Bure Arkiv

Brukskontoret

Brukskontoret från 1952, ritat av Birger Dahlberg

Bure Arkiv är ett arbetslivsmuseum som ligger i Bureå, två mil söder om Skellefteå.

Basutställningen berättar om ortens sågverks- och massaindustri. Sågen startade på 1700-talet, och den sista verksamheten lades ner 1992.

I museet finns också en utställning med gamla kontorsmaskiner.

2017 invigdes en ny specialutställning om Bure Aktiebolags sågar genom tiderna. Den består av modell och många bilder.

Museet finns i det välbevarade kontorshuset. Det mesta av inredning och möbler är intakt från 1950-talet. Det är fritt att gå runt i de flesta rummen och insupa 50-talskänslan.

Under vårt öppethållande på somrarna ordnas det varje söndag klockan 13.00 en föreläsning. Ämnena brukar ha med Bureås historia att göra.

Bolagets brev, bokföring, protokoll och andra handlingar finns sparade i arkivet. Det är tillgängligt för forskning vid bokade besök.

Välkommen att se, läsa, lyssna, lära och känna doften i vårt fina museum.
Den nedre våningen i byggnaden är tillgänglig för rullstolsburna.

Bure Aktiebolag

Bolaget bildades 1796 under namnet Bure Sågverksintressenter i Bureå. De drev såg vid en stor fors i Bureälven.  Läs mer

År 1873 ombildades bolaget till Bure Aktiebolag, och det nya ångsågverket vid havet togs i bruk. Från 1928 drev man också en pappersmassefabrik. Timret som användes kom bland annat från de egna skogarna eller köptes av bönder uppströms älven. Det flottades när älven var isfri.

Under den korta seglingssäsongen rådde en febril aktivitet i hamnen. Fartyg från alla delar av världen lastade trävaror och pappersmassa. Det internationella inslaget i Bureå blev då stort. Kineser med hårpiskor, afrikaner med apor och papegojor på axeln kunde ses på Skärvägen. Det var stora attraktioner för dåtidens Burebor.

1948 brann sågen ner, men en ny stod snart klar. Bure AB var då ett av de större sågverken i norr.

På 1960-talet köptes bolaget av Mo och Domsjö AB, som sedermera bytte namn till Holmen AB. År 1972 lades sågen ner och tjugo år senare var det massafabrikens tur att gå i graven.

Bure Arkiv

Under de nära 200 år som bolaget existerade var man noga med att ta hand om sina handlingar. Med tiden blev det ett omfattande arkivmaterial. Efter nedläggningen fanns risken att arkivet skulle försvinna från orten och för att bevara det i Bureå bildades en stiftelse.

Arkivet är i dag en guldgruva, både för den lokalhistoriskt intresserade och för den som vill studera ett sågverksbolag i ett större perspektiv.

Arkivet omfattar perioden 1796-1992 och innehåller drygt 5 000 kapslar. Läs arkivförteckningen. För att underlätta för forskning har delar av arkivet, framförallt protokoll, privata arkiv samt dagsverkslängder, registrerats på dokumentnivå. Kartor, ritningar och även foton finns med i databasen. Allt arkivmaterial ägs av Holmen AB.

Arkivet är tillgängligt för forskning av såväl amatörer som professionella. För att få tillträde till arkivet kontakta Bure Arkiv.