038        I-4-C.
039        I-4-C.
040        I-6-C
041        I-1-D
042        I-2-D.
043        I-3-D-(1-8), I-3-D-4 (rulle)
044        I-4-D
045        I-5-D
046        I-6-D
047        I-7-D
048        I-1-A-(1-49)
049        I-1-A-(50-80)
050        I-3-A
051        I-4-A-(1-21)
052        I-4-A-(22-61)
053        I-5-A
054        I-6-A-(1-46)
055        I-6-A-(47-63)
056        Sliperiet, ospecifiserat och oregistrerat
057        I-7-A-(1-63)
058        I-7-A-(64-98)
059        I-8-A
060        I-9-A-(1-41)
061        I-9-A-(42-100)
062        I-9-A-(101-150) saknas 109-113, 120-123
063        Barktrumma Kone, barkrivare Rauma-Repola
064        I-10-A
065        I-11-A
066        I-12-A
067        I-14-A
068        I-15-A
069        I-4-B-(1-43)
070        I-4-B-(44-74)
071        I-5-B-(1-48)
072        I-6-B-(1-52)
073        I-9-B-(1-42)
074        I-9-B-(44-120)
075        I-9-B-(121-161)
076        I-10-B
077        I-11-B
078        I-12-B-(1-21)
079        I-13-B.
080        I-14-B
081        I-15-B
082        I-7-C
083        I-8-C
084        I-9-C
085        I-10-C
086        I-11-C
087        I-12-C
088        I-14-C
089        I-15-C
090        I-7-D
091        I-8-D
092        I-9-D
093        I-11-D
094        I-12-D
095        Sågen II-1 — 8-A & B, brädgården III-1-A-3
096        IV-4-B, C, D (Jäckviksstugan)
097        IV-1-C (Scoutgården)
098        V-1-A, B, C, D (bilverkstad)
099    1944    Bureå Folkskola, skyddsrum
100    1975    Arbetsritning, till- och ombyggnad linje A-C, C-D
101        Byggnader, oreg
102    1875-1950    Anläggningar
103        Maskiner och maskindetaljer 1800-talet
104    1950    Motorvarpbåt. (rulle)
105        III-5-A
106        III-5-B
107        Hamnen 7 kartor, mapp
108        Hamnen 20 kartor rulle, skadat
109        Bureå 7 kartor, Burträsk socken 1876, skadad, mapp.
110        Industriområdet, mapp, 6 kartor.
111    1867    Damm vid Bureå, rulle, skadad.
112    1926    Dikningsförslag Nygård, rulle, skadad.
113    1903    Dikningsförslag Bjurbäck, rulle, skadad.
114        Dikningsförslag, rulle, 5 kartor, 1920-talet, skadade.
115    1928    Sänkning av Harrsjön rulle, 4 kartor och beskrivning.
116    1944    Sänkning , Harrsjön, trälåda.
117        Kartor, avverkningsrätter.
118    1913    Inspektorsbostad, parkanläggning, 4 ritningar, rulle.
119    1906-1909    Gallringsanläggning, Bureå, rulle
120    1905    Förslag till Bureå kvarn och kraftstation, rulle.
121    1914-1916    Ångpannehus med utrustning, rulle.
122    1916-1917    Propsuppfodringsverk, spån- och tuggledningar mm, rulle.
123    1893-1897    Elektriskt justerverk, Bollinder, rulle.
124        Generalstabskartor, inplastade, 8 kartor, mapp.
125        Inägokartor, skadade, rulle.
126        Flottledskartor, rulle.

F10    Företagshällsovård och olycksfall  
001    1970-1978    Protokoll
002    1978-1986    Protokoll
003    1991    Protokoll
004        Personalkort
005        Div om företagshälsovården, yrkesinspektion mm
006        Diverse företagshälsovård, yrkesinspektion mm
007        Olycksfallshandlingar
008        Olycksfallshandlingar
009        Olycksfallshandlingar
010        Arbetsskadeanmälan
011        Div om olycksfall

F11    Fackliga förhandlingar och avtal
001    1949-1979    Protokoll vid förhandlingar mellan Bure Aktiebolag och Svenska Pappersindustriarbetareförbundet.
002    1976-1977    Avtal tjänstemän och arbetsledare

F12    Personal och personalfrågor 1968-1992 
001    1968, 1985    Aantsällningsuppgifter
002    1968, 1986    Anställningsuppgifter
003    1966-1981    Betygskopior
004    1966-1982    Betygskopior
005        Samrådsgrupp
006    1977    Fackliga förtroendemän
007        Personalträffar mm
008        Reseinformation
009        Bokningar tjänsteresor
010    1990-1991    Reserätningar
011    1990-1992    Reseräkningar
012    1987    Personalorganisation, personalutbildning
013    1987    Personalorganisation, personalutbildning
014    1987    Personalorganisation, personalutbildning
015    1987    Personalorganisation, personalutbildning
016    1990-1992    Tidsanvändningsstatistik
017    1990-1993    Tidsanvändningsstatistik

F13    Investeringar 1974-1988 
001        Investeringar
002        Budgetärenden
003        PM Investeringar
004    1974    Investeringar
005        5-årsplan 1980-1984
006        Investeringar 1980-1981
007        1980-1984, 1984-1986
008        Anläggningsregister, Investeringar 1988
009        Investeringar
010        Anslagsäskande

F14    Uppföljning mängdkostnad 1977-1990  
001    1977-1978    Uppföljning mängdkostnad
002    1979-1980    Uppföljning mängdkostnad
003    1981    Uppföljning mängdkostnad
004    1982    Uppföljning mängdkostnad
005    1983    Uppföljning mängdkostnad
006    1984    Uppföljning mängdkostnad
007    1985    Uppföljning mängdkostnad
008    1986    Uppföljning mängdkostnad
009    1987    Uppföljning mängdkostnad
010    1988    Uppföljning mängdkostnad
011    1989    Uppföljning mängdkostnad
012    1990    Uppföljning mängdkostnad

F15    Statistik 1977-1991
001    1977-1985    Produkt-, kund- och landstatistik
002    1987    End use follow up
003        Mekanisk massa
004        Norscan m fl
005    1989-1991    Skogsindustrier m fl
006        Diverse statistik
007        Diverse statistik
008    1945-1991    Bure-leveranser
009    1988-1989    SCPF m fl
010    1988-1990    SCPF m fl
011    1988-1991    SCPF m fl
012    1988-1992    SCPF m fl
013        Lager leveranser

F16    Övrigt 1976-1992 
001    1976-1988    Bure-bladet
002    1959-1992    Bure-bladet
003    1980-1990    Tidningsurklipp
004    1980-1990    Tidningsurklipp
005        Sågverksutredningen
006        Sågnedläggelse
007        Zenit AB
008        Handlingar om och material för studiebesök
009        Handlingar om och material för studiebesök
010        Handlingar om och material för studiebesök
011        Handlingar om och material för studiebesök
012        Handlingar om och material för studiebesök
013        Handlingar om och material för studiebesök
014    1985    Mechanical pulping i Älvsjö
015    1985    Mechanical pulping i Älvsjö
016        Bure mechanical pulps
017        Informationspärm om sliperiet
018        Lagerstöd
019       Diverse utförda arbeten på handläggare
020        Instruktion driftsövervakning räddningstjänst
021    1983    Rapport över stopp i fabrik
022    1986    Competitos propiles
023        Enskilda tjänstemäns pärmar
024        Enskilda tjänstemäns pärmar
025        Enskilda tjänstemäns pärmar.
026        Enskilda tjänstemäns pärmar.
027        Enskilda tjänstemäns pärmar.
028        Enskilda tjänstemäns pärmar.

A05 Bure Aktiebolag, Skogsförvaltningen

D01 Register över avverkningsrätter 1900-1939 
001    1900-1904    Register avverkningsrätter
002    1902-1939    Nysätra, Lövånger och Skellefteå
003    1903-1939    Burträsk
004    1903-1939    Norsjö och Jörn

D02    Register över kronovirkesköp 1931-1944 
001    1931-1944    Register över kronovirkesköp
002    1931-1944    Register över kronovirkesköp
025B    1869    Register över kronovirkesköp

E01 Korrespondens 1908-1964
001    1908-1920    Endast 1908, 1912, och 1919-1920
002    1915-1947    Korrespondens, Åren 1935-1944 saknas
003    1946-1950    Korrespondens
004    1948-1950    Korrespondens
005    1949-1954    Korrespondens, åren 1951-1953 saknas
006    1945-1956    Korrespondens
007    1945-1964    Korrespondens 1957-1964 och inkomna handlingar från ”Föreningen Skogsarbeten” 1945-1948
008    1942-1946    Inkomna handlingar från Brändslekommissionen och Länsarbetsnämnden 1942-1946
009    1944-1946    Korrespondens
010    1946-1948    Korrespondens
011    1951    Korrespondens
012    1952    Korrespondens

F01 Kontrakt 1934-1964 
001    1934-1945    Trädköp- och leveranskontrakt 1934-1942 och trädinköpskontrakt Bureå distrikt 1942-1945
002    1945-1950    Trädköpskontrakt Norrbotten 1945-1950, leveranskontrakt Bureå distrikt 1947-1949 och leveranskontrakt Norrbottens distrikt 1948-1949
003    1949-1951    Leveranskontrakt Norrbotten och Bureå distrikt 1949-1951, leveranskontrakt Isomaaföretaget och Isomaa 1950-1951
004    1954-1964    Leveranskontrakt 1945-1955 och 1961-1964

F02 Handlingar om tvistemål 1950-1952
001    1950-1952    Tvistemålshandlingar i målet mellan grosshandlaren Muotka och Bure Aktiebolag.
002    1950-1952    Tvistemålshandlingar i målet mellan grosshandlaren Muotka och Bure Aktiebolag.
003    1950-1952    Tvistemålshandlingar i målet mellan grosshandlaren Muotka och Bure Aktiebolag.

F03 Övrigt ämnesordnat 1897-1965 
001    1918-1951    Diverse kontrakt, lagfarter, köpebrev, utdrag från inteckningsprotokoll, inkomna handlingar från Norrbottens Virkesmätningsförening, Ångermanlands Tumningsförening, Norrbottens tumningsförening, Skellefteå Tumningsförening, Skellefteå Virkesmätningsförening, Torne- och Muonio gränsälvars Flottningsförening och Umeå Flottningsförening
002    1897-1965    Handlingar om fastigheter 1897-1965 (spridda år)
003    1949    Tumbok Finland
004    1949    Tumbok Finland
005    1949    Tumbok Finland

G01 Räkenskaper 1907-1956 
001    1907-1908    Kassabok
002    1907-1908    Kassabok
003    1908    Avräkningsbok 1
004    1908    Avräkningsbok nr 2
005    1908    Hemman och avverkningsrätter
006    1908-1909    Kassabok
007    1909    Avräkningsbok nr 1
008    1909    Avräkningsbok nr 2
009    1909    Avräkningsbok nr 3
010    1909    Hemman och avverkningsrätter
011    1909-1910    Kassabok
012    1910    Avräkningsbok nr 1
013    1910    Avräkningsbok nr 2
014    1910    Avräkningsbok nr 3
015    1910    Hemman och avverkningsrätter
016    1910-1911    Kassabok
017    1911    Avräkningsbok nr 1
018    1911    Avräkningsbok nr 2
019    1911    Avräkningsbok nr 3
020    1911    Avräkningsbok nr 4
021    1911    Hemman och avverkningsrätter.
022    1911-1912    Kassabok
023    1912    Avräkningsbok nr 1
024    1912    Avräkningsbok nr 2
025    1912    Avräkningsbok nr 3
026    1912    Avräkningsbok nr 4
027    1912    Hemman och avverkningsrätter
028    1912-1913    Kassabok
029    1913    Avräkningsbok nr 1
030    1913    Avräkningsbok nr 2
031    1913    Avräkningsbok nr 3
032    1913    Avräkningsbok nr 4
033    1913    Hemman och avverkningsrätter
034    1913-1914    Kassabok
035    1914    Avräkningsbok nr 1
036    1914    Avräkningsbok nr 2
037    1914    Avräkningsbok nr 3
038    1914    Avräkningsbok nr 4
039    1914    Hemman och avverkningsrätter
040    1914-1915    Kassabok
041    1915    Avräkningsbok nr 1
042    1915    Avräkningsbok nr 2
043    1915    Avräkningsbok nr 3
044    1915    Avräkningsbok nr 4
045    1915    Hemman och avverkningsrätter
046    1915-1916    Kassabok
047    1916    Avräkningsbok nr 1
048    1916    Avräkningsbok nr 2
049    1916    Avräkningsbok nr 3
050    1916    Avräkningsbok nr 4
051    1916    Hemman och avverkningsrätter
052    1916-1917    Kassabok
053    1917    Avräkningsbok nr 1
054    1917    Avräkningsbok nr 2
055    1917    Hemman och avverkningsrätter
056    1917-1918    Kassabok del 1
057    1918    Kassabok del 2
058    1918    Avräkningsbok
059    1918    Hemman och avverkningsrätter
060    1918-1919    Kassabok
061    1919    Avräkningsbok
062    1919    Hemman och avverkningsrätter
063    1919-1920    Kassabok
064    1920    Avräkningsbok
065    1920    Hemman och avverkningsrätter
066    1920-1921    Kassabok
067    1921    Avräkningsbok
068    1921    Hemman och avverkningsrätter
069    1922-1923    Kassabok, avräkningsbok, hemmansbok vol 69-75
070    1923-1924    Kassabok, avräkningsbok, hemmansbok vol 69-76
071    1924-1925    Kassabok, avräkningsbok, hemmansbok vol 69-77
072    1926-1927    Kassabok, avräkningsbok, hemmansbok vol 69-78
073    1927-1928    Kassabok, avräkningsbok, hemmansbok vol 69-79
074    1928-1929    Kassabok, avräkningsbok, hemmansbok vol 69-80
075    1930-1931    Kassabok, avräkningsbok, hemmansbok vol 69-81
076    1931-1932    Räkenskaper
077    1932-1933    Räkenskaper
078    1934-1935    Räkenskaper
079    1935-1936    Räkenskaper
080    1936    Avräkningsbok, hemmansbok
081    1937    Avräkningsbok, hemmansbok
082    1937-1938    Kassabok, avräkningsbok, hemmansbok vol 82-86
083    1939    Kassabok, avräkningsbok, hemmansbok vol 82-87
084    1940    Kassabok, avräkningsbok, hemmansbok vol 82-88
085    1941    Kassabok, avräkningsbok, hemmansbok vol 82-89
086    1941-1942    Kassabok, avräkningsbok, hemmansbok vol 82-90
087    1942-1943    Kassabok, avräkningsbok, hemmansbok vol 82-90
088    1943-1944    Kassabok, avräkningsbok, hemmansbok vol 82-91
089    1944-1945    Kassabok, avräkningsbok, hemmansbok vol 82-92
090    1945-1946    Avräkningsbok del 1-2
091    1945-1946    Kassabok, avräkningsbok, hemmansbok
092    1946-1947    Kassabok, avräkningsbok, hemmansbok
093    1917-1918    Avräkningsbok Bredsel
094    1917-1918    Kassabok och Skogsförvaltningen Bredsel
095    1921    Kassabok, avräkningsbok, hemmansbok och Skogsförvaltningen Burträsk vol 95-100
096    1923-1924    Kassabok, avräkningsbok, hemmansbok och Skogsförvaltningen Burträsk vol 95-101
097    1924-1926    Kassabok, avräkningsbok, hemmansbok och Skogsförvaltningen Burträsk vol 95-102
098    1925-1927    Kassabok, avräkningsbok, hemmansbok och Skogsförvaltningen Burträsk vol 95-103
099    1926-1929    Kassabok, avräkningsbok, hemmansbok och Skogsförvaltningen Burträsk vol 95-104
100    1929-1930    Kassabok, avräkningsbok, hemmansbok och Skogsförvaltningen Burträsk vol 95-105
101    1932-1934    Hemmansbok och Skogsförvaltningen Burträsk
102    1936-1937    Kassabok, avräkningsbok, hemmansbok, avverkningsrättigheter och Skogsförvaltningen Burträsk vol 102-105
103    1937-1938    Kassabok, avräkningsbok, hemmansbok, avverkningsrättigheter och Skogsförvaltningen Burträsk vol 102-106
104    1938-1939    Kassabok, avräkningsbok, hemmansbok, avverkningsrättigheter och Skogsförvaltningen Burträsk vol 102-107
105    1939-1940    Kassabok, avräkningsbok, hemmansbok, avverkningsrättigheter och Skogsförvaltningen Burträsk vol 102-108
106    1940-1941    Kassabok, avräkningsbok, hemmansbok och trädköp, volum 106-112
107    1941-1942    Kassabok, avräkningsbok, hemmansbok och trädköp, volum 106-113
108    1942-1943    Kassabok, avräkningsbok, hemmansbok och trädköp, volum 106-114
109    1943-1944    Kassabok, avräkningsbok, hemmansbok och trädköp, volum 106-115
110    1944-1945    Kassabok, avräkningsbok, hemmansbok och trädköp, volum 106-116
111    1945-1946    Kassabok, avräkningsbok, hemmansbok och trädköp, volum 106-117
112    1946-1947    Kassabok, avräkningsbok, hemmansbok och trädköp, volum 106-118
113    1947-1948    Kassabok Skogsförvaltningen Burträsk
114    1940-1942    Kassabok och avräkningsbok Skogförvaltningen Malå vol 114-117
115    1941-1943    Kassabok och avräkningsbok Skogförvaltningen Malå vol 114-118
116    1943-1945    Kassabok och avräkningsbok Skogförvaltningen Malå vol 114-119
117    1944-1946    Kassabok och avräkningsbok Skogförvaltningen Malå vol 114-120
118    1946-1948    Kassabok, avräkningsbok och huvudbok Skogsförvaltningen Malå
119    1947-1948    Kassabok Skogsförvaltningen Malå
120    1946-1947    Huvudbok Skogsförvaltningen Arjeplog
121    1947-1948    Kassabok och huvudbok Skogsförvaltningen Arjeplog
122    1947-1948    Huvudbok Skogsförvaltningen Älvsby.
123    1947-1948    Avräkningsbok Skogsförvaltningen Norsjö.
124    1946-1947    Räkenskaper Skogsförvaltningen Pajala
125    1947-1948    Räkenskaper Skogsförvaltningen Pajala
126    1917-1927    Inventarier persedlar.
127    1947-1948    Huvudbok
128    1947-1948    Dagbok
129    1947-1948    Dagbok
130    1955-1956    Dagbok
131    1949-1951    Beslutshandlingar från distriktsombud i Arjeplog, Burträsk, Malå, Norsjö, Pajala och Älvsbyn.
132    1948-1954    Dagböcker 1948-1949 och 1954
133    1950-1953    Räkenskaper

G02 Verifikationer 1901-1942
001    1909    Avser Bure Aktiebolag, Skogskontoret vol 1-10
002    1909    Avser Bure Aktiebolag, Skogskontoret vol 1-11
003    1910    Avser Bure Aktiebolag, Skogskontoret vol 1-12
004    1910    Avser Bure Aktiebolag, Skogskontoret vol 1-13
005    1911    Avser Bure Aktiebolag, Skogskontoret vol 1-14
006    1912    Avser Bure Aktiebolag, Skogskontoret vol 1-15
007    1913    Avser Bure Aktiebolag, Skogskontoret vol 1-16
008    1914    Avser Bure Aktiebolag, Skogskontoret vol 1-17
009    1915    Avser Bure Aktiebolag, Skogskontoret vol 1-18
010    1916    Avser Bure Aktiebolag, Skogskontoret vol 1-19
011    1917    Verifikationer
012    1918    Verifikationer
013    1918    Verifikationer
014    1919    Verifikationer
015    1920    Verifikationer
016    1920    Verifikationer
017    1921-1922    Verifikationer
018    1923    Verifikationer
019    1924    Verifikationer
020    1925    Verifikaitoner
021    1926    Verifikationer
022    1927    Verifikationer
023    1928    Verifikationer
024    1929    Verifikationer
025    1930    Verifikationer
026    1931    Verifikationer
027    1932    Verifikationer
028    1933    Verifikationer
029    1934    Verifikationer
030    1935    Verifikationer
031    1936    Verifikationer
032    1937    Verifikationer
033    1937    Verifikationer
034    1938    Verifikationer
035    1939    Verifikationer
036    1940-1941    Verifikationer
037    1941-1942    Verifikationer

A06 Bure-Scharin Skogsförvaltnings AB

A01    Protokoll1956-1972
001    1956-1972    Protokoll
002    1956    Bolagsstämma med ”AB Vindormen” ombildat till Bure-Scharin skogsförvaltning AB innehållande registreringshandlingar och räkenskaper samt originalavtalet mellan Bure Aktiebolag, AB Scharins söner och Bure-Scharin skogsförvaltning AB

D01    Utbytes- och värderingslängder 1956-1966 
001    1956-1958    ”Utbytes och värderingslängder över slutavverkade poster
Bure aktiebolags poster”
002    1956-1959    Utbytes och värderingslängder över slutavverkade poster. Bure-Scharin Skogsförvaltning ABs poster.
003    1956-1960    ”Utbytes och värderingslängder över slutavverkade poster
Bure aktiebolags poster”
004    1956-1960    ”Utbytes och värderingslängder över slutavverkade poster
AB Scarins söners poster”
005    1956-1960    Utbytes och värderingslängder över slutavverkade poster. Bure-Scharin Skogsförvaltning ABs poster.
006    1960-1961    Utbytes och värderingslängder över slutavverkade poster. Bure-Scharin Skogsförvaltning ABs poster.
007    1961-1962    Utbytes och värderingslängder över slutavverkade poster. Bure-Scharin Skogsförvaltning ABs poster.
008    1962-1963    Utbytes och värderingslängder över slutavverkade poster. Bure Aktiebolag, Scarins söner, Bure-Scharin Skogsförvaltning AB, volym 8-11.
009    1963-1964    Utbytes och värderingslängder över slutavverkade poster. Bure Aktiebolag, Scarins söner, Bure-Scharin Skogsförvaltning AB, volym 8-11.
010    1964-1965    Utbytes och värderingslängder över slutavverkade poster. Bure Aktiebolag, Scarins söner, Bure-Scharin Skogsförvaltning AB, volym 8-11.
011    1965-1966    Utbytes och värderingslängder över slutavverkade poster. Bure Aktiebolag, Scarins söner, Bure-Scharin Skogsförvaltning AB, volym 8-11.

D02    Uppräkningssedlar och sammandrag 1962-1966
001    1962-1963    Uppräkningssammandrag
002    1963-1964    Uppräkningssammandrag Skelleftedata I
003    1963-1964    Uppräkningssammandrag Skelleftedata II
004    1964-1965    Uppräkningssammandrag Skelleftedata I
005    1964-1965    Uppräkningssammandrag Skelleftedata II
006    1964-1965    Nät-och uppräkningssedlar, flis och bakar, volym 6-9
007    1964-1965    Nät-och uppräkningssedlar, flis och bakar, volym 6-10
008    1966    Nät-och uppräkningssedlar, flis och bakar, volym 6-11. A-K
009    1966    Nät-och uppräkningssedlar, flis och bakar, volym 6-12. L-Ö

E01    Korrespondens 1956-1970  
001    1956-1958    Röda kopior
002    1959-1961    Röda kopior
003    1962-1965    Röda kopior
004    1966-1970    Röda kopior
005    1956-1963    Korrespondens
006    1957-1966    Arvidsjaur, kravbrev
007    1956-1961    Ombuden 1956-1961, korrespondens 1960-1961
008    1962-1967    Ombuden, landsvägstransporter.
009    1964    Föreningen Skogsbrukets arbetsgivare volym 9-10
010    1965-1966    Föreningen Skogsbrukets arbetsgivare volym 9-10
011    1958-1964    Inkomna årsredovisningar från Flottningsföreningar.
012    1958-1965    Inkomna årsredovisningar från Virkesmätningsföreningar.

F01    Kassakontoret i Skellefteå 1957-1966
001    1957    Verifikat volym 1-76. Aug
002    1957    Verifikat volym 1-76. Sept.
003    1957    Verifikat volym 1-76. Okt.
004    1957    Verifikat volym 1-76. Nov.
005    1957    Verifikat volym 1-76. Dec
006    1958    Verifikat volym 1-76. jan-febr.
007    1958    Verifikat volym 1-76. mars-april
008    1958    Verifikat volym 1-76. maj-juni
009    1958    Verifikat volym 1-76. juli
010    1958    Verifikat volym 1-76. aug.-sept.
011    1958    Verifikat volym 1-76. okt.-dec.
012    1959    Verifikat volym 1-76. jan-febr.
013    1959    Verifikat volym 1-76. mars-april
014    1959    Verifikat volym 1-76. maj-juni
015    1959    Verifikat volym 1-76. juli-aug.
016    1959    Verifikat volym 1-76. sept-nov
017    1959    Verifikat volym 1-76. dec
018    1960    Verifikat volym 1-76. jan-febr.
019    1960    Verifikat volym 1-76. mars-april
020    1960    Verifikat volym 1-76. maj-juni
021    1960    Verifikat volym 1-76. juli-aug.
022    1960    Verifikat volym 1-76. sep.-okt
023    1960    Verifikat volym 1-76. nov-dec
024    1961    Verifikat volym 1-76. jan-febr.
025    1961    Verifikat volym 1-76. mars-april
026    1961    Verifikat volym 1-76. maj-juni
027    1961    Verifikat volym 1-76. juli-aug.
028    1961    Verifikat volym 1-76. sept-okt
029    1961    Verifikat volym 1-76. nov-dec
030    1962    Verifikat volym 1-76. jan-febr.
031    1962    Verifikat volym 1-76. mars-april
032    1962    Verifikat volym 1-76. maj-juni
033    1962    Verifikat volym 1-76. juli-aug.
034    1962    Verifikat volym 1-76. sept-okt
035    1962    Verifikat volym 1-76. nov-dec
036    1963    Verifikat volym 1-76. Jan
037    1963    Verifikat volym 1-76. Febr
038    1963    Verifikat volym 1-76. Mars
039    1963    Verifikat volym 1-76. April
040    1963    Verifikat volym 1-76. Maj
041    1963    Verifikat volym 1-76. Juni
042    1963    Verifikat volym 1-76. Juli
043    1963    Verifikat volym 1-76. Aug-sept
044    1963    Verifikat volym 1-76. Okt
045    1963    Verifikat volym 1-76. Nov
046    1963    Verifikat volym 1-76. dec
047    1964    Verifikat volym 1-76. Jan
048    1964    Verifikat volym 1-76. Febr
049    1964    Verifikat volym 1-76. Mars
050    1964    Verifikat volym 1-76. April
051    1964    Verifikat volym 1-76. Maj
052    1964    Verifikat volym 1-76. Juni
053    1964    Verifikat volym 1-76. Juli
054    1964    Verifikat volym 1-76. Aug
055    1964    Verifikat volym 1-76. Sept
056    1964    Verifikat volym 1-76. Okt
057    1964    Verifikat volym 1-76. Nov
058    1964    Verifikat volym 1-76. Dec
059    1965    Verifikat volym 1-76. Jan-febr.
060    1965    Verifikat volym 1-76. Mars
061    1965    Verifikat volym 1-76. April
062    1965    Verifikat volym 1-76. Maj-juni
063    1965    Verifikat volym 1-76. Juli-aug.
064    1965    Verifikat volym 1-76. Sept-okt
065    1965    Verifikat volym 1-76. Nov
066    1965    Verifikat volym 1-76. Dec
067    1966    Verifikat volym 1-76. Jan
068    1966    Verifikat volym 1-76. Febr
069    1966    Verifikat volym 1-76. Mars
070    1966    Verifikat volym 1-76. April
071    1966    Verifikat volym 1-76. Maj
072    1966    Verifikat volym 1-76. Juni
073    1966    Verifikat volym 1-76. Juli
074    1966    Verifikat volym 1-76. Aug
075    1966    Verifikat volym 1-76. Sept-okt
076    1966    Verifikat volym 1-76. Nov-dec

F02    Kassakontoret i Överkalix 1957-1965    
001    1957    Kassaverifikat vol 1-28 jan-april
002    1957    Kassaverifikat vol 1-28 maj-juni
003    1957    Kassaverifikat vol 1-28 juli-aug
004    1957    Kassaverifikat vol 1-28 sept-okt
005    1957    Kassaverifikat vol 1-28 nov-dec
006    1958    Kassaverifikat vol 1-28 jan-april
007    1958    Kassaverifikat vol 1-28 maj-aug
008    1958    Kassaverifikat vol 1-28 sept-dec
009    1959    Kassaverifikat vol 1-28 jan-april
010    1959    Kassaverifikat vol 1-28 maj-aug
011    1959    Kassaverifikat vol 1-28 sept-dec
012    1960    Kassaverifikat vol 1-28 jan-juni
013    1960    Kassaverifikat vol 1-28 juli-dec
014    1961    Kassaverifikat vol 1-28 jan-maj
015    1961    Kassaverifikat vol 1-28 juni-sept
016    1961    Kassaverifikat vol 1-28 okt-dec
017    1962    Kassaverifikat vol 1-28 jan-april
018    1962    Kassaverifikat vol 1-28 maj-aug
019    1962    Kassaverifikat vol 1-28 sept-dec
020    1963    Kassaverifikat vol 1-28 jan-april
021    1963    Kassaverifikat vol 1-28 maj-aug
022    1963    Kassaverifikat vol 1-28 sept-dec
023    1964    Kassaverifikat vol 1-28 jan-april
024    1964    Kassaverifikat vol 1-28 maj-aug
025    1964    Kassaverifikat vol 1-28 sept-dec
026    1965    Kassaverifikat vol 1-28 jan-april
027    1965    Kassaverifikat vol 1-28 maj-aug
028    1965    Kassaverifikat vol 1-28 sept-dec

F03    Kassakontoret i Arvidsjaur 1957-1966 
001    1957    Kassaverifikat vol 1-44 jan-mars
002    1957    Kassaverifikat vol 1-44 april-maj
003    1957    Kassaverifikat vol 1-44 juni-augusti
004    1957    Kassaverifikat vol 1-44 okt-dec
005    1958    Kassaverifikat vol 1-44 maj-aug (jan-april saknas)
006    1958    Kassaverifikat vol 1-44 sept-dec
007    1959    Kassaverifikat vol 1-44 jan-febr
008    1959    Kassaverifikat vol 1-44 mars-april
009    1959    Kassaverifikat vol 1-44 maj-juni
010    1959    Kassaverifikat vol 1-44 juli-aug
011    1959    Kassaverifikat vol 1-44 sept-okt
012    1959    Kassaverifikat vol 1-44 nov-dec
013    1960    Kassaverifikat vol 1-44 jan-maj
014    1960    Kassaverifikat vol 1-44 april-sept
015    1960    Kassaverifikat vol 1-44 okt-dec
016    1961    Kassaverifikat vol 1-44 jan-mars
017    1961    Kassaverifikat vol 1-44 april-juni
018    1961    Kassaverifikat vol 1-44 juli-sept
019    1961    Kassaverifikat vol 1-44 okt-dec
020    1962    Kassaverifikat vol 1-44 jan-mars
021    1962    Kassaverifikat vol 1-44 april-maj
022    1962    Kassaverifikat vol 1-44 juni-juli
023    1962    Kassaverifikat vol 1-44 aug-sept
024    1962    Kassaverifikat vol 1-44 okt-nov
025    1962    Kassaverifikat vol 1-44 dec
026    1963    Kassaverifikat vol 1-44 jan-febr
027    1963    Kassaverifikat vol 1-44 mars-april
028    1963    Kassaverifikat vol 1-44 maj-juni
029    1963    Kassaverifikat vol 1-44 juli-aug
030    1963    Kassaverifikat vol 1-44 sept-okt
031    1963    Kassaverifikat vol 1-44 nov-dec
032    1964    Kassaverifikat vol 1-44 jan-febr
033    1964    Kassaverifikat vol 1-44 mars-april
034    1964    Kassaverifikat vol 1-44 maj-juni
035    1964    Kassaverifikat vol 1-44 juli-aug
036    1964    Kassaverifikat vol 1-44 sept-okt
037    1964    Kassaverifikat vol 1-44 nov-dec
038    1965    Kassaverifikat vol 1-44 jan-mars
039    1965    Kassaverifikat vol 1-44 april-juni
040    1965    Kassaverifikat vol 1-44 juli-sept
041    1965    Kassaverifikat vol 1-44 okt-dec
042    1966    Kassaverifikat vol 1-44 jan-mars
043    1966    Kassaverifikat vol 1-44 april-juni
044    1966    Kassaverifikat vol 1-44 juli-dec

F04    Akter.
Aktierna är ordnade enligt en plan som upprättades 1949 och bifogas denna förteckning. Handlingarna omfattar perioden från ca 1944-1968.
001    1944-1968    Regler för reigstrering och arkivering
002    1944-1968    Akter
003    1944-1968    Akter
004    1944-1968    Akter
005    1944-1968    Akter
006    1944-1968    Akter
007    1944-1968    Akter
008    1944-1968    Akter
009    1944-1968    Akter
010    1944-1968    Akter (finska leverantörer)
011    1944-1968    Akter (finska leverantörer)
012    1944-1968    Akter (finska leverantörer)
013    1944-1968    Akter
014    1944-1968    Akter
015    1944-1968    Akter D5 (Bure Aktiebolag – Homsunds AB)
016    1944-1968    Akter D5 (Mo och Domsjö AB – Robersfors AB)
017    1944-1968    Akter D5 (Svanö Aktiebolag – Wifstavarfs AB) – D9)
018    1944-1968    Akter E1 – E5:52
019    1944-1968    Akter E6 – E6:61
020    1944-1968    Akter E6:62 (Skellefteå Virkesmätningsförening)
021    1944-1968    Akter E6:62 (Skellefteå Virkesmätningsförening styrelseprotokoll)
022    1944-1968    Akter
023    1944-1968    Akter
024    1944-1968    Akter
025    1944-1968    Akter
026    1944-1968    Akter
027    1944-1968    Akter
028    1944-1968    Akter
029    1944-1968    Akter
030    1944-1968    Akter
031    1944-1968    Akter
032    1944-1968    Akter
033    1944-1968    Akter
034    1944-1968    Akter
035    1944-1968    Akter
036    1944-1968    Akter
037    1944-1968    Akter
038    1944-1968    VO – Ö. Övrigt innehåller avtal 1956 samt E och L Landmarks och Ö B Danielssons material om Skogsförvaltningen

F05    Sammandrag 1955-1966
001    1956-1957    Post- och totalsammandrag över virkesfångst
002    1956-1957    Krediteringssammandrag, avverkning, Överkalix
003    1956-1957    Post- och totalsammandrag över virkesfångst
004    1956-1957    Krediteringssammandrag, avverkningar Bureå och Burträsk
005    1956-1957    Krediteringssammandrag, leveranser, Skellefteå
006    1956-1957    Krediteringssammandrag, leveranser, Arvidsjaur
007    1956-1957    Krediteringssammandrag, leveranser, Bureå, Norsjö och Burträsk
008    1956-1957    Krediteringssammandrag, avverkningar, Burträsk och Norsjö
009    1957-1958    Krediteringssammandrag, avverkningar, Burträsk, Norsjö, Skellefteå och Bureå
010    1957-1958    Leveranssammandrag, Burträsk, Norsjö, Arvidsjaur och Överkalix
011    1957    Krediteringssammandrag, leveranser, Överkalix
012    1957-1958    Krediteringssammandrag, leveranser, sågägare och bolag i Skellefteå och Bureå
013    1957    Krediteringssammandrag, leveranser, Arvidsjaur
014    1957-1958    Post- och totalsammandrag över virkesfångst
015    1957-1958    Post- och totalsammandrag över virkesfångst
016    1958-1959    Krediteringssammandrag, avverkningar Överkalix och Arvidsjaur
017    1958-1959    Post- och totalsammandrag, Skellefteå virkesmätareförening
018    1958-1959    Krediteringssammandrag, avverkningar, Bureå, Burträsk, Norsjö och Skellefteå distrikt
019    1958-1959    Krediteringssammandrag, leveranser, Överkalix, Arvidsjaur, Bureå, Burträsk, Norsjö, Skellefteå distrikt samt såg och bolag
020    1959-1960    Krediteringssammandrag, avverkningar, Bureå, Burträsk, Norsjö och Skellefteå distrikt
021    1959-1960    Krediteringssammandrag, avverkningar, Bureå, Burträsk, Norsjö och Skellefteå distrikt samt såg och bolag
022    1959-1960    Krediteringssammandrag, Arvidsjaur och Överkalix
023    1959-1960    Post- och totalsammandrag, Norrbottens Virkesmätningsförening
024    1959-1960    Post- och totalsammandrag, Skellefteå virkesmätareförening
025    1959-1960    Krediteringssammandrag, leveranser, Arvidsjaur och Överkalix
026    1960-1961    Krediteringssammandrag, avverkningar, Skellefteå och Burträsk distrikt
027    1960-1961    Krediteringssammandrag, leveranser, Arvidsjaur och Överkalix
028    1960-1961    Krediteringssammandrag, avverkningar, Arvidsjaur och Överkalix
029    1960-1961    Krediteringssammandrag, leveranser, Bureå, Burträsk och Norsjö distrikt
030    1960-1961    Post- och totalsammandrag, Skellefteå Virkesmätningsförening, Burträsk, norsjö, Skellefteå, sågägare och bolag
031    1960-1961    Post- och totalsammandrag, Skellefteå Virkesmätningsförening, Arvidsjaur, Bureå, Malåträsk och Arjeplog
032    1960-1961    Krediteringssammandrag, avverkningar, Bureå och Norsjö distrikt
033    1960-1961    Krediteringssammandrag, leveranser, Skellefteå samt sågar och bolag
034    1961-1962    Krediteringssammandrag, avverkningar, Malåträsk
035    1961-1962    Krediteringssammandrag, leveranser, Skellefteå samt sågar och bolag
036    1961-1962    Krediteringssammandrag, avverkningar, Arvidsjaur och Överkalix
037    1961-1962    Krediteringssammandrag, avverkningar, Bureå
038    1961-1962    Krediteringssammandrag, leveranser, Arvidsjaur och Överkalix
039    1961-1962    Krediteringssammaleveranser, Bureå, Burträsk och Norsjö
040    1961-1962    Krediteringssammandrag, leveranser, Skellefteå distrikt
041    1961-1962    Krediteringssammandrag, avverkningar, Skellefteå och Burträsk distrikt
042    1961-1962    Krediteringssammandrag, avverkningar, Burträsk och Norsjö
043    1962-1963    Krediteringssammandrag, avverkningar, Överkalix och Arvidsjaur del I
044    1962-1963    Krediteringssammandrag, avverkningar, Arvidsjaur del II
045    1962-1963    Krediteringssammandrag, avverkningar, Skellefteå, del I
046    1962-1963    Krediteringssammandrag, avverkningar, Skellefteå, del II
047    1962-1963    Krediteringssammandrag, avverkningar, Burträsk del I och II
048    1962-1963    Krediteringssammandrag, avverkningar, Bureå del I
049    1962-1963    Krediteringssammandrag, avverkningar, del II
050    1962-1963    Krediteringssammandrag, leveranser, Skellefteå, sågar och bolag, Burträsk och Norsjö
051    1963-1964    Krediteringssammandrag, leveranser, avverkningar, Arvidsjaur
052    1963-1964    Krediteringssammandrag, avverkningar, leveranser, Överkalix
053    1963-1964    Krediteringssammandrag, leveranser, Bureå, Burträsk, Norsjö och Skellefteå
054    1964-1965    Krediteringssammandrag, leveranser, Bureå, Burträsk, Norsjö, Skellefteå och sågägare
055    1964-1965    Krediteringssammandrag, avverkningar, Norsjö
056    1964-1965    Krediteringssammandrag, avverkningar, Skellefteå och Bureå
057    1964-1965    Krediteringssammandrag, avverkningar, Burträsk
058    1965    Krediteringssammandrag, avverkningar, Arvidsjaur, Arjeplog, Överkalix och Skellefteå distrikt
059    1965-1966    Krediteringssammandrag, avverkningar, Bureå
060    1965-1966    Krediteringssammandrag, avverkningar, Norsjö och Kalix distrikt
061    1965-1966    Krediteringssammandrag, avverkningar, Skellefteå
062    1965-1966    Krediteringssammandrag, avverkningar, Arvidsjaur
063    1965    Krediteringssammandrag, avverkningar, Burträsk, Bureå och Norsjö distrikt
064    1965-1966    Krediteringssammnadrag, avverkningar, Burträsk
065    1965-1966    Krediteringssammandrag. Leveranser, samtliga distrikt
066    1963-1965    Postsammandrag SDC avverkning
067    1964-1965    Virkessammandrag SDC avverkning
068    1965-1966    Postsammandrag SDC avverkning, del I
069    1965-1966    Postsammandrag SDC avverkning, del II
070    1956-1958    Avverkning, rotköp och hemman
071    1958    Avverkning, Arvidsjaur
072    1961-1962    Sammandrag över leveranser och avverkningar från Skellefteå Virkesmätningsförening
073    1962-1963    Skellefteå virkesmätningsförening, leveranser och avverkningar volym 73-75
074    1962-1963    Skellefteå virkesmätningsförening, leveranser och avverkningar volym 73-76
075    1962-1963    Skellefteå virkesmätningsförening, leveranser och avverkningar volym 73-77
076    1963-1964    Avverkningar Arvidsjaur
077    1963-1964    Avverkningar Norsjö
078    1963-1964    Avverkningar Burträsk
079    1964-1965    Avverkningar Skellefteå, Bureå, Burträsk och Norsjö

F06    Kontrakt och avtal 1956-1966  
001    1956-1958    Leveranskontrakt
002    1958-1961    Leveranskontrakt
003    1961-1965    Leveranskontrakt
004    1963-1965    Leveranskontrakt. Bureå, Burträsk, Norsjö och Skellefteå distrikt
005    1965-1966    Leveranskontrakt
006    1960-1962    Avverkningskontrakt
007    1963-1965    Avverkningskontrakt
008    1961-1963    Avverkningskontrakt. Skellefteå distrikt
009    1962-1963    Avverkningskontrakt Bureå, Norsjö och Burträsk distrikt
010    1963-1964    Avverkningskontrakt. Bureå, Burträsk, Norsjö och Skellefteå distrikt
011    1964-1965    Avverkningskontrakt. Bureå, Burträsk, Norsjö och Skellefteå distrikt
012    1965-1966    Avverkningskontrakt
013    1957-1959    Trädköpskontrakt.
014    1962-1965    Trädköpskontrakt. Överkalix och Norsjö
015    1956-1966    Trädköpskontrakt. Arvidsjaur
016        Diverse avtal mm.

F07    Övriga ämnesordnade handlingar 1955-1968
001    1955-1956    Fördelningsrapporter.
002    1965-1966    Inmätningsrapport, Bureå och Klemensnäs fabriker, sågtimmersedlar Skellefteådistriktet
003    1967    Inmätningsrapport från SCD
004    1965-1966    Virkesanmälan, Skellefteå, Arvidsjaur, Malå och Överkalix distrikt
005    1966-1967    Sorterings- och flottläggningsrapporter, slutmätbesked å överliggande virke
006    1963-1964    Sorterings- och flottläggningsrapporter, slutmätbesked å överliggande virke
007    1960-1963    Diverse rapporter
008    1956-1966    RFA 1956-1966, diverse rapporter 1965-1966.
009    1956    Virkesfångst Norrbotten
010    1964-1965    Virkesfångst redovisning SDC
011    1957-1960    Forsedlar å bogserat virke, journalutdrag.
012    1961-1963    Forsedlar å bogserat virke, journalutdrag.
013    1958-1967    Delmätningsbesked och mätsedlar leveranser från sågägare och bolag 1966-1967, forsedlar 1963-1966 samt diverse handlingar rörande Bure Aktiebolag och AB Scharins söner.
014    1963-1964    Travat mått och uppräknat virke Skellefteå, dataservice.
015    1959-1963    Skogsägareföreningens virkesleveranser
016    1963-1966    SCD mätanmälan, koder mm meddelanden från virkesmätningsföreningen.
017    1963-1967    Dublettfakturor, följesedlar från flottnings- och virkesmätningsföreningar.
018    1965    Virkessammandrag och flottningsanmälan.
019    1956    Flottningsavdrag, kostnader och reglementen.
020    1957-1963    Finska virkesleverantörer.
021    1957-1963    Finska virkesleverantörer och instruktioner för handelsförbindelser.
022    1956-1967    Leveranser och byte av virke med SCA.
023    1957-1961    Utgående fakturor.
024    1960-1962    Fakturakopior och notor mm.
025    1960-1967    Mo och Domsjö AB leverans 1960-1967, Västerbottens Skogsägareförening leverans 1962-1966
026    1958    Försäljningslängder från Domänverket.
027    1956-1960    Saldolistor.
028    1965    Kronoposter dir Andersson.
029    1956-1957    Ombuden.
030    1963-1966    Avtalshandlingar, avverkningsinstruktioner, flottningsavdrag och virkesprislistor
031    1956    Prisöverenskommelser, avtal för avverkning, bilkörning och flottläggning
032    1947-1966    Prislistor
033    1955-1968    Instruktioner om avverkning

G01    Räkenskaper 1956-1971
001    1956-1963    Kassabok
002    1956    Bokslut
003    1957    Bokslut
004    1958    Bokslut
005    1959    Bokslut
006    1960    Kokslut
007    1961    Bokslut
008    1962    Bokslut
009    1964-1965    Bokslut
010    1960    Bokslutskladdar
011    1962    Virkesfångsten, koncept till 1962 års bokslut.
012    1957-1964    Budgetförslag och kassarapport för Bure-Scarin Skogsförvaltning AB, AB Scharins söner och Bure Aktiebolag
013    1957-1964    Balanslistor.
014    1964-1965    Utanordningar.
015    1966-1967    Underlag för virkesfakturor, inventarier övertagna av moderbolagen inklusive rotposter
016    1962-1968    Journalposter, huvudkontorets verifikationer 1968, utgående fakturor 1962-1966, överförda fordringar till Mo och Domsjö AB, Bure-Scharins Skogförvaltning AB kvarstående fordringar och skulder.
017    1969-1971    Verifikat 1969-1971 räkenskaper under tiden för bolagets avveckling.
018    1956-1969    Tilläggsavtal, garantier, styrelse- och revisionsberättelser, registreringsbevis, billånekontrakt och reverser.
019    1958-1964    Taxeringsuppgifter.
020    1957-1960    Reversalkopior.
021    1957-1967    Postremissbok.

G02    Lönehandlingar 1956-1969
001    1957-1965    Löneuppgifter
002    1964-1965    Lönebesked för huggare och köpare, leveranssammandrag Arvidsjaur I.
003    1964-1965    Lönebesked för huggare och köpare, leveranssammandrag Arvidsjaur II, Överkalix.
004    1965-1969    Avtalshandlingar, avverkningsinstruktioner, flottningsavdrag, ruberingstabeller, löne och kontrolluppgifter.
005    1956-1966    Personalkort, Lönekort, Kontorsmaskinkort, postböcker, postgirobesked och inkasseringsärenden.
006    1965-1966    ATP-uppgifter och balanslistor.

G03    Journaler och journalposter 1956-1967
001    1956    Journaler.
002    1956-1957    Journalposter 1956-1957 och journaler 1957
003    1956-1957    Journaler.
004    1956-1957    Journalposter
005    1957    Journalposter dec 1957
006    1957    Journaler.
007    1958    Journaler.
008    1958    Journalposter
009    1959    Journaler.
010    1959    Journalposter
011    1960-1961    Journaler.
012    1960    Journalpost.
013    1961    Journalposter jan-okt.
014    1961    Journalposter nov-dec.
015    1962    Journaler Bure-Scharin Skogsförvaltning AB, Bure Aktiebolag och AB Scharins söner.
016    1962    Journalposter jan-nov.
017    1962    Journalposter dec Bure Aktiebolag och AB Scharins söner.
018    1963    Journalposter och mellanföringar jan-nov 1963
019    1963    Journalposter och mellanföringar dec.
020    1963-1964    Journaler 1963 Bure-Scharin Skogsförvaltning AB, Bure Aktiebolag och AB Scharins söner 1963-1964.
021    1964    Journalposter och mellanföringar.
022    1964-1966    Journalposter moderbolagen 1964-1966 och Bure-Scharin Skogsförvaltning AB 1966
023    1965    Journalposter jan-nov 1965
024    1965    Journaler.
025    1967    Kassaverifikationer juli-dec, journalposter och mellanföring samt journaler.

G04 Övriga verifikat 1956-1964
001    1956    Norsjö distrikt I och II.
002    1956    Malå distrikt I, II och III
003    1956    Burträsk distrikt I och II
004    1956    Burträsk distrikt III
005    1956    Arjeplogs distrikt I och II
006    1956    Älvsby distrikt I.
007    1956    Pajala distrikt I och II.
008    1956    Säivis, Bredviken och Haparanda distrikt I
009    1956    Huvudkontoret i och II
010    1956    Huvudkontoret III
011    1956    Jan-mars
012    1956    April-juni
013    1956    Juli-september
014    1956    Okt-dec
015    1957    Bureå distrikt jan-juni
016    1957    Burträsk distrikt jan-juni
017    1958-1964    Huvudkontoret.
018    1965    Huvudkontoret.
019    1967    Kassaverifikationer jan-juni
020    1957    Bureå distrikt.
021    1957    Burträsk distrikt
022    1958    Burträsk distrikt I
023    1958    Burträsk distrikt II.
024    1958    Bureå distrikt I.
025    1958    Bureå distrikt II.
026    1959    Bureå distrikt I
027    1959    Bureå distrikt II.
028    1959    Burträsk distrikt I.
029    1959    Burträsk distrikt II.
030    1960    Burträsk distrikt I.
031    1960    Burträsk distrikt II.
032    1960    Bureå distrikt I.
033    1960    Bureå distrikt II.
034    1961    Burträsk distrikt I.
035    1961    Burträsk distrikt II.
036    1961    Bureå distrikt.

A07    Gabriel Sundbaum (*1759 – +1834)

F01    Handlingar 1788-1835  
001    1796-1835    Patron Sundbaums privata hushållsjournaler, papper om arvsskifte, bouppteckningar, brev och räkenskaper.
002    1788-1822    Sundbaums ”enskilda bok” samt fordringar, räkenskaper och utredningsbok efter avlidne sonen Gabriel Sundbaum junior.
003    1802, 1804    Patron Sundbaums avräkningsböcker
004    1805    Patron Sundbaums avräkningsbok
005    1812-1834    Ankommande brev till Gabriel Sundbaum
006    1798-1834    Brev från barnen, släktingar och andra, räkenskaper bryggeriwerket Härnösand och G Sundbaum juniors räkenskaper.

A08    Jöns Marklund (* 1777 – +1848)

F01    Handlingar 1804-1887
001    1804-1887    Handlingar om skattläggning av Renbergsvattnets såg, lagfarter, köpebrev, utdrag ur rättsprotokoll, borgarbrev, bouppteckningar, testamenten, förmyndarskapsredovisningar rörande AS Marklund, diverse bouppteckningar samt JF Nordströms privata handlingar.

A09    Patron Johan Marklund (*1824 – +1898)

F01    Handlingar 1849-1895 
001    1849-1894    Diverse brev och räkningar, utdrag ur rättsprotokoll, lagfarter Karlfors kvarn, köpebrev på andelar i Bure sågverk, utdrag ur lagfartsprotokoll, lagsökningar, R Sandströms konkurs, bouppteckning efter sonen J.A. Marklund och hyreskontrakt.
002    1858-1888    Brev från hustrun, barnen, släktingar och vänner.
003    1870–1895    Förmyndarskapsredovisningar bl a om sågverksarbetaren Anders Samuelssons omyndiga barn, byggmästare Israel Rönnbergs omyndiga dotter och bonden Nikanor Forssmans i Östra Falmark omyndiga barn.

A10    Johan Brännström (*1879 – +1941)

F01    Handlingar 1905-1941
001    1915-1940    Handlingar om Bure Aktiebolag, protokoll, korrespondens, räkenskaper, statistik, rapporter, tillverkningstablåer, tidningsklipp ca 1915-1940.
002    1912-1941    Handlingar rörande Bure Aktiebolag, protokoll, korrespondens, räkenskaper, statistik, rapporter, tillverkningstablåer, tidningsklipp ca 1915-1940, handlingar om Öhrviken AB, protokoll mm ca 1912-1920, handlingar om Bureå kommunalfullmäktige och kommunalnämnden, handlingar om Burviksvägen – Skärvägen, Disponentvägen, protokoll, korrespondens, räkenskaper och lån mm ca 1930-1941.
003    1905-1940    Handlingar om vägen Burön – Kustlandsvägen, protokoll, korrespondens mm ca 1930-1935, handlingar om vägfrågor ca 1905-1940 med styrelseberättelse, kontrakt och tidningsklipp mm ca 1915-1935.
004    1925-1935    Korrespondens med protokoll, årsberättelser och kartor mm ca 1925-1935.
005    1910-1940    Korrespondens med verifikat, styrelseberättelser mm ca 1910-1940.
006    1905-1935    Korrespondens med reklam, stadgar mm ca 1905-1935, kopiebok 1913-1916, kopiebok 1917-1919 och verifikat ca 1930-1935.

A11    Bure Aktiebolagets Handelsbod

G01    Räkenskaper 1876-1901    
001    1876-1882    Kladdböcker
002    1883-1885    Kladdböcker
003    1886-1989    Kladdböcker
004    1888-1901    Kladdböcker, även kontraböcker för 1901.
005    1889-1893    Inventarieböcker
006    1894-1898    Inventarieböcker

A12    Bure Älvs Flottningsförening

A01    Styrelseprotokoll 1881-1907
001    1882-1907    Med bilagor, revisionsberättelse 1914, 1916-1918 och 1920, med handlingar om flottgods 1882, 1888, 1900-1903, 1908-1910 och flottningskontrakt 1894-1904.

D01    Arbetsjournaler 1883-1905
001    1883-1905    Med flottningsjournaler 1882-1887.

G01    Kassaböcker 1883-1891 
001    1883-1891    Med avräkningsbok 1883-1889.

G02    Avräkningsböcker 1882-1899 
001    1882-1885    Avräkningsböcker
002    1886-1891    Avräkningsböcker
003    1891-1893    Avräkningsböcker
004    1894-1896    Avräkningsböcker
005    1897-1899    Avräkningsböcker

G03    Verifikationer 1882-1905 
001    1882-1887    Verifikationer
002    1888-1892    Verifikationer
003    1893-1896    Verifikationer
004    1897-1900    Verifikationer
005    1901-1905    Verifikationer

A13    Bure Älvs Förlagsbolag

G01    Huvudböcker 1889-1899  
001    1889-1893    Huvudböcker
002    1894-1896    Huvudböcker
003    1897-1899    Huvudböcker

A14    Bure Timmeruppköpsförening

G01    Räkenskaper 1890-1903 
001    1890-1893    Huvudböcker
002    1894-1897    Huvudböcker
003    1898-1900    Huvudböcker
004    1901-1903    Huvudböcker
005    1889-1896    Verifikat 1891-1895 och inköpt sågtimmer 1889-1896.
006    1899-1901    Journaler över inköpt sågtimmer med verifikat 1899 och 1901.

A15    Bäckfors Såg

G01    Räkenskaper 1818-1991
001    1818-1819    Kapital- och avräkningsbok.
002    1820-1821    Kapital- och avräkningsbok med dagsverkslängd.
003    1822-1823    Kapital- och avräkningsbok med dagsverkslängd.
004    1824-1829    Kapital- och avräkningsbok.
005    1830-1833    Kapital- och avräkningsbok.
006    1834-1837    Kapital- och avräkningsbok.
007    1838-1841    Kapital- och avräkningsbok.
008    1842-1845    Kapital- och avräkningsbok.
009    1846-1850    Kapital- och avräkningsbok.
010    1851-1855    Kapital- och avräkningsbok.
011    1856-1860    Kapital- och avräkningsbok.
012    1861-1865    Kapital- och avräkningsbok.
013    1866-1869    Kapital- och avräkningsbok.
014    1870-1874    Kapital- och avräkningsbok.
015    1875-1880    Kapital- och avräkningsbok.
016    1881-1891    Kapital- och avräkningsbok. Även handlingar om försäljning av hemmanet Risböle 3 och Bäckfors såg jämte protokoll mm.

A16    Föreningen Bureå Apoteksbyggnad

F01    Handlingar 1933-1940
001    1933-1940    Protokoll 1933-1940, stadgar 1933, diverse om byggnaden 1933-1935, omförsäljningen 1938 och återlämnade andelsbevis.
002    1933-1938    Räkenskapsbok 1933-1938, deklarationer 1934-1938 och verifikationer 1933-1938.

A17    K Gustaf Johansson, Finland

G01    Räkenskaper 1894-1904
001    1894-1903    Alasleylä skogskontor 1894-1897, taxeringar över kronoskogar i Finland 1901-1903, timmerjournaler Sidanskylä revir 1901-1903. Med överenskommelser med Ytterfors Trävaru AB.
002    1901-1903    Kassaböcker
003    1901-1904    Avräkningsböcker 1901-1904, varubok för timmerdrivning i Kanvapäävaara 1902-1903.

A18    Renbergsvattnets såg

G01    Räkenskaper 1833-1881 
001    1833-1860    Kapitalbok 1833, avräkningsbok 1854-1860 avhandlar både sågens och Marklunds privata affärer.
002    1858-1859    Kapitalbok, avräkningsbok samt brädforslingsjournal.
003    1860-1861    Kapitalbok, avräkningsbok samt brädforslingsjournal.
004    1862-1863    Kapitalbok, avräkningsbok samt brädforslingsjournal.
005    1864-1865    Kapitalbok, avräkningsbok samt brädforslingsjournal.
006    1866-1867    Kapitalbok och avräkningsbok 1866-1867 samt brädforslingsjournal 1867.
007    1868-1869    Kapitalbok 1868, avräkningsbok 1868-1869 samt brädforslingsjournal 1869.
008    1869-1871    Kapitalbok 1869 med brädforslingsjournal och avräkningsbok 1870-1871.
009    1872    Kapital och avräkningsbok.
010    1873-1875    Kapitalbok 1875, avräkningsbok 1873 och 1875.
011    1876-1881    Avräkningsbok 1876-1877 med protokoll från bolagsstämma 1875 och 1877, avräkningsbok 1878-1881 med brädforslingsjournal.
012    1815-1860    Byahandlingar, stockfångst, utdrag ur de böcker rörande bl a timmertvister, tjärvedråvara etc samt produktionsprognos rörande Bäckfors och Bure sågverk 1815. Ägobeskrivning, hävdeförteckning och graderingslängd Renbergsvattnets by nr 8.

A19    Risåns Flottningsförening

G01    Räkenskaper 1887-1913 
001    1887-1913    Utdrag ur Bure Aktiebolags räkenskaper, Risåns flottningsförenings räkenskaper samt syneprotokoll 1887 med värderingsinstrument.

A20    Sikåns Flottninsförening

G01    Räkenskaper 1894-1913  
001    1894-1913    Sluträkningar, flottningsredovisning, sammandrag av räkningar, flottningskontrakt samt överenskommelser.

A21    N E Wikman, Finland

G01    Räkenskaper 1907    
001    1907    Kassa- och avräkningsböcker samt timmerjournaler.

A22    Överbottens Trävaruexpotförening

F01    Brev 1951-1964
001    1951-1964    Brev

X01    Osorterade handlingar

G01    Skogsförvaltning  
001    1947-48    Arjeplogs distrikt Gösta Bäckman Redovisning
002    1944-45    Arjeplogs distrikt Israelsson Redovisning del 1
003    1942-43    Arjeplogs distrikt Israelsson Redovisning del 1
004    1944-45    Arjeplogs distrikt Israelsson Redovisning del 2
005    1942-43    Arjeplogs distrikt Israelsson Redovisning del 2
006    1958    Arjeplogs distrikt Redovisning
007    1943-1944    Arjeplogs distrikt Redovisning del 1
008    1945-1946    Arjeplogs distrikt Redovisning del 1
009    1955    Arjeplogs distrikt Redovisning del 1
010    1943-1944    Arjeplogs distrikt Redovisning del 2
011    1945-1946    Arjeplogs distrikt Redovisning del 2
012    1955    Arjeplogs distrikt Redovisning del 2
013    1943-1944    Arjeplogs distrikt Redovisning del 3
014    1955-56    Avverkningar Krediteringsbesked Bureå
015    1959-60    Avverkningssammandrag del 1
016    1959-60    Avverkningssammandrag del 2
017    1956    Bilkör. Kontrakt
018    1966    Bokslutbilagor
019    1951-1952    Brev Skrivelser ombuden
020    1935    Bure AB Flottläggningspapper
021    1941-43    Bure AB Rättegångshandlingar (1942-43) och förfallobok 1941
022    1956,1965    Bure-Scharins Avtal. 1956 samt rotposter 1965
023    1966    Bure-Scharins Koncept till bokslut
024    1965-66    Bure-Scharins Köpvirkesrapport Förteckning av överlåtna poster till Bure AB samt protokoll
025    1962    Bureå distrikt Redovining
026    1963    Bureå distrikt Redovining
027    1932-33    Bureå socken Dikningsplan 1932 o 1933
028    1912    Burträsk socken Konceptindelningshandlingar 1912
029    1968-1969    Dagrapport Bogserbåtar
030    1968    Dagrapport för bogserbåtar
031    1954    Debiteringar Krediteringar
032    1915    Debetsedlar Burträsk
033    1952    Debiteringar Krediteringar
034    1928, 1932, 193    Dikningar 1928, 1932, 1933 Harrsjöbäcken, Stenbäcken
035        Div gamla fakturor mm del 1
036        Div gamla fakturor mm del 2
037    1944    Div. verifikat
038    1951    Finland Rapport intummat virke
039    1952-53    Finland Rapport intummat virke
040    1953-55    Finland Rapport intummat virke
041    1960    Forsedlar Bilburet del 1
042    1960    Forsedlar Bilburet del 2
043    1959    Forsedlar Bilkört
044    1953-1956    Forsedlar Journalutdrag
045    1962    Forsedlar Rapporter Bilburet
046        Försäkringar ATP SPP del 1
047        Försäkringar ATP SPP del 2
048    1954-1955    Försäljningslängder Skogsägareföreningen
049        Gamla kartor på blå väv
050        Gamla kartor på blå väv
051    1951    Gottgörelser
052    1947    Haparanda distrikt Bertil Burman
053    1947-48    Haparanda distrikt Bertil Burman Redovisning
054    1950    Haparanda distrikt Bertil Burman Redovisning
055    1950    Haparanda distrikt J Waltari Redovisning flottläggning
056    1945-51    Haparanda distrikt John Waltari/CL Muotka
057    1956    Haparanda distrikt Krediteringar, tumning/Finland
058    1955    Haparanda distrikt Redovisning del 1
059    1955    Haparanda distrikt Redovisning del 2
060    1954    Haparanda distrikt Verifikat Redovisning del 1
061    1954    Haparanda distrikt Verifikat Redovisning del 2
062    1918-1944    Infriade kronoskogsreserver 1918-1944
063    1899, 1905, 194    Inventariebok 1942 Avskrift av lagfartsprotokoll fr 1899 o 1905
064    1945-46    Kangasfors Artur Rova Redovisning
065    1947    Kangasfors Artur Rova Redovisning
066    1947    Kirvesjärvi Hugo Kangas Redovisning
067    1955-56    Krediteringsbesked Bureå
068    1919    Kronoskogstaxeringar 1919
069    1943-46    Kronoskogstaxeringar 1943-46
070    1959-1962    Leveranser
071    1946    Lovvika Åke Hanna m fl Redovisning
072    1947-48    Luleå Redovisning A Sundqvist
073    1947    Luleå Redovisning A Sundqvist
074    1946    Luleå Redovisning A Sundqvist
075    1962-1963    Lönebesked, Huggare, Körare Krediteringsbesked Huggare, Körare
076    1951    Malå distrikt Erik Lidén Redovisning
077    1944-45    Malå distrikt Verifikat Danielsson Redovisning
078    1946-47    Malå distrikt Verifikat Danielsson Redovisning
079    1942-43    Malå distrikt Verifikat Danielsson Redovisning del 1
080    1942-43    Malå distrikt Verifikat Danielsson Redovisning del 2
081    1945/46    Malå distrikt Verifikat del 1
082    1945/46    Malå distrikt Verifikat del 2
083    1955    Malå distrikt Verifikat jan-juni del 1
084    1955    Malå distrikt Verifikat jan-juni del 2
085    1955    Malå distrikt Verifikat juli-dec del 1
086    1955    Malå distrikt Verifikat juli-dec del 2
087    1944    Malå distrikt Verifikat Redovisning
088    1943-44    Malå distrikt Verifikat Redovisning del 1
089    1945-46    Malå distrikt Verifikat Redovisning del 1
090    1947-48    Malå distrikt Verifikat Redovisning del 1
091    1954    Malå distrikt Verifikat Redovisning del 1
092    1943-44    Malå distrikt Verifikat Redovisning del 2
093    1945-46    Malå distrikt Verifikat Redovisning del 2
094    1947-48    Malå distrikt Verifikat Redovisning del 2
095    1954    Malå distrikt Verifikat Redovisning del 2
096    1954    Malå distrikt Verifikat Redovisning del 3
097    1944-1946    Mätbesked o fakturor för brännved
098    1963-64    Mätsedlar för sågtimmer BAB Bureå BAB Burträsk B-S Bureå del 1
099    1963-64    Mätsedlar för sågtimmer BAB Bureå BAB Burträsk B-S Bureå del 2
100    1946-47    Naisheden L-E Sköld Redovisning
101    1947-48    Naisheden L-E Sköld Redovisning
102    1948-49    Norrbottens Intummningsbevis
103    1953    Norsjö distrikt Debitering Kreditering del 1
104    1953    Norsjö distrikt Debitering Kreditering del 2
105    1946-47    Norsjö distrikt Lidström Verifikat/Redovisning
106    1943-44    Norsjö distrikt Verifikat del 1
107    1945-46    Norsjö distrikt Verifikat del 1
108    1943-44    Norsjö distrikt Verifikat del 2
109    1945-46    Norsjö distrikt Verifikat del 2
110    1954    Norsjö distrikt Verifikat Redovisning
111    1955    Norsjö distrikt Verifikat Redovisning del 1
112    1955    Norsjö distrikt Verifikat Redovisning del 2
113    1950    Norsjö distrikt/Burvall Verifikat Redovisning
114    1942-43    Norsjö distrikt/Lidström Verifikat Redovisning
115    1944-45    Norsjö distrikt/Lidström Verifikat Redovisning
116    1947-48    Norsjö distrikt/Lidström Verifikat Redovisning
117    1948-49    Norsjö distrikt/Lidström Verifikat Redovisning
118    1946-47    Olkamangi Redovisning Edv. Wanhatalo
119    1954    Pajala distrikt  Redovisning Verifikat jan-juni
120    1955    Pajala distrikt  Redovisning Verifikat jan-juni
121    1954    Pajala distrikt  Redovisning Verifikat juli- dec
122    1955    Pajala distrikt  Redovisning Verifikat juli- dec
123    1951    Pajala distrikt Redovisning, Slutmätbesked (S Öhrn)
124    1947    Pajala distrikt S Westerberg Redovisning Verifikat
125    1948-49    Pajala distrikt S Westerberg Redovisning Verifikat
126    1947-48    Pajala distrikt S Westerberg Redovisning Verifikat del 1
127    1947-48    Pajala distrikt S Westerberg Redovisning Verifikat del 2
128    1950    Pajala distrikt S Westerberg Redovisning Verifikat del1
129    1950    Pajala distrikt S Westerberg Redovisning Verifikat del2
130    1950    Pajala distrikt S Öhrn Redovisning Verifikat
131    1947    Rantavara Redovisning S Öhrn
132    1947-48    Rantavara Redovisning S Öhrn/E Wanhatalo
133    1963    Redovisning Burträsk
134    1966    Redovisning Burträsk
135    1954    Redovisning Burträsk del 1
136    1955    Redovisning Burträsk del 1
137    1962    Redovisning Burträsk del 1
138    1964    Redovisning Burträsk del 1
139    1965    Redovisning Burträsk del 1
140    1954    Redovisning Burträsk del 2
141    1955    Redovisning Burträsk del 2
142    1962    Redovisning Burträsk del 2
143    1964    Redovisning Burträsk del 2
144    1965    Redovisning Burträsk del 2
145    1914    Redovisning Burträsk Landmark
146    1916    Redovisning Burträsk Landmark
147    1917    Redovisning Burträsk Landmark
148    1918    Redovisning Burträsk Landmark
149    1919    Redovisning Burträsk Landmark
150    1920    Redovisning Burträsk Landmark
151    1921    Redovisning Burträsk Landmark
152    1922    Redovisning Burträsk Landmark
153    1923    Redovisning Burträsk Landmark
154    1924    Redovisning Burträsk Landmark
155    1929    Redovisning Burträsk Landmark
156    1931    Redovisning Burträsk Landmark
157    1936    Redovisning Burträsk Landmark
158    1935-36    Redovisning Burträsk Landmark
159    1935-36    Redovisning Burträsk Landmark
160    1936-37    Redovisning Burträsk Landmark
161    1940-41    Redovisning Burträsk Landmark
162    1936-37    Redovisning Burträsk Landmark
163    1943-44    Redovisning Burträsk Landmark
164    1944    Redovisning Burträsk Landmark
165    1948-49    Redovisning Burträsk Landmark
166    1915    Redovisning Burträsk Landmark del 1
167    1925    Redovisning Burträsk Landmark del 1
168    1926    Redovisning Burträsk Landmark del 1
169    1927    Redovisning Burträsk Landmark del 1
170    1928    Redovisning Burträsk Landmark del 1
171    1929    Redovisning Burträsk Landmark del 1
172    1930    Redovisning Burträsk Landmark del 1
173    1933    Redovisning Burträsk Landmark del 1
174    1935    Redovisning Burträsk Landmark del 1
175    1937-38    Redovisning Burträsk Landmark del 1
176    1938-39    Redovisning Burträsk Landmark del 1
177    1939-40    Redovisning Burträsk Landmark del 1
178    1941    Redovisning Burträsk Landmark del 1
179    1942-43    Redovisning Burträsk Landmark del 1
180    1937-38    Redovisning Burträsk Landmark del 1
181    1944-45    Redovisning Burträsk Landmark del 1
182    1945-46    Redovisning Burträsk Landmark del 1
183    1946-47    Redovisning Burträsk Landmark del 1
184    1947-48    Redovisning Burträsk Landmark del 1
185    1915    Redovisning Burträsk Landmark del 2
186    1925    Redovisning Burträsk Landmark del 2
187    1926    Redovisning Burträsk Landmark del 2
188    1927    Redovisning Burträsk Landmark del 2
189    1928    Redovisning Burträsk Landmark del 2
190    1929    Redovisning Burträsk Landmark del 2
191    1930    Redovisning Burträsk Landmark del 2
192    1933    Redovisning Burträsk Landmark del 2
193    1935    Redovisning Burträsk Landmark del 2
194    1937-38    Redovisning Burträsk Landmark del 2
195    1938-39    Redovisning Burträsk Landmark del 2
196    1939-40    Redovisning Burträsk Landmark del 2
197    1941    Redovisning Burträsk Landmark del 2
198    1942-43    Redovisning Burträsk Landmark del 2
199    1937-38    Redovisning Burträsk Landmark del 2
200    1944-45    Redovisning Burträsk Landmark del 2
201    1945-46    Redovisning Burträsk Landmark del 2
202    1946-47    Redovisning Burträsk Landmark del 2
203    1947-48    Redovisning Burträsk Landmark del 2
204    1930    Redovisning Burträsk Landmark del 3
205    1907    Redovisning Burträsk Wallmark
206    1909    Redovisning Burträsk Wallmark
207    1910    Redovisning Burträsk Wallmark
208    1913    Redovisning Burträsk Wallmark
209    1914    Redovisning Burträsk Wallmark
210    1915    Redovisning Burträsk Wallmark
211    1916    Redovisning Burträsk Wallmark
212    1917-19    Redovisning Burträsk Wallmark
213    1921    Redovisning Burträsk Wallmark
214    1924-27    Redovisning Burträsk Wallmark
215    1928    Redovisning Burträsk Wallmark
216    1930    Redovisning Burträsk Wallmark
217    1931    Redovisning Burträsk Wallmark
218    1908    Redovisning Burträsk Wallmark del 1
219    1911    Redovisning Burträsk Wallmark del 1
220    1920    Redovisning Burträsk Wallmark del 1
221    1908    Redovisning Burträsk Wallmark del 2
222    1911    Redovisning Burträsk Wallmark del 2
223    1920    Redovisning Burträsk Wallmark del 2
224    1908    Redovisning Burträsk Wallmark del 3
225    1908    Redovisning Burträsk Wallmark del 4
226    1948-49    Redovisning Huvudkontoret
227    1945-46    Redovisning Huvudkontoret
228    1043-44    Redovisning Huvudkontoret del 1
229    1946-47    Redovisning Huvudkontoret del 1
230    1947-48    Redovisning Huvudkontoret del 1
231    1043-44    Redovisning Huvudkontoret del 2
232    1946-47    Redovisning Huvudkontoret del 2
233    1947-48    Redovisning Huvudkontoret del 2
234    1946-47    Redovisning Huvudkontoret del 3
235    1947-48    Redovisning Huvudkontoret del 3
236    1946-47    Redovisning Huvudkontoret del 4
237    1947-48    Redovisning Huvudkontoret del 4
238    1946-48    SDA 1946-48 och tumningspapper 1948
239    1967-1968    SDC Uppräkning FasMåttmät vid industri o väg
240    1953-1958    SIF avd 252. Medlemsreg och avgifter
241    1946, 1955-56,    Skogsförvaltning kvittenser 1961(Arvidsjaur/Arjeplog) Kvittenser 1946, 1955, 1966 (blandade)
242    1963-1964    Skogskontoret Forsedlar
243    1965    Skogskontoret Forsedlar
244    1966    Skogskontoret Forsedlar
245    1967    Skogskontoret Forsedlar
246    1966    Skogskontoret Kronoposter Försäljningslängd
247    1953    Skogskontoret Redovisning
248    1965-1966    Skogskontoret Redovisning Verifikat
249    1954    Skogskontoret Redovisning Verifikat april-juni
250    1964    Skogskontoret Redovisning Verifikat del 1
251    1964    Skogskontoret Redovisning Verifikat del 2
252    1955    Skogskontoret Redovisning Verifikat jan-febr
253    1954    Skogskontoret Redovisning Verifikat jan-mars
254    1954    Skogskontoret Redovisning Verifikat juli-aug
255    1955    Skogskontoret Redovisning Verifikat juli-aug
256    1955    Skogskontoret Redovisning Verifikat maj-juni
257    1955    Skogskontoret Redovisning Verifikat mars-april
258    1954    Skogskontoret Redovisning Verifikat nov-dec
259    1955    Skogskontoret Redovisning Verifikat nov-dec
260    1954    Skogskontoret Redovisning Verifikat sept-okt
261    1955    Skogskontoret Redovisning Verifikat sept-okt
262    1964-1965    Skogskontoret Uppräkningssedlar
263    1952    Sävis-Bredvik Segerlund Redovisning/Verifikat
264    1955    Sävis-Bredvik Segerlund Redovisning/Verifikat
265    1953    Tumningsposter 1953
266    1956    Tumningsposter 1956
267    1947    Tärendö Gustav Nivas Redovisning
268    1947-48    Tärendö Gustav Nivas Redovisning del 1
269    1947-48    Tärendö Gustav Nivas Redovisning del 2
270    1966    Uppräk sedlar del 1
271    1966    Uppräk sedlar del 2
272    1962-63    Uppräkn sedlar
273    1962-63    Uppräkn sedlar
274    1963-64    Uppräkn sedlar BAB o B-S
275    1952    Utbytestablå över Krono o Allmänningsposter 1952 samt förd. Av poster
276    1953    Utbytestablå över Krono o Allmänningsposter 1953 samt förd. Av poster
277    1936-1937    Verifikat
278    1942-1943    Verifikat
279    1942-1943    Verifikat
280    1952    Verifikat
281    1944-1945    Verifikat del 1
282    1950    Verifikat del 1
283    1955    Verifikat del 1
284    1944-1945    Verifikat del 2
285    1950    Verifikat del 2
286    1955    Verifikat del 2
287    1944-1945    Verifikat del 3
288    1950    Verifikat del 3
289    1955    Verifikat del 3
290    1950    Verifikat del 4
291    1954    Verifikat del1
292    1954    Verifikat del2
293    1954    Verifikat del3
294    1954    Älvsby distrikt  Granström Redovisning
295    1955    Älvsby distrikt  Granström Redovisning del 1
296    1955    Älvsby distrikt  Granström Redovisning del 2
297    1954    Älvsby distrikt  Nore Redovisning
298    1943    Älvsby distrikt Granberg Redovisning
299    1944-45    Älvsby distrikt Granberg Redovisning
300    1945-46    Älvsby distrikt Granberg Redovisning
301    1943-44    Älvsby distrikt Redovisning
302    1946-47    Älvsby distrikt Redovisning
303    1947-48    Älvsby distrikt Redovisning
304    1947-48    Övre Sopporo Oskar Andersson Redovisning